Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Torsdagen den 6 februari 2003 kl 9.15-16.00.

Plats: Ankaret, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Marie Aurell, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot (frånvarande § 22-26)

Anders Nilsson, ledamot (frånvarande § 33-35)

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Sara Eriksén, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 22

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista

§ 23

Heléne Ivarsson anmäler ett ärende, information om utbildning i nätbaserad undervisning, att tas upp under övrigt. Föredragningslistan fastställs därmed.

Val av justerare

§ 24

Jörgen Andersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 25

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Dekanus delegationsbeslut

§ 26

Dekanus delegationsbeslut DG002/02, DG003/02 och DG004/02 anmäls och läggs till handlingarna.

Fastställande av utbildningsområde för kurser

§ 27

Nya kursplaner har inkommit från institutionen för fysisk planering, för fastställande av utbildningsområde. Nämnden beslutade att fastställa utbildningsområde enligt följande:

· Kurs: AIA011 Landskaps- och bebyggelsehistoria

Utbildningsområde: Samhällsvetenskap

· Kurs: AIA012 Teckning och målning

Utbildningsområde: Teknik 75%, Samhällsvetenskap 25%

Matematikkrav vid användningen av förledet teknologie

Fastställande av examensordningens bilagor E och H

Förslag till revidering av examensordningen

§ 28

Formuleringarna i examensordningen angående matematikkravet för förledet teknologie och för högskoleingenjörsexamen har visat sig vara otydliga. Med anledning av detta föreslås en ändring av examensordningens kapitel 4 och 5 samt bilagorna E och H.

Nämnden beslutar att fastställa de reviderade bilagorna E och H enligt protokollets bilaga 1.

Av revideringen följer även att hänvisningen till bilaga E i examensordningens huvuddokument bör omformuleras. Grundutbildningsnämnden rekommenderar rektor att revidera sista stycket i examensordningens kapitel 4 enligt protokollets bilaga 1.

Vid nämndens möte i januari fastställdes kriterier för inrättande av breddmagisterprogram (examensordningens bilaga I). Som följd därav bör vissa förtydliganden göras i huvuddokumentet. Nämnden rekommenderar rektor att revidera examensordningens kapitel 3 samt första meningen i kapitel 4. Se bilaga 1.

Delrapporter angående beviljade nätmedel

§ 29

ITS och IEM har inkommit med delrapporter för projekt som beviljades nätmedel av Grundutbildningsnämnden i maj. Rapporterna godkänns och läggs till handlingarna. Datum för slutrapport för projekt som beviljades nätmedel i maj 2002 är 2003-04-01.

Utlysning av nätmedel 2003

§ 30

Nämnden beslutar att fastställa riktlinjer för ansökningar om utvecklingsmedel för kurser inom ramen för nätbaserad undervisning (nätmedel) enligt bilaga 2.

Inrättande av programråd för civilingenjörsutbildningarna

§ 31

Claes Jogréus föredrar förslaget till inrättande av ett gemensamt programorgan för civilingenjörsprogrammen. Programorganet ersätter det tidigare programorganet för datateknik. Grundutbildningsnämnden beslutar att inrätta ett gemensamt programorgan för civilingenjörsutbildningarna samt att fastställa delegationen till programorganet. Se bilaga 3.

Delegation till Lärarförslagsnämnden

§ 32

Fakultetsnämnden och Grundutbildningsnämnden har gemensamt inrättat en Lärarförslagsnämnd som på delegation hanterar anställnings- och befordringsärenden rörande lärare. Vid förra GUN-mötet fastställde nämnden ett förslag till delegation till Lärarförslagsnämnden som även måste fastställas av Fakultetsnämnden för att träda i kraft.

Fakultetsnämnden har föreslagit en ändring i delegationen vad gäller beslutsmässigheten. Grundutbildningsnämnden beslutade att anta ändringen och fastställa delegationen till Lärarförslagsnämnden enligt bilaga 4.

Rapport angående studieadministrativa föreskrifter

§ 33

Förslaget till studieadministrativa föreskrifter har varit ute på remiss. GUN har framfört synpunkter och ett nytt förslag har arbetats fram av Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen.

Nämnden diskuterade det nya förslaget. Arbetsgruppen som sammanställde GUNs kommentarer, Benny Lövström, Anders Nilsson och Jenny Pettersson, kommer att träffa Tomas Johansson och rektor Lars Haikola, för att diskutera de studieadministrativa föreskrifterna.

Rapportering från Lärarförslagsnämnden

§ 34

Heléne Ivarsson och Claes Jogréus informerar om Lärarförslagsnämndens senaste möte och om den nya anställningsordningen.

Kort information

Studieadministrativa system liknande idenet

Utredning angående YH-utbildningarna

Rapport från seminarierna om disciplinära åtgärder

Meddelande om vidaredelegation IPD

§ 35

a) En kursdatabas är under utveckling. Jenny Pettersson har sett en modell för studentportal som verkar lovande.

b) Benny Lövström meddelar att ett rektorsbeslut fattats angående utredning och utveckling av yrkeshögskoleutbildningarna vid BTH.

c) Benny Lövström berättar om de seminarium om disciplinära åtgärder som hållits vid BTH.

d) IPD har meddelat att institutionsstyrelsen vidaredelegerat rätten att ta beslut om tillgodoräknanden.

Rapport från hearingen om strategisk plan

§ 36

Gruppen som tillsattes för att deltaga på hearingen med rektor om den strategiska planen berättar om vad som sades på denna.

Övrigt

Tillträdeskrav för civilingenjörsutbildningarna

Utbildning i nätbaserad undervisning

§ 37

a) I annonseringen för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik anges att i tillträdeskraven ges dispens i kemi. Detta är ej enligt den policy som antagits av BTH vid inrättande av civilingenjörsexamen, och misstaget visar på behovet att fastställa förkunskapskrav i samband med inrättande av program. Nämnden ställer sig tveksam till om det i framtiden ska vara olika tillträdeskrav på de olika civilingenjörsutbildningarna.

b) Heléne Ivarsson berättar om pågående planering av utbildning i nätbaserad undervisning.

Nästa möte

§ 38

Nästa möte hålls 6 mars i Ronneby.

Till nästa möte kommer Håkan Grahn bjudas in för rapportering från civilingenjörsprogrammet i datateknik.

Mall för utbildningsplaner och rutiner för fastställande kommer att diskuteras.

Vid protokollet

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

Benny Lövström

Jörgen Andersson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela