Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:     Torsdagen den 6:e september 2012 kl. 09:00 – 15:50

Plats:   Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Håkan Grahn, dekanus

Vanja Lindberg, närvarande §§ 72-94, § 96

Erik Lindström, närvarande §§ 72-89, §§ 92-96

Claes Wohlin

 

Företrädare för de studerande:

Nils Forsman närvarande §§ 79-96

Efraim Laksman, närvarande §§ 72-94, § 96

 

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare, närvarande §§ 88-89

Anna Tinnert, planeringssekreterare, närvarande §§ 72-87, §§ 90-96

 

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Hedberg, prodekanus

Jürgen Börstler

  

§ 72     Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 73     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes efter följande ändringar:

Ärendet Förslag till reviderad mall för individuell studieplan tillkom under punkten Övrigt. Ordningsföljden ändrades; ärende 24 lades efter ärende 16 i föredragningslistan.

 

§ 74     Val av justerare

Vanja Lindberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet undantaget för ärende 23 för vilket Erik Lindström utsågs till justerare.

 

§ 75     Föregående mötes protokoll

Efter rättelse av datum förklarades protokollet justerat och lades till handlingarna.

 

§ 76     Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus och prodekanus delegationsbeslut anmäldes. Nämnden diskuterade. Delegationsbesluten lades till handlingarna efter samtycke till att återuppta diskussionen av DF019/12 under ärenden 16 och 24.

 

§ 77     Information från dekanus

Dekanus informerade om:

 • Planerat besök 7-8 november av forskningsutskottet vid Mälardalens högskola,
 • Två deltagare från BTH anmälda till höstens FLUS-kurs vilken ges i samarbete med Linnéuniversitetet,
 • Planerad ansökan om forskningsprofil från BTH inför höstens sökomgång till KK-stiftelsen,
 • Dekanus genomgång av forskningsansökningar från BTH under 2011 (ett av BTH:s målområden enligt BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi, dekanus ansvarig för målområdets återrapportering).

 

§ 78     Information från doktorandsektionen

Efraim Laksman informerade om:

 • Det finns för närvarande ingen fungerande Doktorandsektion på grund av att otillräckligt antal individer visat intresse att engagera sig. Nämnden diskuterar och uppdrar åt dekanus att skriva e-brev riktat till doktoranderna i ett försök att uppmuntra doktorander till engagemang i Doktorandsektionen.

 

§ 79     Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson informerade om:

 • Forskarfredag 28 september 2012,
 • Förfrågan om BTH:s medverkan i en doktorandundersökning innefattande lärosäten i Europa,
 • Doktorandspegeln 2012. Nämnden diskuterade. Koordinator fick i uppdrag att tillsammans med dekanus sammanfatta svaren och från sektionerna begära in rapporter om planerade/vidtagna åtgärder med anledning av resultaten i Doktorandspegeln.

 

§ 80     Information från LFN

Dekanus föredrog. Protokoll och kallelser som förelagts lades till handlingarna.

 

§ 81     Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

  

§ 82     Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

§ 83     Riktlinjer för användande av medel från fakultetsnämndens strategiska satsning

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade och utsåg en arbetsgrupp bestående av Johan Berglund, Claes Wohlin samt dekanus med uppdrag att utforma riktlinjer för användande av medel från fakultetsnämndens strategiska satsning.

 

§ 84     Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag

I enlighet med verksamhetsplanering 2012 ska fakultetsnämnden initiera en bedömning och utvärdering av kvaliteten på högskolans forskning. Dekanus föredrog, nämnden diskuterade.

Fakultetsnämndens arbetsgrupp (med uppdrag att konkretisera fakultetsnämndens mål och föreslå en strategi för att nå dem) bestående av Claes Hedberg, Claes Wohlin, Johan Berglund, Erik Lindström, Nils Forsman och Håkan Grahn (sammankallande) fick i uppdrag att ta fram namnförslag på lämpliga bedömare.

 

§ 85     Fakultetsnämndens uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete

Dekanus föredrog förelagd Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

 

§ 86     Akademisk högtid. Nomineringar till årets forskare respektive pris för excellenta insatser inom grundutbildningen

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Dekanus fick i uppdrag att till rektor framföra fakultetsnämndens nomineringsförslag till Årets forskare.

 

§ 87     Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett område

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Det är inte aktuellt att sända någon ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå för nytt område från BTH i höst.

Sekreteraren Anna Tinnert lämnar rummet. Planeringssekreteraren Ulrika Nilsson träder in som sekreterare.

 

§ 88     Anmälan till HSV

En anmälan till HSV (dnr BTH 580-0542-2012) har inkommit från en doktorand vid BTH. BTH ska yttra sig till HSV i ärendet. Dekanus informerar nämnden om anmält ärende. Nämnden önskar att BTH yttrar sig med samma argumentation som används vid underlaget till § 89 i detta protokoll.

 

§ 89     Fakultetsnämndens prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

Dekanus informerade nämnden om prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden ska rekommendera rektor att doktoranden Feng Wang inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen.

Beslut:

Nämnden beslutar att rekommendera rektor att Feng Wang inte längre ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen.

 

Sekreteraren Ulrika Nilsson lämnar rummet. Planeringssekreteraren Anna Tinnert träder in som sekreterare.

 

§ 90     Docentansökan Kerstin Arnesson

Erik Lindström anmälde jäv och lämnade rummet efter att nämnden haft en generell diskussion avseende kriterier för docentansökan vid BTH. Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade. Dekanus sammanfattade och förslog att nämnden fattar beslut att avslå docentansökan från Kerstin Arnesson.

Beslut

Nämnden beslutade att avslå docentansökan från Kerstin Arnesson med följande motivering: avsaknad av handledarerfarenhet vad gäller utbildning på forskarnivå och bristande underlag för att säkerställa sökandens självständighet.

 

§ 91     Docentansökan Gunilla Albinsson

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade. Dekanus sammanfattade och förslog att nämnden fattar beslut att avslå docentansökan från Gunilla Albinsson.

Beslut

Nämnden beslutade att avslå docentansökan från Gunilla Albinsson följande motivering: avsaknad av handledarerfarenhet vad gäller utbildning på forskarnivå och bristande underlag för att säkerställa sökandens självständighet.

 

§ 92     Docentansökan Veronica Sundstedt

Dekanus anmälde jäv. Fakultetsnämnden var inte beslutsmässig, ärendet fick utgå.

 

§ 93     Docentansökan Johanna Törnquist Krasemann

Dekanus samt Claes Wohlin anmälde jäv. Fakultetsnämnden var inte beslutsmässig, ärendet fick utgå.

 

§ 94     Anslaget för forskning och forskarutbildning budgetår 2013. Fastställande av förslag till fördelning

En arbetsgrupp har berett ärendet och tagit fram ett förslag på fördelning. Dekanus föredrog förslaget. Nämnden diskuterade. Preliminärt anslag från Utbildningsdepartementet är 83,8 Mkr. År 2012 avsattes 5 Mkr till högskolestrategiska projekt från fakultetsanslaget. Under antagande att årets avsättning blir detsamma som föregående år gör detta att fakultetsnämnden (FAK) har 78,8 Mkr att fördela för 2013. Dessa har fördelats enligt följande principer:

 • ·         60 Mkr som grundtilldelning i proportion till fördelningen 2012.
 • ·         5 Mkr i proportion till externa anslag de senaste fyra åren.
 • ·         2 Mkr i proportion till doktorsavhandlingar de senaste fyra åren.
 • ·         2 Mkr i proportion till konferens- och tidsskriftspublikationer i ISI-databasen de senaste fyra åren.
 • ·         7,5 Mkr för strategiska prioriteringar av FAK.
 • ·         2,3 Mkr till FAK:s förfogande.

 

7,5 Mkr föreslås avsättas för strategiska prioriteringar av FAK där 3 Mkr tillfaller COM, 0,5 Mkr tillfaller ING, 1 Mkr DSN samt 1,5 MKr vardera till HAL och MAM. FAK uttrycker viljeinriktningen att stödja/förstärka:

-          miljön inom programvaruteknik inom vilken en professor tillsatts genom kallelseförfarande, COM,

-          miljön inom telekommunikationssystem inom vilken en professor förväntas tillsättas genom kallelseförfarande, COM,

-          Center for Sustainable Product – Service System Innovation, ING,

-          miljön medieteknik, DSN,

-          miljön tillämpad hälsoteknik, HAL,

-          miljön industriell ekonomi, MAM.

 

Detta resulterar i nedanstående förslag:

 

                                    Total tilldelning 2013             

COM                                                   29,29  

ING                                                     22,57

DSN                                                    11,00  

HAL                                                      6,41              

MAM                                                    7,23              

Fakultetsnämndens förfogande        2,30  

Totalt                                                   78,80                          

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt i enlighet med det förslag som arbetsgruppen hade lagt. Om fakultetsnämnden erhåller mer eller mindre medel fördelas det proportionerligt.

 

§ 95     Ansökan om förlängd doktorandtid. Efraim Laksman

Efraim Laksman och Vanja Lindberg anmälde jäv och lämnade rummet. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att tillstyrka förlängning av doktorandtjänsten för Efraim Laksman med två månader.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att tillstyrka en förlängning av doktorandtjänsten för Efraim Laksman med två månader.

 

§ 96     Övrigt

 • Förslag till reviderad mall för individuell studieplan
  Koordinatorn för utbildning på forskarnivå föredrog ett förslag till reviderad mall för individuell studieplan. Nämnden diskuterade och uppdrog åt koordinatorn att inkomma med ett förslag till mall som beslutsunderlag inför nästa sammanträde.

 

Inga övriga frågor förelåg. Dekanus tackade ledamöterna för deras insatser och avslutade mötet kl. 15:50.

 

 Justeras:

 

 Vanja Lindberg                                               Håkan Grahn

Justerare §§ 72-94, § 96                                  Ordförande

                                                                   

Erik Lindström

Justerare § 95             

 

Ulrika Nilsson

Sekreterare §§ 88-89

        

Anna Tinnert

Sekreterare §§ 72-87, §§ 90-96

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela