Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: 2008-03-31, kl. 9.30 - 16

Plats: Lärosalen, Biblioteket, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Närvarande:

Ordförande:

Ingvar Claesson, dekanus

 

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg

Göran Broman

Paul Davidsson, närvarande §§ 20-38, §§40-45

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson

 

Företrädare för de studerande:

Niklas Lavesson, närvarande §§ 20-38, §§ 40-45

Joacim Petersson, närvarande §§ 20-34, § 37

Hanna Scott, närvarande §§20-40, §§ 42-45

 

Övriga:

Ylva Hellström, chef vid sektionen för hälsa, närvarande § 37

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Mats Walter, koordinator för utbildning på forskarnivå, närvarande §§ 35-36

 

Där inte annat anges är dekanus föredragande.

 

§ 20 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Kort presentationsrunda.

 

§ 21 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs. Ärende 15 och 16 läggs som sista ärenden ("ForskarFredag..." respektive "Revideringsförslag för blankett vid BTH: Ansökan...").

 

§ 22 Val av justerare

Christel Borg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 23 Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2008-01-17 anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 24 Dekanus delegationsbeslut och beslut per capsulam

Dekanus liksom prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna. Inga beslut har fattats per capsulam sedan nämndens senaste sammanträde.

 

§ 25 Information från dekanus

Dekanus informerar:

- BTH har lämnat yttrande över slutbetänkandet Resurser för kvalitet (SOU 2007:81), vilket även föreläggs ledamöterna.

- Styrelsen för BTH har beslutat om avsättande av medel för strategiska satsningar. Vicerektor Michael Mattsson koordinerar arbetet med att prioritera bland föreslagna strategiska projekt.

- Allmänna studieplaner vid BTH är under revidering som anpassning till förordning SFS 2006:1053. Planeringssekreteraren får i uppdrag att sammanställa en lista över docenter och professorer inom respektive forskarutbildningsämne vid BTH.

- En ansökan till KK-stiftelsen utgående från BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012 är under utarbetande. Prorektor Claes Wohlin koordinerar ansökan.

- Fakultetsnämnden har fått ett verksamhetsuppdrag för 2008 vilket delas ut till ledamöterna. Nämnden diskuterar.

- Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad har utsett Kalle Bergman till forskningssamordnare och Birgitta Hallqvist till forskningssekreterare.

 

§ 26 Information från Lärarförslagsnämnden

Paul Davidsson, ordförande i Lärarförslagsnämnden (LFN), informerar. LFN har fått ett uppdrag från rektor att ta fram förslag till policy för rekrytering av lärare.

 

§ 27 Information från doktorandsektionen

Niklas Lavesson informerar:

- Ett socialt samkväm med Per Eriksson, Generaldirektör Vinnova, som gäst har genomförts.

- Doktorandombudet, Sam Edgecombe, har inhämtat information från andra lärosäten över andelen institutionstjänstgöring. Ovanligt att 20 % överskrids vid andra lärosäten, dock finns kända fall vid BTH med tidvis > 20 % institutionstjänstgöring.

- Avtalet inom Akademi sydost, AS, löper ut 31 december 2008. Det är oklart vad som händer för BTH:s del med det inom AS gemensamma doktorandombudet.

- Doktorandsektionen ser som önskvärt att doktorandombudet mer aktivt bjuds in vid BTH. Man bedömer att doktorandombud vid andra lärosäten i ca hälften av fallen har möjlighet att adjungeras till nämnder/organ.

- ForskarFredag 2008. BTH:s doktorander är positiva till att medverka aktivt men doktorandsektionen anser att denna medverkan bör ge lätuersättning.

Hanna Scott tar upp frågor avseende forskarstudenter vid BTH med stipendier. Nämnden diskuterar.

 

§ 28 Kurser på forskarutbildningsnivå vid BTH

Niklas Lavesson föredrar ärendet med utgångspunkt i exempel från Lunds universitet vilket förelagts i kallelsen. Doktoranderna har tillsammans med koordinator för utbildning på forskarnivå diskuterat möjligheterna att allmänna kurser inom utbildning på forskarnivå publiceras på webben liksom att kursplaner för dessa allmänna kurser ses över. Nämnden inrättar en arbetsgrupp med uppdraget att presentera förslag till publicering på webb liksom utarbetande av förslag till vilken information som ska ges för dessa kurser. Arbetsgruppen utgörs av Hanna Scott, Niklas Lavesson och Mats Walter.

 

§ 29 Rutiner för docentansökan vid andra lärosäten

Anders Hederstierna föredrar ärendet och presenterar exempel från andra lärosäten gällande externa/interna sakkunniga vid docentansökan. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att nämnden röstar om huruvida ordningen vid BTH ska ändras eller ej. Nämnden beslutar att nuvarande policy vid BTH med två externa sakkunniga ska kvarstå.

 

§ 30 Utfall av fakultetsnämndens interna budget 2007

Utfallet av fakultetsnämndens interna budget från föregående år har förelagts nämnden. Nämnden önskar fortsättningsvis i budgetuppföljningar få information om kända, kommande rekvireringar.

 

§ 31 Fakultetsnämndens interna budget 2008

Nämnden har förelagts ett förslag till intern budget för 2008. Nämnden beslutar avsätta totalt 151 000 kr för FLUS och FLUSp (Forskarhandledarutbildningar i Sydost) samt kommande fakturerade medel för kursen Vetenskapsteori enlighet med dess budgetföreslag för 2008.

 

§ 32 Hedersdoktor vid BTH

Dekanus föreslår att en allmän förfrågan om förslag till hedersdoktor går ut vid BTH och att nämnden diskuterar förslagen vid kommande sammanträde. Nämnden samtycker.

 

§ 33 Strategiska satsningar vid BTH

Prorektor Claes Wohlin koordinerar arbetet med planerat program för docent- och professorsmeritering vid BTH, ett led i implementeringen av Forsknings- och utbildningsstrategin. Nämnden föreslår att prorektor Claes Wohlin bjuds in till nämnden för information/diskussion om långsiktiga satsningar. Nämnden önskar till nästa sammanträde i nämnden inbjuda vicerektor Michael Mattsson för information om strategiska projekt vid BTH.

 

§ 34 Ansökningar vid BTH om medel ur anslaget till vetenskapsområden

- riktlinjer/mall/beredningsgrupp

Föregående års riktlinjer och mall har förelagts nämnden. Nämnden diskuterar och uppdrar åt planeringssekreteraren att revidera riktlinjer och mall. Beredningsgrupp planeras fastställas vid junisammanträdet.

 

§ 35 ForskarFredag 2008 vid BTH

Mats Walter, koordinator för utbildningen på forskarnivå, informerar om ForskarFredag 2008 som äger rum den 26 september. Forskarfredag är en utlysning av EU där ansökan utarbetas av Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsrådet, VINNOVA, Stiftelsen för strategisk forskning och KK-stiftelsen. BTH planerar delta under ledning av Kreativum i Blekinge AB.

 

§ 36 Revideringsförslag för blankett vid BTH: Ansökan till utbildning på forskarnivå

Mats Walter presenterar det förslag till antagningsblankett för studier på forskarnivå vilket förelagts nämnden. Nämnden diskuterar och uppdrar åt Mats Walter att tillsammans med Paul Davidsson inkomma med ett reviderat förslag.

 

§ 37 Forskarutbildningsämne vid BTH: Tillämpad Hälsoteknik

Ylva Hellström, chef vid sektionen för hälsa, föredrar ärendet. En styrgrupp för föreslaget forskarutbildningsämne, Tillämpad Hälsoteknik, har inrättats bestående av seniora forskare vid BTH (Rune Gustavsson, Ingvar Claesson, Bo Helgesson, Wlodek Kulesza, Johan Berglund samt Ania Willman). Nämnden ger synpunkter på föreslagen allmän studieplan. Y. Hellström lämnar rummet och dekanus föreslår att

1) Nämnden inrättar forskarutbildningsämnet Tillämpad Hälsoteknik

2) Nämnden fastställer allmän studieplan i Tillämpad Hälsoteknik. Ylva Hellström får i uppdrag att inkomma med en reviderad allmän studieplan i enlighet med nämndens synpunkter.

Beslut

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

 

§ 38 Förslag till allmän studieplan i Datavetenskap

Paul Davidsson föredrar ärendet. Nämnden har förelagts ett förslag till allmän studieplan i Datavetenskap.

Beslut

 1. Nämnden fastställer allmän studieplan i Datavetenskap.
 2. Allmänna studieplaner ska av fakultetsnämnden fastställas på svenska och dessutom ska nämnden godkänna motsvarande engelsk översättning.

 

§ 39 Docentansökan. S. Johansson

P. Davidsson liksom N. Lavesson anmäler jäv och lämnar rummet. Stefan Johansson, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i datavetenskap vid BTH. Två eniga sakkunniga förordar att han antas. Dekanus föreslår att S. Johansson efter godkänt lärarprov utses till docent.

Beslut

Nämnden beslutar utse Stefan Johansson till docent i datavetenskap vid BTH under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Dekanus får i uppdrag att kontakta av nämnden föreslagen examinator för docentföreläsningen. I händelse av nekande svar beslutar nämnden utse Sara Eriksén till examinator för docentföreläsningen.

 

§ 40 Docentansökan. B. Sutter

Till nämnden har inkommit en ansökan från Berthel Sutter, BTH, om att utses till oavlönad docent vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare och utser sakkunniga. Om de sakkunniga tillstyrker utnämning till docent; utnämning är inte aktuellt förrän genomgången godkänd utbildning för handledare samt godkänd docentföreläsning.

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Dekanus får i uppdrag att per delegation bereda ärendet vidare genom att kontakta berörd sektionschef för utseende av sakkunniga.

 

§ 41 Docentansökan. T. Gorschek

H. Scott anmäler jäv och lämnar rummet. Tony Gorschek, BTH, har ansökt om att utses till oavlönad docent i programvaruteknik vid BTH. Två eniga sakkunniga förordar att han antas. Dekanus föreslår att T. Gorschek efter godkänt lärarprov utses till docent.

Beslut

Nämnden beslutar att utse Tony Gorschek till docent i programvaruteknik vid BTH under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Nämnden beslutar utse Paul Davidsson till examinator för docentföreläsningen.

 

§ 42 Ansökningar om medel ur fakultetsnämndens strategiska satsning Internationalisering

Fakultetsnämnden har avsatt medel för den strategiska satsningen Internationalisering. Inför dagens sammanträde har inkommit ansökningar från nedanstående individer. Nämnden diskuterar riktlinjerna liksom varje enskild ansökan. Utfall enligt 2 nedan, inga ansökningar avslås.  

Beslut

 1. Nämnden beslutar bevilja dag- liksom nattraktamenten samt kostnader för resan. Minst en månads sammanhängande utlandsvistelse är ett krav. Kopia där kostnad för resan kan utläsas ska sändas till nämnden liksom en kort redovisning av vistelsen. För beviljade ansökningar kan rekvireras max det belopp som står i ansökan till nämnden.

 2. För samtliga beviljade ansökningar gäller principbeslut enligt 1) ovan.
  a) Ansökningar från följande individer beviljas utan några ytterligare villkor:
  D. Bohman/L. Stjernberg, R. Torkar, J. Nordberg, K. Ahlin, W. Kulesza,
  A. Mohammed/Z. Yang, S. Hellmer samt K. Solberg Søilen.

  b) Delvis beviljade ansökningar:
  L. Nacke/C. Lindley: Beviljade Tysklandsvistelser men ej beviljade Finlandsvistelser då dessa ej utgör sammanhängande vistelse omfattande minst en månad.
  B. Schenkman: Beviljas medel för en utlandsvistelse av föreslagna två omfattande max tre månader.
  S. Bartůnĕk/L. Håkansson: J. S. Bartůnĕks vistelse beviljas men ej Håkanssons då denna inte är en sammanhängande vistelse omfattande en månad.
  T. Smirnova/L. Håkansson: T. Smirnovas vistelse beviljas under förutsättning att den omfattar ytterligare en vecka men ej Håkanssons då denna inte är en sammanhängande vistelse omfattande en månad.

 3. Nämnden beslutar om ny utlysning för utlandsvistelse 2008 med 8 september som sista dag att sända till ansökan till registrator vid BTH.

 

§ 43 Övrigt

Inget övrigt anmäles.

 

§ 44 Till nästa möte

Till nästa möte i nämnden planeras bl. a:

 • fastställande av riktlinjer och mall för ansökningar om medel ur anslaget till vetenskapsområden
 • återrapportering av strategiska medel tilldelade för budgetåret 2007
 • hedersdoktor vid BTH
 • blankett för ansökan till utbildning på forskarnivå

§ 45 Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet.

 

Bilaga:

 • Allmän studieplan i Datavetenskap

Anna Tinnert, sekreterare

Justeras: Ingvar Claesson, Christel Borg

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela