Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               2010-10-21, kl. 10-13

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Karlskrona

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson

Christel Borg

Göran Broman, § 84-100, 102-104

Paul Davidsson, § 84-97, 99-104

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg, § 84-97, 99-104

Olle Hilborn

Daniel Palm, § 89-104 

 

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå, § 84-92

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten: Pirjo Elovaara, Jan-Evert Nilsson

 

 

§ 84               Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 85               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs med utvidgning: Docentansökan från S Kao-Walter samt tillägg under Övrigt. Där ingen annan anges är ordförande föredragande.

 

§ 86               Val av justerare

Paul Davidsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 87               Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2010-09-09 godkänns.

Gällande § 80, Anslaget till BTH. Fakultetsnämndens förslag till fördelning 2011: Enligt fastställd budgetproposition har BTH fått anslaget ökat med ca 600 000 kr jämfört med vad nämnden fördelade vid sammanträdet. Planeringssekreteraren får i uppdrag att ta reda på om nämnden ska ansvara för fördelningen av tillskottet (tillfaller i så fall FAK strategiskt enligt tidigare beslut).

Protokollet läggs till handlingarna.

 

§ 88               Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus och prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 89               Information från dekanus  

Dekanus informerar:

-          Budgetpropositionen fastställd för 2011. Ändring av takbelopp till följd av att den tillfälliga satsningen på högskoleplatser upphör samt införandet av avgifter för s.k. tredjelandsstudenter (Schweiz och utanför EES-området). Anders Hederstierna informerar om pågående arbete med s.k. plattform i Kina, om BTH:s avgiftsnivå för betalande studenter liksom om former för avgifter,

-          Kvartalsrapport under sammanställning. Externa intäkter hittills under året är ej i nivå med budgeterat,

-          Strategiska professurer; sju professurer planeras inom kort utannonseras,

-          Förelagd förteckning och information om byte av förteckning över forskningsämnen från Högskoleverket. Nämnden diskuterar och påtalar vikten av att fördelningen teknik/naturvetenskap är i balans.

-          Förelagd sammanfattning av ändringarna i högskoleförordning avseende utbildning på forskarnivå.

 

§ 90               Information från LFN

Paul Davidsson informerar om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden (LFN). Högskoleförordningen ställer inte längre krav på högskolepedagogisk utbildning, SUHF har föreslagit rekommendationer. Nämnden diskuterar.

 

§ 91               Information från doktorandsektionen/studentkåren

Anton Borg informerar: Till följd av att antalet företrädare för verksamheten i nämnderna vid BTH minskar nästkommande period minskar även studentrepresentationen med en representant.

 

§ 92               Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson informerar:

  • Pågående arbete med doktorandportal respektive startpaket för doktorander. Kravspecifikation för doktorandportalen under utarbetande,
  • Ett pågående doktorandärende. Nämnden beslutar utse en grupp med uppdrag att se över rutiner vid byte av handledare. Ingvar Claesson, Anders Hederstierna, Olle Hilborn och Niklas Lavesson ingår i gruppen, sistnämnd är sammankallande.

Koordinatorn efterfrågar förtydligande avseende uppdraget om uppföljning av de kurser som beviljats medel från fakultetsnämnden samt ger status avseende arbete med revidering av regler vid disputation och licentiatseminarium.

 

§ 93               FAK:s internbudget 2010, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljning av FAK:s internbudget. Dekanus sammanfattar innan budgeten läggs till handlingarna.

 

§ 94               FAK:s strategiska satsning, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljningar av FAK:s strategiska satsning, planeringssekreteraren informerar även kort om kommande förväntade rekvireringar.

 

§ 95               Docentansökningar där sökande är docent vid annat lärosäte

Dekanus informerar om ansökningar från Mikael Rennemark respektive Jürgen Börstler som redan är utsedda docenter vid andra lärosäten. Om en sökande har minst docentkompetens från annat lärosäte betraktar nämnden personen som kompetent att fungera som huvudhandledare och examinator vid BTH och nämnden prövar normalt därför inte sådana docentansökningar såvida inte synnerliga skäl föreligger. Nämnden ser därför inte anledning att gå vidare med dessa två docentansökningar.

OBS Vid antagning av doktorand sker en prövning av hela handledarkollektivets kompetens för att försäkra doktoranden om en fullvärdig handledning.

 

§ 96               Ansökan om docent. Mikael Rennemark

Till nämnden har inkommit en ansökan från Mikael Rennemark, BTH, om att utses till oavlönad docent i folkhälsovetenskap. I enlighet med dagens beslut § 95 Docentansökningar där sökande är docent vid annat lärosäte, beslutar nämnden avslå ansökan.

 

§ 97               Ansökan om docent. Jürgen Börstler

Till nämnden har inkommit en ansökan från Jürgen Börstler, BTH, om att utses till oavlönad docent i programvaruteknik. I enlighet med dagens beslut § 95 Docentansökningar där sökande är docent vid annat lärosäte, beslutar nämnden avslå ansökan. 

 

§ 98               Ansökan om docent. Niklas Lavesson

Paul Davidsson och Anton Borg anmäler jäv och lämnar rummet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Niklas Lavesson, BTH, om att utses till oavlönad docent i datavetenskap vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare med ansökan.

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Dekanus får i uppdrag att per delegation bereda ärendet vidare genom att kontakta berörd sektionschef för utseende av sakkunniga.

 

§ 99               Ansökan om docent. Richard Torkar

Till nämnden har inkommit en ansökan från Richard Torkar, BTH, om att utses till oavlönad docent i programvaruteknik vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare med ansökan.

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Dekanus får i uppdrag att per delegation bereda ärendet vidare genom att kontakta berörd sektionschef för utseende av sakkunniga.

 

§ 100 Klargörande beslut. Fakultetsnämndens strategiska satsning ISI

Dekanus ger en bakgrund till ärendet och föreslår att nämndens tidigare beslut (2009-09-03, § 76) förtydligas.

Beslut

Fakultetsnämnden klargör att ISI medel kan betalas ut för ISI-publikation först när denna är indexerad i Thomson/Reuter ISI Web of Knowledge och rekvisition är insänd till fakultetsnämndens sekreterare.

 

§ 101 Ansökan om docent. Sharon Kao-Walter

Göran Broman anmäler jäv och lämnar rummet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Sharon Kao-Walter, BTH, om att utses till oavlönad docent i maskinteknik vid BTH. Dekanus föreslår att nämnden tillstyrker att gå vidare med ansökan.

Beslut

Nämnden tillstyrker att gå vidare i ärendet. Dekanus får i uppdrag att per delegation bereda ärendet vidare genom att kontakta berörd sektionschef för utseende av sakkunniga.

 

§ 102 Övrigt

Sara Eriksén efterfrågar klargörande avseende högskolepedagogisk utbildning. Dekanus får i uppdrag att inhämta förteckning över deltagare i FLUS/FLUSp 2011.

 

§ 103             Till nästa möte

Inför nästa sammanträde i nämnden planeras följande ärenden:

-          revidering av Regler vid disputation respektive Regler vid licentiatseminarium,

-          Återkoppling avseende rutiner vid byte av handledare.

 

§ 104             Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden och avslutar mötet.

 

Justeras:

Paul Davidsson                                                                                     Ingvar Claesson

(§ 84-97, 99-104)                                                                                  ordförande

 

 Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela