Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               Onsdagen den 1:a juni 2011 kl. 09:00-14:45.

Plats:             Hus J, byggnad 6, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Karlskrona

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund

Jürgen Börstler

Håkan Grahn, dekanus

Claes Hedberg, prodekanus

Vanja Lindberg

Claes Wohlin

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

 

Övriga:

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Erik Lindström, företrädare för verksamheten

Olle Hilborn, företrädare för de studerande

 

§ 53               Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

§ 54               Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg:

”Uppföljning av studier på forskarnivå. K Ådahl” samt ”Strategidiskussion”.

Sent inkommen docentansökan fattas beslut om per capsulam. Där ingen annan angavs var ordförande föredragande. 

 

§ 55               Val av justerare

Jürgen Börstler valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

 

§ 56               Föregående mötes protokoll samt protokoll från per capsulam-beslut

Nämnden diskuterade riktlinjer för ansökan om strategiska medel, slutsats: Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska medel revideras för att även inbegripa de artiklar som indexeras som ”Document type: Review”.

Protokollen förklarades justerade och lades till handlingarna.

 

§ 57               Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna (inga beslut från prodekanus förelåg).

 

§ 58               Information från dekanus

Dekanus informerade om:

-          fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag för 2011. En arbetsgrupp bestående av Claes Hedberg, Claes Wohlin och Håkan Grahn utsågs med sistnämnd som sammankallande. Erik Lindström ingår i arbetsgruppen under förutsättning att han tackar ja.

-          pågående nationell kartläggning avseende Omvårdnads- och vårdforskning,

-          ett flertal byten av handledare under våren,

-          rektor har avsatt 1 miljon kr som stöd för att skriva forskningsansökningar, fem ansökningar har beviljats medel.

 

§ 59               Information från doktorandsektionen

Nyval förestående av representanter för doktorandsektionen, doktorandrepresentanterna tackar för sig.

 

§ 60               Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå  

Koordinatorn informerade om

-          genomfört informationsmöte gällande individuella studieplaner, ISP. Dekanus och koordinatorn får nämndens uppdrag att informera resterande sektioner, koordinator sammankallande,

-          vid nyanställning av doktorander föreslås att personalavdelningen under introduktionen fortsättningsvis lägger in ett möte med koordinatorn,

-          frågeställningar i samband med uppdateringar av ISP,

-          sammanfattningsvis ett flertal byten av handledare vid BTH under våren,

-          arbetet med Forskarfredag som äger rum i september.

 

§ 61               Information från Lärarförslagsnämnden

Ordföranden in Lärarförslagsnämnden, Jürgen Börstler, informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden. Anställningsordningen vid BTH är under revision. Nämnden diskuterade, dekanus fick i uppdrag att följa upp frågeställning avseende högskolepedagogisk utbildning.

 

§ 62               Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget

Uppföljningen lades till handlingarna.

 

§ 63               Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning

Uppföljningen lades till handlingarna.

 

§ 64               Uppföljning av studier på forskarnivå. J. Fredin

Uppföljningen lades till handlingarna.

 

§ 65               Uppföljning av studier på forskarnivå. K Ådahl
Dekanus gav bakgrunden. Johan Berglund informerade vidare om fortsatta planer inför disputation. Dekanus sammanfattade; Om planerna inte följts vid utgången av juni månads avser fakultetsnämnden se över ärendet igen.

 

§ 66               Program och handlingsplan för kvalitétsarbete, ansvarig fakultetsnämnden

Dekanus informerade om fakultetsnämndens ansvar utifrån av rektor fastställt Program och handlingsplan för kvalitétsarbete, R055/11, nämnden diskuterade.

 

§ 67               Förslag till reviderad mall för ISP

Claes Hedberg föredrog förslag till reviderad mall för individuell studieplan. Nämnden diskuterade, reviderad mall planeras som beslutsärende vid nästa sammanträde i fakultetsnämnden.

 

§ 68               Lägsta ekonomiska nivå för att bli antagen till forskarnivå och andel stipendiedoktorander

Dekanus informerade om förelagt underlag, nämnden diskuterade.

 

§ 69               Akademisk högtid. Förslag till Hedersdoktor 2011

Dekanus föredrog. Till nämnden har inkommit förslag till Hedersdoktor 2011, nämnden diskuterade.

 

§ 70               Forskarhandledarutbildning 2012

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade och uppdrog åt dekanus att stämma av deltagarlistan inför kommande forskarhandledarutbildning.

 

§ 71               Översyn av grafisk mall för avhandlingar respektive licentiatuppsatser

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Beslutsunderlag planeras till nästa sammanträde i nämnden.

 

§ 72               Strategidiskussion

Dekanus presenterade underlag och efterfrågade nämndens synpunkter. Nämnden diskuterade.

 

§ 73               Anslaget till BTH budgetår 2012. Utseende av arbetsgrupp samt fastställande av Riktlinjer och mall för interna ansökningar

Dekanus informerade kortfattat, nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden skulle fastställa mall avseende ansökan respektive riktlinjer efter revidering framkommen vid mötet.

Beslut

Nämnden beslöt att fastställa

-          ”Riktlinjer för fakultetsmedelsansökningar avseende budgetåret 2012” enligt bilaga,

-          mall för Ansökan om forskningsmedel Sektionen för XXX enligt bilaga.

 

Beslutet justerades omgående.

 

§ 74               Förlängning av doktorandtid. U. Haglund

Dekanus presenterade underlag i ärendet, nämnden diskuterade. Dekanus sammanfattade och föreslog;

-          att dekanus får i uppdrag att kontakta doktoranden för önskvärt möte mellan dekanus, koordinator samt doktorand,

-          en fortsatt dialog med berörda avseende ISP,

-          att nämnden samtycker till förlängd doktorandtid i enlighet med sektionens förslag. 

Beslut

Nämnden samtyckte till föreslagen arbetsgång. Nämnden godkände inte förelagd individuell studieplan.

Fakultetsnämnden beslutade att tillstyrka förlängning av doktorandtjänsten för Ulla Haglund
t.o.m. 2012-06-30.

 

§ 75               Förslag till organisatoriska överflyttningar i samband med föreslagen avveckling av Centrum för territoriell utveckling och planering (CTUP)

Dekanus föredrog. Med hänsyn till styrelsens beslut att för 2011 tilldela CTUP 960 000 kr föreslogs att beloppen som föreslås i underlaget minskas proportionerligt.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att kvarstående medel i CTUP föreslås fördelas enligt fördelningen 4/5 till MAM respektive 1/5 till DSN, dvs 768 000 kr till MAM respektive 192 000 kr till DSN på helårsbasis (2011), att fördelas proportionerligt i förhållande till det formella datumet för avveckling av CTUP.

Efter avvecklingen av centrumbildningen CTUP förväntas verksamheten ingå i sektionernas ordinarie verksamheter.

 

§ 76               Fastställande av Publiceringsregler för forskare vid BTH

Dekanus föredrog och föreslog att nämnden skulle fastställa reglerna enligt bifogat dokument.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att fastställa Publiceringsregler för forskare vid Blekinge Tekniska Högskola.

 

§ 77               Revidering av delegationsordning för fakultetsnämnden

Dekanus informerade och föreslog att nämnden skulle fastställa delegationsordningen.

Beslut

Fakultetsnämnden beslöt att fastställa Delegationsordning för Fakultetsnämnden.

 

§ 78               Övrigt

Dekanus framförde nämndens tack till doktorandrepresentanterna för deras insatser i nämnden, därefter avslutades sammanträdet.

 

Bilagor (postprotokoll-notering; länkar till sidor med styrdokument mallar ges efter angivna bilagor):

-          Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska medel

-          Riktlinjer för fakultetsmedelsansökningar avseende budgetåret 2012

-          Ansökan om forskningsmedel Sektionen för XXX

-          Publiceringsregler för forskare vid Blekinge Tekniska Högskola

-          Delegationsordning för Fakultetsnämnden

 

Länk till Riktlinjer för ansökan om medel från Fakultetsnämndens strategiska medel 

Länk till Riktlinjer för fakultetsmedelsansökningar avseende budgetåret 2012

Länk till Ansökan om forskningsmedel Sektionen för XXX

Länk till Publiceringsregler för forskare vid Blekinge Tekniska Högskola

Länk till Delegationsordning för Fakultetsnämnden

 

Justeras:

Jürgen Börstler                                                                                     Håkan Grahn

                                                                                                                ordförande

Anna Tinnert

sekreterare

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela