Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:     Torsdagen den 25 oktober 2012 kl. 09:00 – 11:30

Plats:   Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten)

 

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Jürgen Börstler, närvarande §§ 97-111, § 113-115

Håkan Grahn, dekanus

Vanja Lindberg

Erik Lindström

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

 

Övriga:

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Hedberg, prodekanus

Claes Wohlin

 

Företrädare för de studerande:

Nils Forsman

 

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

  

§ 97     Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

 

§ 98     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes efter följande ändringar: ärende 8 (Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå) och ärende 14 (Inför årsredovisning för 2012. Återrapportering från fakultetsnämnden) utgick.

 

§ 99     Val av justerare

Erik Lindström valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

 

 

§ 100   Föregående mötes protokoll och protokoll från beslut per capsulam

Dekanus informerade om status för pågående ärenden. Protokollen lades till handlingarna.

 

 

§ 101   Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus och prodekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna.

 

 

§ 102   Information från dekanus

Dekanus informerade om:

 • reviderat budgetdirektiv inför 2013; pågående budgetarbete,
 • rektorsrekryteringsprocessen; en referens-/hörandegrupp är sammansatt för hörande av personalen angående rektorskandidater,
 • ekonomisk prognos för BTH 2012; pågående utarbetande av handlingsplaner,
 • pågående utarbetande av verksamhetsplaner och verksamhetsuppdrag 2013, föreslagna övergripande prioriteringar,
 • planerad organisationsutredning,
 • revidering av antagningsordningen; arbetsgång inom fakultetsnämnden.

 

 

§ 103   Information från doktorandsektionen

Anton Borg, doktorand och ny företrädare för de studerande, hälsades välkommen.

 

 

§ 104   Information från LFN

Jürgen Börstler, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerade från LFN. Förelagda protokoll och kallelser lades till handlingarna.

 

 

§ 105   Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget 2012

Dekanus sammanfattade, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

 

§ 106   Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning 2012

Dekanus sammanfattade, nämnden diskuterade. Förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

 

§ 107   Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag

I enlighet med verksamhetsplanering 2012 ska fakultetsnämnden initiera en bedömning och utvärdering av kvaliteten på högskolans forskning. Dekanus informerade om pågående arbete.

 

 

§ 108   Uppföljning av fakultetsnämndens uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete

Dekanus rekapitulerade status för respektive uppdrag som ålagts fakultetsnämnden enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete.

 

§ 109   Information om arbetet med revidering av Forsknings- och Utbildningsstrategi 2013-

Prorektor Anders Hederstierna informerade om pågående arbete med att ta fram en ny Forsknings- och utbildningsstrategi. Nämnden förelades sammanfattande utkast, diskussion.

 

 

§ 110   Diskussion inför besök från Mälardalens högskola

Dekanus föredrog. Ledamöter ur forskningsutskottet vid Mälardalens högskola besöker BTH och fakultetsnämnden den 7 november. Nämnden diskuterade.

 

 

§ 111   Docentansökan Jörgen Nordberg. Inkomna sakkunnigutlåtanden

Dekanus föredrog ärendet. Jörgen Nordberg har ansökt om att antas till docent i Tillämpad signalbehandling. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att Jörgen Nordberg antas till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning. Håkan Grahn föreslogs vara examinator för docentföreläsningen.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att anta Jörgen Nordberg till docent i Tillämpad signalbehandling under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Håkan Grahn utsågs till examinator för docentföreläsningen.

 

 

§ 112   Docentansökan Darja Smite

Jürgen Börstler anmälde jäv och lämnade rummet. Dekanus föredrog ärendet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Darja Smite om docentur i programvaruteknik vid BTH. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden tillstyrker att gå vidare med ansökan. Förslag till sakkunniga efterfrågas från berörd sektionschef varefter dekanus per delegation från nämnden utser sakkunniga.

Beslut

Nämnden tillstyrkte att gå vidare i ärendet och inhämta förslag till sakkunniga.

 

 

§ 113   Fastställande av mall för individuell studieplan

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att mallen för individuell studieplan fastställs efter genomförande av nämndens förslag till revideringar.

Beslut

Mall för individuell studieplan fastställdes med redaktionella ändringar.

 

 

§ 114   Sammanträdestider i fakultetsnämnden 2013

Dekanus föredrog. Föreslog att nämnden fattar beslut att fastställa sammanträdestider enligt förelagt förslag.

Beslut

Nämnden beslöt att fastslå följande torsdagar, kl. 9:00-16:00, för mötestider i nämnden 2013:

 • 7 februari
 • 11 april
 • 16 maj
 • 5 september
 • 24 oktober
 • 5 december

 

 § 115   Övrigt

Inga övriga frågor förelåg. Dekanus tackade ledamöterna för deras insatser och avslutade mötet kl. 11:30.

 

 Bilaga:

-        Mall för individuell studieplan, reviderad enligt 2012-10-25

 

 

Justeras:

Erik Lindström                                                Håkan Grahn

                                                                         Ordförande

Anna Tinnert

Sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela