Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               Torsdagen den 29:e mars 2012 kl. 09:00 - 15:20

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten).

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Jürgen Börstler, närvarande § 25 - 42

Håkan Grahn, dekanus

Claes Hedberg, prodekanus

Vanja Lindberg, närvarande § 25 – 46

Erik Lindström.

Claes Wohlin

 

Företrädare för de studerande:

Nils Forsman

Efraim Laksman

 

Övriga:

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Anders Hederstierna, prorektor, närvarande § 39

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare, närvarande § 40

Ulrica Skagert, pedagogisk utvecklare, närvarande § 41

 

Frånvarande:

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

 

§ 25               Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 26               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 27               Val av justerare

Nils Forsman valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

 

§ 28               Föregående mötes protokoll

Protokollet förklarades justerat och lades till handlingarna.

 

§ 29               Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus och prodekanus delegationsbeslut anmäldes. Bifogat antagningsbeslut: dekanus fick i uppdrag att efterfråga komplettering av individuell studieplan.

 

§ 30               Information från dekanus

Dekanus informerade om:

  • KK-stiftelsens utlysningar, informationsmöte vid BTH den 2:a april,
  • Genomförd departementsdialog,
  • Status för ansökningar om strategiska medel vid BTH,
  • Status för revidering av anställningsordningen vid BTH,
  • Utarbetande av rutiner för hantering av kallelse av professor,
  • Högskolestyrelsens tillsatta arbetsgrupp med anledning av att rektors mandat går ut den 1:a juli 2013. Claes Wohlin är Fakultetsnämndens representant i arbetsgruppen.

 

§ 31               Information från doktorandsektionen

Nils Forsman informerade om:

  • Villkor för stipendiedoktorander. Dekanus fick i uppdrag att inhämta information om dessa doktoranders anställningsvillkor,
  • Påminnelse om den årliga revideringen av individuell studieplan bör tillsändas respektive berörd doktorand.

 

§ 32               Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Dekanus informerade om status för pågående ärenden.

 

§ 33               Information från LFN

Ordföranden i Lärarförslagsnämnden, Jürgen Börstler, informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden.

 

§ 34               Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

§ 35               Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

§ 36               Fakultetsnämndens verksamhetsplan 2012 och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete

Inget nytt fanns att rapportera avseende fakultetsnämnden.

 

§ 37               Återrapportering målområden Forsknings- och utbildningsstrategin 2009-2012

Dekanus informerade om rektors beslut R027/12, Ansvariga för målområden i forsknings- och utbildningsstrategin 2009-2012. Nämnden diskuterade.

 

§ 38               Strategiska medel som incitament för forskningsansökningar

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade.

 

§ 39               Information om arbetet med revidering av Forsknings- och utbildningsstrategi för BTH

Anders Hederstierna, prorektor föredrog. Nämnden diskuterade och utsåg en arbetsgrupp med uppdrag att konkretisera fakultetsnämndens mål och föreslå en strategi för att nå dem. Arbetsgruppen består av Claes Hedberg, Claes Wohlin, Johan Berglund, Erik Lindström, Nils Forsman och Håkan Grahn (sammankallande).

 

§ 40               Förslag till reviderad kvalitetspolicy

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare, föredrog. Nämnden diskuterade.

 

§ 41               Förslag till policy för hantering av plagiering BTH

Ulrica Skagert, pedagogisk utvecklare, föredrog. Nämnden diskuterade.

 

§ 42               Anslaget för forskning och forskarutbildning för budgetår 2013. Utformande av riktlinjer och mall för interna ansökningar

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade och uppdrog till dekanus att revidera förslag till riktlinjer och mall inför nästa sammanträde.

 

§ 43               Förslag till nämnd för Tillämpad hälsoteknik

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Fakultetsnämnden ser inget behov av att inrätta ett underorgan men är positiv till att sektionen utser en koordinator samt samordnar med andra sektioner.

 

§ 44               Docentansökan Gunilla Borglin. Inkomna sakkunnigutlåtanden

Johan Berglund och Claes Wohlin anmälde jäv och lämnade rummet. Dekanus föredrog ärendet. Gunilla Borglin har ansökt om att antas till docent i vårdvetenskap. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att Gunilla Borglin antas till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning för vilken Claes Hedberg föreslogs vara examinator.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att anta Gunilla Borglin till docent i vårdvetenskap under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Claes Hedberg utsågs till examinator för docentföreläsningen.

 

§ 45               Docentansökan Jörgen Nordberg

Dekanus föredrog ärendet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Jörgen Nordberg om att antas till docent i Tillämpad signalbehandling vid BTH. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden tillstyrker att gå vidare med ansökan. Förslag till sakkunniga efterfrågas från berörd sektionschef parallellt med att dekanus kontaktar sökanden för komplettering.

Beslut

Fakultetsnämnden tillstyrkte att gå vidare i ärendet och inhämta förslag till sakkunniga.

Dekanus fick i uppdrag att kontakta sökanden för komplettering.

 

§ 46               Förslag till riktlinjer för tillgodoräknande av kurser inom utbildning på forskarnivå

Dekanus informerade innefattande synpunkter från sektionerna. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att fastställa riktlinjerna med tre revideringar:

1)      Förtydligande: Gäller kurser som läses under utbildning på forskarnivå.

2)      VG motsvarar A, B

3)      G motsvarar C, D samt E 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att fastställa riktlinjer för tillgodoräknande av kurser inom utbildning på forskarnivå i enlighet med bilaga.

 

§ 47               Akademisk högtid 2012. Tillvägagångssätt för inhämtande av förslag till kandidater hedersdoktorat

Dekanus föreslog att tillvägagångssätt 2012 följer förelagt förslag. Nämnden betonade att inkommet förslag ska vara förankrat hos sektionschef.   

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att inbjuda alla anställda vid BTH till att inkomma med förslag till hedersdoktor 2012 i enlighet med förelagt förslag.

 

§ 48               Akademisk högtid 2012. Utseende av promotor

Dekanus gav bakgrunden till ärendet, ledamöterna föreslog att dekanus utses till promotor.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att utse dekanus till promotor vid Akademisk högtid 2012.

 

§ 49               Förslag till reviderad delegationsordning för fakultetsnämnden

Nämnden föredrog och föreslog att nämnden beslutar fastställa delegationsordningen enligt förelagt förslag.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att fastställa delegationsordning för fakultetsnämnden i enlighet med bilaga.

 

§ 50               Övrigt

Inga övriga frågor förelåg. Dekanus tackade ledamöterna för deras insatser och avslutade mötet kl. 15:20.

 

Bilagor:

  • Riktlinjer för tillgodoräknande av kurser inom utbildning på forskarnivå
  • Delegationsordning för fakultetsnämnden

 

Justeras:

 

 

Nils Forsman                                                                  Håkan Grahn

                                                                                            ordförande

 

 Per-Olof Gunnarsson

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela