Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Onsdag 25 februari 2004 kl. 9.15-16

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot

Dennis Söderberg, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot (frånvarande §§ 26-27)

Claes Jogréus, ledamot

Eva Pettersson, ledamot (frånvarande §§ 26-27)

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (frånvarande delar av § 25 samt §§ 26-27)

Eva Pihlblad, ekonomichef (närvarande § 19)

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

Anders Nilsson, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 16

Ordföranden öppnar mötet.

Fastställande av föredragningslista

§ 17

Föredragningslistan fastställs enligt förslag med justeringen att ärendena Löpande antagning och Tentamen läsperiod två behandlas före Fastställande av utbildningsplaner.

Val av justerare

§ 18

Sara Eriksén väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Arbetet med utbildningsstrategin, planeringsförutsättningar

§ 19

Eva Pihlblad redogör för det planeringsunderlag för 2005-2007 som BTH lämnat till regeringen. Planeringsunderlaget innehåller en ökning av antal studenter och följaktligen ökade grundutbildningsanslag och forskningsanslag. Planeringen innehåller också en stor ökning av externa forskningsmedel. Jörgen Andersson påpekar att för att uppnå ökningen av externfinansierad forskning måste nya tjänster fokuseras mer på lektorstjänster och mindre på adjunktstjänster. Claes Jogréus befarar att en ökad grad av externfinansiering kommer att medföra osäkrare anställningsförhållanden för vissa tjänster.

Föregående mötes protokoll

§ 20

Protokoll från nämndens möte 2003-12-09 anmäls och läggs till handlingarna.

Information från ordförande

§ 21

Benny Lövström meddelar att utbildningskatalogen 04/05 har kommit. Nämnden tycker att katalogen är bra och snygg och vill därför framföra en eloge till Margareta Ahlström som ansvarat för katalogarbetet.

Benny Lövström berättar om en kommande konferens på KTH – Den kreativa ingenjören, som ordnas av samverkansgruppen och är öppen för alla intresserade.

HSV har fastställt programmet för utvärderingar 2005. För BTHs del är det aktuellt med utvärdering av litteraturvetenskap, civilingenjörsutbildningarna, arbetsvetenskap, fysisk planering och forskarutbildningsprogrammen.

Benny Lövström berättar att det verkar som om intresset för naturvetenskap och teknik ökar i regionen. Det är fler sökande till gymnasieprogrammen och på utbildningsmässorna är intresset för BTHs utbildningar större nu än för ett år sedan.

Arbetet med utbildningsstrategin

§ 22

Benny Lövström föredrar ett utkast till utbildningsstrategi. Bakgrundsmaterial för arbetet är dels utvecklingsplanen, verksamhetsplanen fram till 2005 och material från nämndens internat på Tjärö då hinder och möjligheter för att nå målen diskuterades. Benny Lövström kommer att träffa sektionscheferna i lilla ledningsgruppen för att diskutera utbildningsstrategin.

Löpande antagning

§ 23

Tomas Johansson berättar om begreppen löpande antagning och sista ansökningsdatum. Ett problem med sista ansökningsdatum är att det är missvisande eftersom studenter ofta kan söka till BTHs utbildningar långt efter detta datum. Därför behöver informationen förbättras.

Löpande antagning har diskuterats men problemet med detta är att det kräver mycket mer resurser än dagens antagningsprocedur.

Tentamen läsperiod två

§ 24

Patrik Hermansson, studentkårens ordförande, har bett att Grundutbildningsnämnden tar upp frågan om placeringen av tentamen i läsperiod två. Linjeföreningen för telekomutbildningarna har skickat en skrivelse till studentkåren där man förordar att tentamensperioden läggs före jul istället för efter. Som bakgrundsmaterial för diskussionen finns också en nyutkommen utredning om terminstider från SUHF. Nämnden diskuterar fördelar och nackdelar med tentamen före respektive efter jul. Nämnden beslutar att invänta eventuella skrivelser från andra linjeföreningar och undersöka hur man gör vid andra lärosäten.

Fastställande av utbildningsplanerna

§ 25

Grundutbildningsnämnden har fått in 17 utbildningsplaner för fastställande. Formulering och innehåll under vissa rubriker skiljer sig mycket åt mellan de olika utbildningsplanerna. Efter diskussion beslutar nämnden att införa en standardformulering för

· stycke 1, Beslut och riktlinjer

· stycke 4, Förkunskapskrav

· stycke 9, Examen

Tomas Johansson lämnar mötet.

Entreprenörutbildning 120 p, antagna 2001

Utbildningsrådet för MAM har inkommit med ett förslag till reviderad utbildningsplan för Entreprenörutbildningen. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 1.

Människor datateknik arbetsliv, magister

TEK har inkommit med ett förslag till reviderad utbildningsplan för magisterprogrammet Människor Datateknik Arbetsliv. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 2.

Informationsteknologi 80 p

TEK har inkommit med ett förslag till två utbildningsplaner för Informationsteknologi 80 p, helfart respektive halvfart. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget samt att slå ihop de båda planerna till en. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 3.

Ubiquitous computing

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Ubiquitous Computing. Nämnden fastställer inte utbildningsplanen eftersom flera kurser ligger på mer avancerad nivå än vad förkunskaperna anger.

Människor design och arbete 120 p

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Människor Design Arbetsliv, 120 p. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 4.

Intelligent software systems

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Intelligent Software Systems. Nämnden anser att beskrivningen av examenskrav och förkunskaper till programmet är otydliga. Utbildningsplanen fastställs inte.

Security engineering 40 p

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Security Engineering, 40 p. Nämnden fastställer inte utbildningsplanen eftersom förkunskaperna till vissa kurser inte stämmer med förkunskaperna till programmet.

It-säkerhet 120 p

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för IT-säkerhet, 120 p. För några av kurserna som ingår i programmet är det oklart dels vilken kurs som avses och dels hur förkunskapskraven hänger ihop. Nämnden fastställer inte utbildningsplanen.

Medieteknik

TKS har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Medieteknik, 120 p. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 5.

Digitala spel

TKS har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Digitala spel. Nämnden fastställer inte utbildningsplanen då det finns vissa oklarheter vad gäller inriktningar och kurser som ingår i inriktningarna.

Nämnden uppmärksammar att det inte finns tillräckliga direktiv vad gäller ekonomiska åtaganden vid uppstarten av nya program eller nya inriktningar på program. Detta gäller inte bara Digitala Spel utan generellt på högskolan.

Sjuksköterskeprogrammet

HAL har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 6.

Programvaruteknik, magister 60 p

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för magisterprorammet i Programvaruteknik, 60 p. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 7.

Programvaruteknik 120 p

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Programvaruteknik, 120 p. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 8.

Programvaruteknik 80 p

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Programvaruteknik, 80 p. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 9.

E-government, magister 40 p

TKS har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för magisterprorammet i E-government, 40 p. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 10.

E-government, yh, 80 p

TKS har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för YH-prorammet i E-government, 80 p. Grundutbildningsnämnden beslutar att göra vissa ändringar i förslaget. Utbildningsplanen fastställs enligt bilaga 11.

Spelprogrammering 120 p

TEK har inkommit med ett förslag till utbildningsplan för Spelprogrammering, 120 p. Grundutbildningsnämnden har synpunkter på beskrivningen av upplägget, förkunskaperna till vissa av de ingående kurserna och examenskraven. Nämnden fastställer därför inte utbildningsplanen.

Information om vidaredelegation

§ 26

Sektionschefen för TEK har beslutat att inrätta fyra arbetsutskott och att till dessa vidaredelegera beslut om kursplaner, litteraturförteckningar, examinatorer, kursutvärderingar och tillgodoräknanden. Vidaredelegationen återrapporteras till nämnden.

 

Mötet avslutas

§ 27

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

 

Justeras

Benny Lövström

Ordförande

Sara Eriksén

Justerare

Bilaga 1 - Utbildningsplan för Entreprenörutbildning 120p, antagna 2001

bil1_utbildningsplan_Entreprenor_01.pdf

Bilaga 2 - Utbildningsplan för Människor Datateknik Arbetsliv, magister

bil2_utbildningsplan_MDAmagister.pdf

Bilaga 3 - Utbildningsplan för Informationsteknologi 80p

bil3_utbildningsplan_IT80_halvfart.pdf

Bilaga 4 - Utbildningsplan för Människor Design Arbete 120p

bil4_utbildningsplan_MDA120.pdf

Bilaga 5 - Utbildningsplan för Medieteknik

bil5_utbildningsplan_Medieteknik.pdf

Bilaga 6 - Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

bil6_utbildningsplan_SSK.pdf

Bilaga 7 - Utbildningsplan för Programvaruteknik 60p, magister

bil7_utbildningsplan_PT-magister-60p_2004.pdf

Bilaga 8 - Utbildningsplan för Programvaruteknik 120p

bil8_utbildningsplan_PT-120p_2004.pdf

Bilaga 9 - Utbildningsplan för Programvaruteknik 80p

bil9_utbildningsplan_PT-80p_2004.pdf

Bilaga 10 - Utbildningsplan för E-government 40p magister

bil10_utbildningsplan_e-government_magister.pdf

Bilaga 11 - Utbildningsplan för E-government 80p, YH

bil11_utbildningsplan_e-government_YH.pdf

Redigera
Share Dela