Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: 2008-01-17, kl. 9.30 - 15

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Ingvar Claesson, dekanus

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg

Göran Broman

Paul Davidsson

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

Företrädare för de studerande:

Niklas Lavesson

Joacim Petersson

Hanna Scott, närvarande §§ 1-16, §§ 18-19.

Övriga:

Johan Berglund, närvarande § 14

Ylva Hellström, närvarande § 14

Peter Linde, närvarande §§ 7-8

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten; Sara Eriksén

 

Sammanträdet öppnas § 1

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Nämnden adjungerar fortsättningsvis en sekreterare till sammanträden.

Fastställande av föredragningslista § 2

Föredragningslistan fastställs.

Val av justerare § 3

Hanna Scott väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 4

Protokoll från nämndens sammanträde 2007-11-26 anmäls och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut och beslut per capsulam § 5

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. Inga beslut har fattats per capsulam sedan nämndens senaste sammanträde.

Information från dekanus § 6

1. Dekanus informerar om den delegationsordning som använts i nämnden sedan 2005. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att nämnden fattar beslut om att fastställa en delegationsordning för nämnden och föreslår att förelagd delegationsordning fortsatt bör gälla med undantag för tabellens nr 13 i bilagt förslag, byte av forskarutbildningsämne, för vilket nämnden återtar delegationen från dekanus.

Beslut:
Nämnden fastställer delegationsordningen i enlighet med dekanus förslag. Nämnden uppdrar åt planeringssekreteraren att göra redaktionella ändringar avseende nummerordning i dokumentet liksom att utröna om nämnden fortsatt bör äga samtliga i delegationsordningen listade ärenden.

2. Dekanus informerar om förelagd Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012, tillsänd Utbildningsdepartementet. Nämnden diskuterar och ger planeringssekreteraren i uppdrag att publicera Forsknings- och utbildningsstrategin på fakultetsnämndens webbsida. Dekanus informerar även kort om slutbetänkandet från resursutredningen och de osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka BTH.

Återrapportering årsredovisning: Publiceringar vid BTH 2004-2007 § 7

BTH har att till Utbildningsdepartementet återrapportera publiceringar vid BTH åren 2004-2007. Peter Linde, Biblioteket vid BTH, presenterar status: Antalet kapitel i vetenskapliga böcker har en topp år 2005, annars oförändrat från föregående period (2000-2003). Antalet konferensartiklar och tidskriftsartiklar ökar perioden 2004-2007 jämfört med 2000-2003. Generellt är det årliga antalet konferensartiklar dubbelt så många jämfört med tidskriftsartiklar.

Bibliotekets tidskriftsprojekt § 8

Peter Linde informerar om det projekt som gjorts i syfte att öka kunskapen om hur den vetenskapliga publiceringen vid BTH ser ut. Man har tittat på kvalitetsaspekter, kostnad, tillgänglighet samt identifiering av tidskrifter med hög s.k. impact factor. Peter Linde får i uppdrag av nämnden att mailledes kontakta avdelningschefer vid sektionen för teknik och ge förslag till alternativa tidskrifter med hög impact factor. Dessutom önskar fakultetsnämnden från biblioteket en årlig sammanställning och presentation över publiceringsstatus vid BTH.

Information från LFN § 9

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar om pågående ärenden.

Information från doktorandsektionen § 10

Hanna Scott och Niklas Lavesson informerar:

- Ett förslag om ersättning till doktorander vid BTH med förtroendeuppdrag har tillsänts rektor.

- En inom Akademi sydost gemensam doktorandombudsman har anställts; Sam Edgecombe, finns vid Högskolan i Kalmar.

- Med anledning av årsredovisningen och redovisning enligt Högskoleförordning 1 kap. § 7 b, är en redovisning avseende vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla studentinflytandet och hur det har utvecklats ur ett jämställdhetsperspektiv under utarbetande.

Fakultetsnämndens interna budget 2007 § 11

Nämnden har förelagts en preliminär sammanställning över intern budget från 2007. Dekanus informerar om att uppföljning av nämndens interna budget utgjort en stående punkt på agendan. Nämnden önskar även fortsättningsvis ha uppföljningar vid varje sammanträde. Prognosen för intern budget år 2007 pekar fortsatt på ett överskott.

Fakultetsnämndens interna budget 2008 § 12

Dekanus föredrar ärendet. Ett utkast till intern budget har förelagts. Nämnden diskuterar förslaget och uppdrar till planeringssekreteraren att ge förslag till budget avseende mötes- och reskostnader.

Styrgrupp för forskarutbildningsämnet Utveckling av digitala spel § 13

Dekanus föredrar ärendet. Fakultetsnämnden inrättade i november 2004 en referensgrupp för koordinering av arbetet att iscensätta det med Högskolan på Gotland gemensamma forskarutbildningsämnet inom spelutveckling. Vid inrättande av forskarutbildningsämnet Utveckling av digitala spel i mars 2005 beslutade fakultetsnämnden att referensgruppen istället skulle övergå till en styrgrupp. Dekanus föreslår att nämnden upplöser styrgruppen och att ansvaret för forskarutbildningsämnet Utveckling av digitala spel överlåts till professor Craig Lindley, BTH.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Nämnden uppdrar åt professor Craig Lindley att inkomma med en ny allmän studieplan i Utveckling av digitala spel.

Hälsoteknik som forskarutbildningsämne vid BTH § 14

Johan Berglund och sektionschef Ylva Hellström, sektionen för Hälsa, föredrar ärendet inbegripet det i kallelsen förelagda underlaget till stöd för inrättande av ett nytt forskarutbildningsämne. Nämnden ställer frågor och diskuterar. Johan Berglund och Ylva Hellström får i uppdrag att bereda ärendet vidare.

Sammanträdestider för fakultetsnämnden 2008 § 15

Nämnden beslutar om följande tider för sammanträden mars-september 2008:

- 31 mars (Karlskrona)

- 4 juni morgon-kväll; återrapportering av strategiska medel beviljade för 2007 (planeringssekreteraren får i uppdrag att inkomma med förslag till plats)

- 17 september, Ronneby

Utseende av oavlönad docent vid BTH, revidering av styrdokument § 16

Fakultetsnämnden har fastställt "Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH" respektive "Regler för ansökan om oavlönad docent vid BTH". Nämnden har samlat erfarenheter vilka bör leda till smärre justeringar i nu gällande styrdokument. Nämnden diskuterar förelagda förslag.

Beslut

"Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH" fastställs enligt förslaget. "Regler för ansökan om oavlönad docent vid BTH" fastställs med revidering (tillägg) under punkt 2: "Ansökan förutsätts utgöra tillräckligt underlag för att sakkunniga ska kunna ta ställning till ansökan." Tidsramar för sakkunnigutlåtanden bör vara samma som vid sakkunnigutlåtande vid professorstillsättning. Planeringssekreteraren får i uppdrag att revidera dokumenten.

Docentansökan § 17

Dekanus föredrar ärendet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Tony Gorschek om att utses till oavlönad docent vid BTH. Hanna Scott anser sig jävig och lämnar rummet. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att han får i uppdrag av nämnden att kontakta sektionschef Jan-Olof Gustavsson för i samråd med professorskompetens i området föreslå sakkunniga. Dekanus utser sedan sakkunniga per delegation.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Utseende av fakultetsnämndens representanter i Lärarförslagsnämnden § 18

Dekanus föredrar ärendet. I samråd med dekanus för grundutbildningsnämnden har ett förslag till inrättande av lärarförslagsnämnden tagits fram vilket förelagts fakultetsnämndens ledamöter. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att:

- en lärarförslagsnämnd inrättas med delegation i enlighet med förslaget.

- nämnden stöder grundutbildningens förslag om att till vice ordförande utse lektor Claes Jogréus.

- fakultetsnämnden utser professor Paul Davidsson till ordförande, lektor Anders Hederstierna till lärarrepresentant samt professor Jan-Evert Nilsson till suppleant.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Avslut § 19

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet.

Bilagor:

- Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH

- Regler för ansökan om oavlönad docent vid BTH

- Lärarförslagsnämnd

 

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Ingvar Claesson    

ordförande

Hanna Scott

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela