Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               Torsdagen den 10:e maj 2012 kl. 09:00 - 14:20

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Jürgen Börstler

Håkan Grahn, dekanus

Vanja Lindberg

 

Företrädare för de studerande:

Nils Forsman

Efraim Laksman

 

Övriga:

Anders Hederstierna, prorektor, närvarande § 63

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå, närvarande §§ 51 - 58, §§ 67 - 71

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Hedberg, prodekanus

Erik Lindström

Claes Wohlin

 

§ 51               Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 52               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 53               Val av justerare

Efraim Laksman valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

 

§ 54               Föregående mötes protokoll

§ 31: Återkoppling till högskoleledning genomförd, påminnelser tillsända till doktorander registrerade som aktiva VT12. Rättelse; Efraim Laksman informerade.

§ 29 och § 45: Kompletteringar inkomna.

Protokollet förklarades justerat och lades till handlingarna.

 

§ 55               Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut anmäldes (inga beslut av prodekanus förelåg). Dekanus uppdaterad nämnden avseende DF013/12 och DF014/12. Nämnden uttryckte önskemål om att i samband med revidering av mall för ISP förtydliga redovisning av fördelning institutionstjänstgöring/forskning. Delegationsbesluten lades till handlingarna.

 

§ 56               Information från dekanus

Dekanus informerade om:

  • Rektors strategiska medel, projekt ”Ökad forskningsandel”. Sista datum för ansökningar är 21 maj respektive 21 september 2012.
  • Forsknings- och utbildningsstrategi 2009 – 2012, målområde Forskning. Dekanus gav en nulägesanalys av ivägsända forskningsansökningar 2011 inbegripet utfall.

 

§ 57               Information från doktorandsektionen

Nils Forsman informerade om att han liksom studentkårens ordförande Kerstin Andersson blivit omvalda för en ny mandatperiod. Utöver Nils Forsman har även Jesper Liljeblad utsetts till vice ordförande.

 

§ 58               Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson informerade om:

  • Forskarhandledarutbildning i Sydost och pågående jämförelse med docentmeriteringsprogram vid BTH,
  • Doktorandspegeln har nyligen tillsänts BTH:s doktorander,
  • Forskarfredag 2012 i samarbete med Kreativum. Fakultetsnämnden hänvisade till sektionscheferna avseende urval.
  • Standardsvar till potentiella doktorander, nämnden samtyckte till koordinatorns förslag,
  • Planer för formaliserad kurs inom ”Academic writing”, koordinatorn fick nämndens samtycke till fortsatt planering.

 

§ 59               Information från LFN

Ordföranden i Lärarförslagsnämnden, Jürgen Börstler, informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden.

 

§ 60               Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

§ 61               Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

§ 62               Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete

Dekanus rekapitulerade fakultetsnämndens uppdrag. Doktorandspegeln liksom årlig uppföljning av individuella studieplaner pågående.

 

§ 63               Information om arbetet med revidering av Forsknings- och Utbildningsstrategi 2013 – 2017

Anders Hederstierna, prorektor, informerade och bjöd in till diskussion om utarbetandet av Forsknings- och Utbildningsstrategi 2013 – 2017.

 

§ 64               Akademisk högtid 2012. Nominering av Hedersdoktor

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade.

 

§ 65               Remiss av promemoria om förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för

Dekanus sammanfattade promemorian, nämnden samtyckte till dess förslag liksom till föreslagen arbetsgång.

 

 

§ 66               Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Nominering av kandidat

Ett förslag har inkommit till nämnden, dekanus föredrog. Fakultetsnämnden såg positivt på förslaget från DSN och samtyckte till att DSN arbetar vidare med ansökan enligt förslaget.

 

§ 67               Docentansökan Birgitta Rydhagen.

Dekanus föredrog ärendet. Birgitta Rydhagen har ansökt om att antas till docent i teknovetenskapliga studier. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att Birgitta Rydhagen antas till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning. Dekanus efterfrågade förslag till examinator.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att anta Birgitta Rydhagen till docent i teknovetenskapliga studier under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Dekanus utsågs till examinator för docentföreläsningen.

 

§ 68               Anslaget för forskning och forskarutbildning för budgetår 2013. Fastställande av riktlinjer och mall för interna ansökningar

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden skulle fastställa riktlinjer respektive mall för ansökan efter revideringar framkomna vid mötet.

Beslut

Nämnden beslöt att fastställa ”Riktlinjer för ansökningar till anslaget för forskning och forskarutbildning avseende budgetåret 2013” samt ”Application for faculty funding 2013 School of XXX” efter revidering. Dekanus fick i uppdrag att slutföra revideringar av dokumenten.

 

§ 69               Anslaget för forskning och forskarutbildning för budgetår 2013. Utseende av arbetsgrupp för beredning

Dekanus föredrog och föreslog sammansättning av arbetsgrupp.

Beslut

Nämnden beslöt enligt förslaget och utsåg Johan Berglund, Jürgen Börstler, Nils Forsman och dekanus (sammankallande) till att ingå i fakultetsnämndens arbetsgrupp för beredning av förslag till anslagsfördelning budgetår 2013.

 

§ 70               Ansökan om förlängd doktorandtid. J Ström Bartunek

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att inte tillstyrka en förlängning av doktorandtjänsten.

Beslut

Nämnden beslöt att inte tillstyrka en förlängning av doktorandtjänsten för Josef Ström Bartunek.

 

§ 71               Övrigt

Inga övriga frågor förelåg. Dekanus tackade ledamöterna för deras insatser och avslutade mötet kl. 14:20.

 

Bilagor:

  • Riktlinjer för ansökningar till anslaget för forskning och forskarutbildning avseende budgetåret 2013
  • Application for faculty funding 2013 School of XXX

 

Justeras:

Efraim Laksman                                                                                   Håkan Grahn

                                                                                                             ordförande

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela