Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               Onsdagen den 15 december kl 10 – 13.

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Karlskrona

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson

Christel Borg

Anders Hederstierna, prodekanus

Jan-Evert Nilsson, §§ 110-127

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Olle Hilborn

Daniel Palm 

 

Övriga:

Håkan Grahn, §§ 126-127

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman, Paul Davidsson, Pirjo Elovaara samt Sara Eriksén.

 

 

§ 105             Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 106             Fastställande av föredragningslista

Ärende 13 utgår. Tillägg av ärende under Övrigt samt tillägg av frågeställning gällande ärendet Information från doktorandsektionen. Föredragningslistan fastställs. Där ingen annan anges är ordförande föredragande.

 

§ 107             Val av justerare

Anders Hederstierna väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

§ 108             Föregående mötes protokoll

Protokoll från nämndens sammanträde 2010-10-21 godkänns och läggs till handlingarna. Dekanus har fått klartecken från högskoledirektören till att de 600 000 kr som, enligt budgetpropositionen, tillkommit efter fakultetsnämndens fördelningsförslag från september 2010 ska tillfalla fakultetsnämndens strategiska fond.

 

§ 109             Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus och prodekanus delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

 

§ 110             Information från dekanus

Dekanus informerar:

-          Högskoleverket (HSV) har beslutat att från januari 2011 ge BTH tillstånd att utfärda licentiat- respektive doktorsexamen inom området IT med tillämpningar respektive planering och management,

-          Uppföljning från HSV:s tillsynsbesök från 2006,

-          Utlysning från Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, ärendet har tillfallits fakultetsnämnden. Nämnden samtycker till dekanus förslag till koordinering och uppdrar åt planeringssekreteraren att vidarebefordra informationen till all personal vid BTH,

-          Ny fakultetsnämnd respektive utbildningsnämnd är utsedd, Håkan Grahn är utsedd till ny dekan för fakultetsnämnden,

-          Påminnelse; i enlighet med BTH:s rutiner vid disputation ska spikblad tillsändas Informationsavdelningen,

-          Information om budgetförslag FLUSp (forskarhandledarkurs i sydost) 2011 samt budgetförslag och förteckning över deltagare från BTH avseende FLUS 2011.

-          Nämnden diskuterar dessutom rutiner kring disputationer såsom arvodering, reseersättningar och distributionen av formellt beslut om fastställande av disputation.

 

§ 111             Information från LFN

Ledamöterna har förelagts protokoll fört vid sammanträde i Lärarförslagsnämnden (LFN) den 3:e november 2010. Nämnden diskuterar. Protokollet läggs till handlingarna.

 

§ 112             Information från doktorandsektionen/studentkåren. Prolongering kontra sektionstjänstgöringstid med anledning av styrelse-/nämnduppdrag

-          Doktoranderna efterfrågar synpunkter gällande ersättning till doktorander med anledning av styrelse-/nämnduppdrag. Nämnden menar att frågan om att minska ”övriga” sysslor alternativt prolongering är en förhandlingsfråga mellan doktorand och sektionschef,

-          Doktoranderna efterfrågar klargörande gällande högskolepedagogisk utbildning. Enligt BTH:s kvalitetsplan ansvarar sektionerna för att doktorander som undervisar ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Fakultetsnämnden beslutar att för doktorander vilka helt eller delvis finansieras från fakultetsmedel är det obligatoriskt att den första ISP innehåller högskolepedagogisk utbildning i enlighet med BTH:s kvalitetsplan.

 

§ 113             Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson informerar:

-          Doktorandspegeln har nyligen utförts på BTH med endast 37 respondenter av över 100 möjliga (resultat bifogade i kallelsen),

-          Startpaketet för nya doktorander är fortfarande i sin linda, koordinering inom BTH krävs, framtida arbete planeras till 2011,

-          Handlagda ärenden och händelser det gångna året såsom Forskarfredag 2010, presumtiva doktoranders kontakt med BTH, dispyt mellan doktorand och handledare liksom bidrag till kvalitetsdokument för utbildning på forskarnivå t ex regler för byte av handledare, prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser samt revidering av regler vid licentiatseminarier respektive disputationer,

-          Utvecklingen av doktorandportalen har avbrutits på obestämd tid på grund av högre prioriterade ärenden handlagda av IT-avdelningen trots att fakultetsnämnden uttryckt en vilja att delfinansiera plattformen. Nämnden diskuterar. Nämnden delegerar koordinatorn att inhämta estimat om när projektet kan återupptas samt uppdrar åt A. Hederstierna att eftersöka ytterligare information om möjligheterna att utveckla en doktorandportal,

-          Koordinatorn tar tillfället i akt att tacka den nuvarande fakultetsnämnden för dess arbete under den senaste mandatperioden liksom för det goda samarbetet.

 

§ 114             Utformande av Regler för byte av handledare

Nämnden har förelagts förslag till Regler för byte av handledare. Nämnden diskuterar och uppdrar åt koordinatorn på forskarnivå att bereda ärendet vidare till nästa fakultetsnämnd.

 

§ 115             Utformande av Docentintyg

Nämnden har förelagts förslag till mall för Docentintyg. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att nämnden fastställer mall för docentintyg under förutsättning att standardtext om BTH stryks.

Beslut

Nämnden fastställer mall till Docentintyg under förutsättning att standardtext om BTH stryks. Nämnden uppdrar åt planeringssekreteraren att slutföra mallen.

 

§ 116             FAK:s internbudget 2010, uppföljning

Ledamöterna föreläggs uppföljning av FAK:s internbudget för november. Nämnden diskuterar. Gällande FLUS/FLUSp vill nämnden ha följande rutin: Fortsättningsvis gör FLUS-ansvarig i samråd med fakultetsnämnden urvalet. Information om FLUS/FLUSp meddelas av fakultetsnämnden till samtlig personal där det framgår att man har möjlighet att nominera sig själv. Dekanus sammanfattar innan budgeten läggs till handlingarna.

 

§ 117             FAK:s strategiska satsning, uppföljning

Ledamöterna har förelagts uppföljningar av FAK:s strategiska satsning vilka är enligt budget för satsningen. Uppföljningarna läggs till handlingarna.

 

§ 118             Docentansökan G. Holst

Göran Holst har ansökt om docentur i vårdvetenskap vid BTH. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga samt ett tillägg från G. Holst. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att G. Holst utnämns till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning för vilken dekanus föreslås som examinator.

Beslut

Nämnden beslutar utse Göran Holst till docent i vårdvetenskap under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Ingvar Claesson utses till examinator för docentföreläsningen och får i uppdrag att kontakta G. Holst.

Christel Borg deltar inte i beslutet.

 

§ 119             Byte av examinator och forskarutbildningsämne. Doktorand Maria Bäcke

Ledamöterna har förelagts underlag i kallelsen, dekanus sammanfattar.

Beslut

Då alla inblandade är eniga beslutar nämnden att ansökan om byte av forskarutbildningsämne och examinator godkänns.

 

§ 120             Ansökan om prolongering

Nämnden har förelagts underlag i kallelsen, dekanus sammanfattar.

Beslut

Nämnden beslutar att Feng Wang får förlängning av sina studier motsvarande 100 % utbildning på forskarnivå under 11 månader.

Nämnden ber doktoranden notera att man har rätt att byta handledare men ingen automatisk rätt att byta inriktning av ämnet. Byte av inriktning kan ske först när en trovärdig lösning presenteras för fakultetsnämnden. Byte av handledare ska vara genomfört inom tre månader från när detta protokoll är justerat, detta ansvarar sektionen för.

 

§ 121             Forskarfredag 2011

Koordinatorn för utbildning på forskarnivå ger en bakgrund. Forskarfredag är ett evenemang inom EU i syfte att uppmärksamma forskning. BTH har arrangerat Forskarfredag tillsammans med Kreativum, Karlshamn. Koordinator föreslår att nämnden stödjer ett fortsatt samarbete med Kreativum för att samorganisera Forskarfredag 2011. Förslagsvis avsätter nämnden medel för Forskarfredag 2011. De sektioner vid BTH som bidrar med minst en station erhåller ett schablonbelopp, förslagsvis 10000 kr, från nämnden.

Beslut

Fakultetsnämnden samtycker till förslaget och beslutar att nämnden bör avsätta medel för Forskarfredag 2011.

 

§ 122             Revidering av Regler vid disputation

Nämnden har förelags förslag till reviderade Regler vid disputation. Nämnden diskuterar. Dekanus föreslår att Regler vid disputation fastställs med redaktionella ändringar.

Beslut

Nämnden beslutar fastställa Regler vid disputation med redaktionella ändringar. Nämnden uppdrar åt dekanus, koordinator för utbildning på forskarnivå och planeringssekreterare att slutföra ändringarna.

Nämnden fastslår att den grafiska profilen för avhandlingar lämpligen bör ses över av den nya fakultetsnämnden.

 

§ 123             Revidering av Regler vid licentiatseminarium

Nämnden har förelags förslag till reviderade Regler vid licentiatseminarium. Nämnden diskuterar.

Beslut

Nämnden beslutar fastställa Regler vid disputation med redaktionella ändringar. Nämnden uppdrar åt dekanus, koordinator för utbildning på forskarnivå och planeringssekreterare att slutföra ändringarna.

Nämnden fastslår att den nya fakultetsnämnden lämpligen bör ta ställning till huruvida halvtidseminarium bedöms som likvärdigt med licentiatseminarium.

 

§ 124             Revidering av Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

Nämnden har förelags reviderat förslag till Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser. Koordinator för utbildning på forskarnivå ger en bakgrund. Från januari 2011 är det rektor som ska besluta om eventuellt indragande av resurser och möjligheten att återfå dessa.

Beslut

Nämnden godkänner förslaget till Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser.

Nämnden poängterar att hela nämnden bör utgöra remissinstans för prövningen.

 

§ 125             Övrigt

Nämnden klargör att möjlighet att utnyttja resebidrag från nämnden för utlandsstudier för doktorander 2011 endast gäller under förutsättning att man är inskriven vid fakulteten.

 

§ 126             Till nästa möte

Håkan Grahn adjungeras till punkten i egenskap av dekan för nästa mandatperiod.

Inför nästa sammanträde i nämnden planeras följande ärende:

-          Utformande av regler för byte av handledare.

 

§ 127             Avslut

Dekanus tackar ledamöterna för deras insatser i nämnden under perioden och avslutar därefter mötet.

 

Bilagor:

-          Mall för Docentintyg /post protokoll: i enlighet med mall vilken bifogas protokoll i pappersversion

-          Regler vid prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

 

 

Justeras:

 

Anders Hederstierna                                                                            Ingvar Claesson

                                                                                                                 ordförande

 

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela