Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2005-12-14, kl. 9.00

Plats: Ankaret, Gräsvik

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Mikael Karlsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Håkan Behmer, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Claes Jogréus, ledamot

Företrädare för de studerande

Emma Delin, ledamot

Sandra Walther, ledamot

Sammanträdet öppnas § 117

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 118

Föredragningslistan fastställs med tillägg om diskussion om den nya utbildningsdatabasen under övrigt.

Val av justerare § 119

Mikael Karlsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 120

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-10-10 och 2005-09-27 godkänns och läggs till handlingarna.

Information § 121

Information.

• Benny Lövström informerar om Sydostsamarbetet. Heléne Ivarsson, Claes Jogréus, Jörgen Andersson, Benny Lövström samt en studeranderepresentant fortsätter att delta som representanter för GUN i de årliga gemensamma nämndmötena i Sydost för lärarutbildningsnämnder, där nästa möte blir 9-10 mars 2006. Planer finns på gemensam lärarutbildning med start vt 2007.

• KY-utbildningen vid BTH har blivit utvärderad och funnits uppfylla kraven.

• Benny Lövström informerar om kommande konferenser: HSVs kvalitetskonferens i Stockholm 2006-04-06 – 2006-04-07 och mötet med nätverket TUF-RET (lärosäten med civilingenjörsutbildningar) som hålls i Karlskrona 2006-03-27-2006-03-28.

• Benny Lövström informerar om arbetet med Bolognaprocessen vid BTH.

• Benny Lövström informerar om nationell konferens om högskoleingenjörsutbildningar, i Stockholm 2006-03-08.

Rapport från LFN § 123

Heléne Ivarsson informerar om lärarförslagsnämndens arbete.

Rapport från försök med alternativt urval § 124

Rapport från HAL om alternativt urval vid antagning till Sjuksköterskeprogrammet anmäls och läggs till handlingarna.

Arbetsgrupp för det nya rektorsuppdraget § 125

Stefan Johansson rapporterar att arbetsgruppen för det nya rektorsuppdraget har haft ett möte. Beslutsunderlag från gruppen ska föreläggas nämnden vid nästa möte.

Fastställande av utbildningsplaner § 126

Bakgrund

Till nämnden har följande utbildningsplaner inkommit med förslag om fastställande: Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (2003, 2004), Digitala spel (2005) och Intelligenta programvarusystem. Även utbildningsplaner för Specialistsjuksköterskeutbildning har inkommit, men sektionen drog tillbaka dessa före mötet för att göra ytterligare förändringar.

Beslut

Nämnden fastställer utbildningsplanerna för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (2003, 2004), Digitala spel (2005) och Intelligenta programvarusystem med redaktionella ändringar.

Fastställande av programnamn § 127

Bakgrund

Vid föregående möte beslutade nämnden att bordlägga frågan om namn på det nyinrättade ekonomiprogrammet som ska ges på distans. Benny Lövström fick i uppdrag att formulera ett lämpligt programnamn tillsammans med sektionschefen på MAM och informationsavdelningen.

Beslut

Efter diskussion beslutar nämnden att programmet ska heta Civilekonomprogrammet, med engelsk beteckning Bachelor Degree Programme in Business Administration.

Inrättande av nytt grundutbildnings-ämne § 128

Bakgrund

Nämnden tog del av föredragningar från de inbjudna representanterna från TKS, Lena Trojer och Pirjo Elovaara.

Beslut

Efter diskussion beslutar nämnden att inrätta grundutbildningsämnet Teknovetenskap vid BTH som biämne. Nämnden understryker att det är viktigt med samverkan med företrädare för andra berörda ämnen både vid BTH och på andra lärosäten.

Stefan Johansson reserverar sig mot beslutet.

Vidare beslutar nämnden att genomföra en utvärdering av det nyinrättade ämnet under oktober 2006.

Mötestider § 129

Nämnden fastställer följande mötestider för VT 2006:

23/1

2/3

30/3

4/5

14/6

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Mikael Karlsson

justeras

Redigera
Share Dela