Protokollsutdrag fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2008-09-17, kl. 09.30- ca.16.30

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus, närvarande

Christel Borg

Göran Broman

Paul Davidsson

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

 

Företrädare för de studerande:

Gideon Mbiydzenyuy

 

Övriga:

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Mats Walter, § xx

 

Frånvarande:

Jan-Evert Nilsson, företrädare för verksamheten

Charlotte Sennersten, företrädare för de studerande

Joacim Petersson, företrädare för de studerande

  

§ 71     Sammanträdet öppnas

Ordförande Ingvar Claesson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 72     Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

 

§ 73     Val av justerare

Sara Eriksén väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

  

Hedersdoktor vid BTH

Dekanus föredrar ärendet. Akademisk högtid för BTH äger rum i oktober. Fakultetsnämnden har möjlighet att utse hedersdoktorer. Dekanus rekapitulerar de förslag på hedersdoktorer som sedan tidigare inkommit till nämnden utifrån vilka två huvudförslag har utarbetats. Motivering till huvudförslagen till hedersdoktorer föreläggs nämnden. Ingvar Claesson föreslår i enlighet med de två huvudförslagen Professor Ashok Jhunjhunwala och Professor Andreas Faludi till hedersdoktorer vid BTH 2008.

Sedan tidigare har Fakultetsnämnden beslutat att utse Anders Hederstierna till promotor.

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar utse Professor Ashok Jhunjhunwala och Professor Andreas Faludi till hedersdoktorer vid BTH 2008.

 

Beslutet justeras omedelbart.

 

Ulrika Nilsson                                         Ingvar Claesson

sekreterare                                             ordförande

 

Sara Eriksén

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela