Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid:               Torsdagen den 15 december 2011 kl. 09:00 – 15:30.

Plats:             J 3208 ”Claude Shannon”, Karlskrona.

 

Närvarande:

Företrädare för verksamheten:

Johan Berglund, ej närvarande § 144

Jürgen Börstler, ej närvarande § 147

Håkan Grahn, dekanus

Claes Hedberg, prodekanus

Vanja Lindberg, ej närvarande § 146

Erik Lindström, ej närvarande § 143

Claes Wohlin, ej närvarande § 144, § 147

 

Företrädare för de studerande:

Efraim Laksman, ej närvarande § 146

 

Övriga:

Johan Bournonville, närvarande § 128

Niklas Lavesson, koordinator för utbildning på forskarnivå

Peter Linde, närvarande § 137

Anna Tinnert, planeringssekreterare

 

Frånvarande:

Företrädare för de studerande:

Nils Forsman

 

 

§ 123             Sammanträdet öppnas

Ordföranden Håkan Grahn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

 

§ 124             Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

 

 

§ 125             Val av justerare

Vanja Lindberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

 

 

§ 126             Föregående mötes protokoll

Protokollet förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 127             Dekanus och prodekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut anmäldes och lades till handlingarna (inga beslut från prodekanus förelåg).

 

 

§ 128             Information från dekanus

Dekanus informerade om:

  • Styrelsen för BTH sammanträder 16:e december, dekanus informerade om utkast till budget och verksamhetsplan 2012. Prognosen för 2011 visar på ett underskott på ca 7 miljoner, nämnden diskuterade.
  • Status avseende utlysta tjänsterna för personalchef, marknadschef respektive högskoledirektör,
  • Claes Hedberg informerade från senaste mötet i Kvalitétsrådet,
  • Johan Bournonville informerade om pågående revidering av webbsidorna för forskning på BTH, nämnden diskuterade.§ 129             Information från doktorandsektionen

Efraim Laksman informerade om pågående diskussioner: Oklarheter och problematik delvis till följd av avgiftsskyldighet för studenter från länder utanför EES-området.

 

 

§130              Information från fakultetsnämndens koordinator för utbildning på forskarnivå

Niklas Lavesson informerade om:

  • Forskarfredag 2012 inkluderande Grand Prix; forskningspresentation inför publik där publiken röstar fram ”bästa presentationen” baserat på ställda kriterier. N. Lavesson efterfrågar förslag på potentiella deltagare,
  • Diskussioner inom Utredningsgrupp för plagieringskontroll respektive Kvalitétsrådet,
  • FLUS 2012. BTH:s nuvarande kontakt för handledarutbildningen har indikerat önskemål om att avstå fortsatt uppdrag. Fakultetsnämnden samtycker till att Niklas Lavesson utgör BTH:s kontaktperson/samordnare för FLUS/FLUSp fr o m 1:a januari 2012.
  • Genomförda möten vid sektioner med fokus på uppföljning av individuella studieplaner, ISP. Oklarheter har framkommit avseende mallen för ISP.
  • ”Studyportal.eu” och ”PhDportal.eu. med information riktad till studenter och doktorander inom EU.

 

 

§ 131             Information från LFN

Ordföranden i Lärarförslagsnämnden, Jürgen Börstler, informerade om pågående arbete i Lärarförslagsnämnden. Ny mall för befattningsprofil är beslutad liksom instruktioner till sakkunniga.

 

 

§ 132             Uppföljning av fakultetsnämndens internbudget

Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

 

§ 133             Inför fastställande av fakultetsnämndens interna budget 2012

Dekanus informerade om förelagt utkast till internbudget för fakultetsnämnden 2012, nämnden diskuterade.

 

 

 

§ 134             Uppföljning av fakultetsnämndens strategiska satsning

Dekanus informerade. Beloppet för fakultetsnämndens strategiska satsning har av för nämnden oklar anledning sänkts jämfört den information om vad beloppet uppgick till vid inträdet av 2011. Förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

 

§135              Uppföljning av fakultetsnämndens verksamhetsuppdrag och uppdrag enligt Program och handlingsplan för kvalitetsarbete

Dekanus informerade. Initiering av utvärdering av forskningen vid BTH fortsatt prioriterat 2012. Indikationer har framkommit om att Högskoleverkets utvärdering av utbildning på forskarnivå är skjuten på obestämd framtid.

 

 

§136              Information om arbetet med underlag inför den forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012

Dekanus informerade om pågående arbete med BTH:s inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen 2012. Nämnden diskuterade.

 

 

§ 137             Bibliometrisk analys av sektioner vid BTH 2010

Peter Linde, Biblioteket, informerade om förelagt underlag Bibliometrisk analys av sektioner vid BTH 2010. Modellen som använts är den s.k. Norska modellen vilken kan ses som ett alternativ till ISI-modellen. Nämnden framförde önskemål om att från Biblioteket fortsatt få statistik även enligt denna modell.

 

 

§ 138             Återkoppling ansökan om förlängd doktorandtid. Thomas Sjögren

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

 

§ 139             Återkoppling ansökan om förlängd doktorandtid. Josef Ström Bartunek

Dekanus föredrog, förelagd uppföljning lades till handlingarna.

 

 

§ 140             Inför årsredovisning för 2011. Återrapportering från fakultetsnämnden

Dekanus föredrog. Fakultetsnämnden ska återrapportera inför årsredovisning BTH 2011, dekanus ansvarar för sammanställning av underlag från nämnden. Nämnden samtyckte till föreslagen arbetsgång.

 

 

§ 141             Tillgodoräknande av studier från grund- och avancerad nivå till forskarnivå

Dekanus föredrog. Det är upp till lärosätena själva att besluta om intern ordning för tillgodoräknande. Nämnden diskuterade och planerar fatta beslut i ärendet vid nästa sammanträde.

 

 

§ 142             Eventuella avgifter för doktoranders deltagande i kurser på grund- och avancerad nivå

Dekanus gav bakgrunden till ärendet. Anslaget till lärosäten baseras delvis på uppgifter hämtade från Ladok-uppgifter för studenter som deltar i kurs på grund- och avancerad nivå. Nämnden avser formulera rekommenderad arbetsgång för hantering av situationer när avgiftsskyldiga studenter antagna på doktorandnivå vid BTH önskar delta i kurs utanför doktorandnivån. Nämnden uppdrar till dekanus att inför nästa sammanträde förbereda ett beslutsunderlag.

§ 143             Docentansökan Per Eisele

Erik Lindström anmälde jäv och lämnade rummet. Dekanus föredrog ärendet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Per Eisele, BTH, om att antas till docent i psykologi vid BTH. Nämnden diskuterade.

 

Beslut

Ärendet bordlades i avvaktan på klargörande från Per Eisele. Dekanus fick i uppdrag att kontakta Per Eisele.

 

 

§ 144             Docentansökan Gunilla Borglin

Johan Berglund och Claes Wohlin anmälde jäv och lämnade rummet.

Dekanus föredrog ärendet. Till nämnden har inkommit en ansökan från Gunilla Borglin, BTH, om att antas till docent i vårdvetenskap vid BTH. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden tillstyrker att gå vidare med ansökan. Förslag till sakkunniga efterfrågas från berörd sektionschef varefter dekanus per delegation från nämnden utser sakkunniga.

 

Beslut

Nämnden tillstyrkte att gå vidare i ärendet och inhämta förslag till sakkunniga.

 

 

§ 145             Ansökan om förlängd doktorandtid. Zhe Yang

Dekanus föredrog. Nämnden diskuterade. Undervisning och deltagande i svenskundervisning bedömdes som acceptabelt skäl för förlängning (förlängning baserat på sektionens underlag). Däremot bedömde nämnden varken att tid för att skriva ansökan om förlängning eller att tid lagd för FAK Internationalisering utgjorde skäl för förlängning. Aktiviteter som beskrivs i underlaget Appendix IV t o m VII (ett antal av dessa på BTH-övergripande nivå) bedömdes utgöra skäl för förlängning.

Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att tillstyrka förlängning av doktorandtjänst motsvarande fulltid forskarstudier t o m 30 juni 2012.

 

Beslut

Nämnden beslöt att tillstyrka en förlängning av doktorandtjänsten för Zhe Yang motsvarande fulltid forskarstudier till och med 30 juni 2012.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Nämnden betonade att en beslutsordning måste säkerställas där handledare/doktorand får godkänt från respektive chef innan uppdrag på BTH-nivå genomförs.  

 

 

§ 146             Ansökan om förlängd doktorandtid. Hang Zettervall

Vanja Lindberg och Efraim Laksman anmälde jäv och lämnade rummet. Dekanus föredrog, nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att tillstyrka förlängning av doktorandtjänst motsvarande fulltid forskarstudier en kalendermånad.

 

Beslut

Nämnden beslöt att tillstyrka en förlängning av doktorandtjänsten för Hang Zettervall motsvarande fulltid forskarstudier i en kalendermånad.

 

 

§ 147             Docentansökan Ludvik Kuzniarz. Inkomna sakkunnigutlåtanden

Jürgen Börstler och Claes Wohlin anmälde jäv och lämnade rummet. Dekanus föredrog ärendet. Ludvik Kuzniarz har ansökt om att antas till docent i programvaruteknik. Nämnden har förelagts utlåtanden från de sakkunniga. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att Ludvik Kuzniarz antas till docent efter genomförande av godkänd docentföreläsning för vilken dekanus föreslogs vara examinator.

 

Beslut

Nämnden beslöt att anta Ludvik Kuzniarz till docent i programvaruteknik under förutsättning att godkänd docentföreläsning genomförs. Håkan Grahn utsågs till examinator för docentföreläsningen.

 

 

§ 148             Fastställande av reviderad allmän studieplan i Fysisk planering

Till nämnden har inkommit ett förslag till reviderad allmän studieplan för Fysisk planering. Nämnden diskuterade. Dekanus föreslog att den allmänna studieplanen fastställs med ändringar:

Första meningen under avsnitt ”3.2 Särskild behörighet” ska lyda:

”Särskild behörighet har den som har examen från t ex magister/masterexamen i fysisk planering, arkitektutbildning (magister) eller motsvarande utbildning.”

Sista meningen i andra stycket under avsnitt ”4.1 Kurs” ska tas bort d v s:

”…valbara kurser enligt nedan:

-          Obligatoriska kurser vid BTH är pedagogisk grundkurs, vilket är ett krav för att undervisa vid BTH, samt en informationssökningskurs.

-          Obligatorisk introduktionskurs i ….”

 

Beslut

Nämnden beslöt enligt förslaget och fastställde den allmänna studieplanen i Fysisk planering i enlighet med bilaga till protokollet.

 

 

§ 149             Rutiner för årlig uppföljning av individuell studieplan

Koordinator på forskarnivå, Niklas Lavesson, föredrog. Nämnden diskuterade förelagt förslag. Dekanus föreslog att nämnden fattar beslut att fastställa Rutiner för årlig uppföljning av individuell studieplan efter genomförda ändringar.

 

Beslut

Nämnden beslöt enligt förslaget och fastställde Rutiner för årlig uppföljning av individuell studieplan i enlighet med bilaga till protokollet.

 

 

§ 150             Övrigt

Dekanus tackade ledamöterna för deras insatser i nämnden under året och avslutade mötet kl. 15:30.

 

 

Bilagor:

-          Bibliometrisk analys av sektioner vid BTH 2010

-          Allmän studieplan i Fysisk planering

-          Rutiner för årlig uppföljning av individuell studieplan

 

 

Justeras:

Vanja Lindberg                                                                                                         Håkan Grahn

                                                                                                                                   ordförande

                       

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela