Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

 

Tid: 2010-09-09, kl. 10:00-12:40

Plats: Hus J, plan 3, rum Dodekaedern (J 3310), Karlskrona

 

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Göran Broman, närvarande § 65-76, 80-83

Christel Borg

Paul Davidsson

Pirjo Elovaara

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Jan-Evert Nilsson

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Olle Hilborn

Daniel Palm

 

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå, § 65-73

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

 

 

§ 65               Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Särskilt välkomnas Pirjo Elovaara som ny ledamot i nämnden. Där ingen annan anges är ordförande föredragande.

 

 

§ 66               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

 

 

§ 67               Val av justerare

Pirjo Elovaara väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 


§ 68               Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2010-05-25 godkänns och läggs till handlingarna. Dekanus föreslår att hantering av inkomna docentansökningar behandlas först efter att information från andra lärosäten inhämtats.

 

 

§ 69               Dekanus delegationsbeslut

Dekanus och prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

§ 70               Information från dekanus  

Dekanus informerar om

-          statistik över publikationer vid BTH erhållen från Peter Linde, biblioteket.

 

 

§ 71               Information från LFN

Paul Davidsson informerar om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden (LFN). Fakultetsnämnden diskuterar den interna processen för hantering av professorsansökningar vid BTH. Nämnden noterar med förvåning att nämnden inte har kontaktats avseende § 40.2, strategiska professurer. Fakultetsnämnden förutsätter att samtliga strategiska professurer finansieras av rektorns strategiska medel för forskning.

 

 

§ 72               Information från doktorandsektionen/studentkåren

Anton Borg informerar om att nyval av doktorandrepresentanter har genomförts och den nya styrelsen har haft ett första möte. Doktorandrepresentationen i fakultetsnämnden är oförändrad. Daniel Palm informerar om att antalet medlemmar i studentkåren hittills inte minskat alarmerande efter kårobligatoriets avskaffande.

 

 

§ 73               Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson informerar om följande:

  • pågående arbete med doktorandportal respektive  informationspaket för doktorander. I doktorandportalen kommer bl. a forskarutbildningskurser vid BTH presenteras,
  • uppföljning av de kurser som beviljats medel från fakultetsnämnden planeras till nästa sammanträde i nämnden,
  • Forskarfredag äger rum den 24:e september, BTH deltar i projektet i samarbete med Kreativum, Karlshamn. N. Lavesson väcker frågan om koordinering och budget inför nästa år. Nämnden ser gärna att koordinatorn för forskarutbildning fortsatt koordinerar Forskar-fredag,
  • ett pågående doktorandärende liksom om ansträngningar med anledning av att  doktorander med stipendium från pakistanska staten har nekats inresevisum till USA.

 

 

§ 74               FAK:s internbudget 2010, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljning av FAK:s internbudget. Dekanus sammanfattar.

Dekanus presenterar ett förslag till att på webben presentera respektive forskarutbildningsämne, nämnden samtycker.

 

 

§ 75               FAK:s strategiska satsning, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljning av konto för FAK:s strategiska satsning, nämnden vill även ha sammanställning över kommande rekvireringar.

 

§ 76               Forskningens dag 20 oktober

Dekanus informerar om Forskningens dag som äger rum den 20:e oktober i Landstinget Blekinges regi. Underlag från Martin Ålenius föreläggs nämnden. Nämnden beslutar att M. Ålenius får i uppdrag att bevaka dagen i enlighet med ”grunddokumentation” i offert.

 

 

§ 77               Hedersdoktor vid BTH 2010

Fakultetsnämnden har möjlighet att utse hedersdoktorer och inbjöd i april anställda att inkomma med förslag till hedersdoktor för år 2010. Motivering till de två huvudförslagen från nämndens tidigare diskussioner samt förslag till pressmeddelande föreläggs nämnden. Dekanus föreslår att nämnden fattar beslut om att utse hedersdoktorer enligt huvudförslagen.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar enhälligt att utse Gösta Blücher och Kalluri Chenchi Reddy till hedersdoktorer vid BTH 2010.

Beslutet justeras omedelbart.

 

 

§ 78               Ny representant i kvalitetsrådet

Anders Hederstierna föredrar ärendet. A Hederstierna är såväl ordförande i egenskap av representant för högskoleledningen som representant för fakultetsnämnden i BTH:s kvalitetsråd. A Hederstierna önskar kvarstå som nämndens representant men vill avsäga sig ordförandeskapet.

Beslut

Nämnden samtycker och beslutar att de fortsatt har förlängt förtroende för A Hederstierna som nämndens representant i kvalitetsrådet.

 

 

§ 79               Hantering Professorsansökan: preliminär förgranskning åt Lärarförslagsnämnden

LFN har föreslagit att professorsansökningar återremitteras till utbildningsnämnd för pedagogisk bedömning respektive fakultetsnämnd för vetenskaplig meritering. Dekanus föreslår att även ordförande för fakultetsnämnd kan göra en preliminär bedömning vad gäller vetenskaplig meritering.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar att då LFN har behov av att rådgöra om bedömning av vetenskaplig meritering kan LFN:s ordförande rådgöra med fakultetsnämndens ordförande.

 

 

§ 80               Anslaget till BTH. Fakultetsnämndens förslag till fördelning 2011

Nämnden har att föreslå fördelning av del av anslaget till BTH 2011. Ledamöterna har förelagts inkomna ansökningar och förslag till fördelning.

Nämnden diskuterar. Ordförande föreslår att nämnden fattar beslut enligt förslaget.

Dessutom föreslås en grupp för revidering av riktlinjer/mall för ansökan i syfte att synkronisera inlämning av uppgifter till nämnden med sammanställning av årsredovisning för BTH.

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar fastställa nedanstående förslag till fördelning av medel ur anslaget budgetår 2011:

 

 

 

 

 

                                                                                       Mkr

Att fördela 2011:

75

Grund:

70

Externandel:

5

Förstärkning FAK Strategiskt:

0.149

 

         

 

Grund-tilldelning Mkr

Externtillägg

Mkr*

Total tilldelning 2011

 

COM

25,40

1,74

27,14

 

ING

21,63

1,67

23,29

 

DSN

10,55

0,79

11,34

 

HAL

5,53

0,15

5,68

 

MAM

4,74

0,52

5,26

 

CTUP

0,82

0,14

0,96

 

FAK-strategiskt

1,33

0,00

1,33

 

Totalt

70,00

5,00

75,00

 
                 

*I proportion till sektionernas externa medel 2006-2009

 

Budgetpropositionen för 2011 är inte fastställd. I händelse av att nämnden erhåller högre anslag under år 2011 kommer detta att tillfalla FAK-strategiskt.

 

De resebidrag som delats ut för doktorander, utvidgas under samma villkor till att gälla även BTH-forskare med forskarexamen (protokoll 2010-02-09, § 10). Vid brist på medel prioriteras doktorandernas ansökningar.

 

En grupp bestående av Ingvar Claesson, Sara Eriksén och Jan-Evert Nilsson utses för att föreslå reviderade riktlinjer respektive mall, planeringssekreterare Anna Tinnert utses till sammankallande.

 

 

§ 81 Övrigt

Inga övriga ärenden har anmäls.

 

 

§ 82               Till nästa möte

Inför nästa sammanträde i nämnden planeras följande ärenden:

-          hantering av docentansökningar,

-          uppföljning av de kurser som beviljats medel från fakultetsnämnden,

-          revidering av Regler vid disputation respektive Regler vid licentiatseminarium.

 

 

 

 

 

 

§ 83               Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet kl. 12:40.

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

_______________________________   _______________________________

Pirjo Elovaara                                                                                                             Ingvar Claesson

                                                                                                                                   ordförande

 

 

 

 

 

_______________________________  

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela