Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-04-23 i ITS Konferensrum, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Claes Wohlin, professor (ordf)

Claes Jogréus, universitetslektor (frånvarande § 15 )

Eva Pettersson, adjunkt

Jörgen Andersson, adjunkt (frånvarande § 1-9 )

Benny Lövström, universitetslektor

Helene Ivarsson, universitetslektor

Anders Nilsson, adjunkt (frånvarande §11-15)

Ronny Heimer, student

Maria Larsson, student (frånvarande § 9-15)

Jenny Nordgren, student

Marie Aurell, adjunkt

Frånvarande:

Annika Annemark, bibliotekarie (adjungerad)


§ 1 Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Den utsända föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under punkten Övrigt:

b) Beredningsgrupp ansökningar nätmedel

c) Högskoleingenjör

§ 3 Till justeringsperson för mötet valdes Helene Ivarsson.

Informations- och diskussionsärenden I:

§ 4 Föregående protokoll godkändes med förtydligande av § 8 j som förtydligas med att respektive ansvarig institution själv beslutar huruvida de önskar ge ekonomisk ersättning eller inte till RISC för genomförande av preparandkurser.

Återrapportering avseende § 6 (Diskussion Examensordning) föregående protokoll:

  • Anders Nilsson har varit i kontakt med Civilekonomernas riksförbund i syfte att undersöka dess examenskriterier för ekonomie kandidat/magister kontra civilekonomexamen. IEM och Anders Nilsson får i uppgift att se över IEM:s kriterier i förhållande till förbundets för korrekt formulering i examensordningen.
  • Ordförande meddelade att BTH har rätt att ställa högre krav avseende magisterexamen än vad som Högskoleförordningen anger som minimum.
  • Claes Jogreus och Eva Pettersson har vidarebefordrat definitioner av matematik samt tillämpad matematik på högskolenivå till Claes Wohlin för inarbetande i examensordningen.
  • Intern diskussion pågår kring krav för högskoleingenjörsexamen kontra teknologie kandidatexamen.
  • Rektor kommer även fortsättningsvis vara beslutande part rörande utformning av examensbevis.
  • Anders Nilsson meddelade att en namnändring från juridik till handelsrätt är lämplig i examensordningen eftersom aktuella kurser vid IEM tillhör ämnet handelsrätt och inte täcker hela det juridiska området.

§ 5 Rapportering medieteknik (föredragande Lena Trojer och Peter Ekdahl)

Lena Trojer och Peter Ekdahl presenterade medieteknik för nämndens ledamöter. Enligt BTH ska medieteknik klassificeras såsom tillhörande det tekniska utbildningsområdet.

§ 6 Kurser och kursplaner

a) Inrättande nya kurser (diskussionsunderlag i form av bilaga 1 utsänt med kallelsen)
Diskussion kring dokumentet, vilket anger att all hantering av kurser delegeras till institutionsnivå. Institutionerna har därmed rätten att även inrätta nya kurser. GUN kommer dock även fortsättningsvis att behålla beslutanderätt avseende utbildningsområde.

Ordförande fick i uppgift att revidera dokumentet med de synpunkter som framkom under mötet samt uppdatera Delegationsordningen. Efter påseende och beslut av nämndens ledamöter inkluderas Framtagning och fastställande nya kurser som bilaga till Delegationsordningen. Dokumentet kommer därefter publiceras på GUN:s hemsida, http://www.bth.se/gun.

GUN ansåg det vidare mycket vikigt att BTH använder sig av ett standardiserat system för samordning av all grundutbildning vid skolan. På så sätt skulle all information rörande utbildning göras sökbar och befintliga samt potentiella studenter kunde på ett enkelt sätt hitta information om kursplaner, utbildningsplaner och dylikt.

b) Inledande diskussion kursplaner (t.ex. mall och examination)
Nämnden diskuterade frågor kring kursplaner och vilken information som lämpligen bör återfinnas i nämnda planer.

Synpunkter framkom även angående betydelsen av att studenter ges viss grundläggande information vid varje kursstart. Nämndens studentrepresentanter utarbetar därför till nästa möte ett utkast till en dylik checklista att användas som ett hjälpmedel för lärare vilka informationspunkter som anses nödvändiga för studenten att erhålla vid kursstart.

c) Kursbeslut tagna per e-mail
Ordförande återrapporterade till nämnden angående de beslut nämnden hittills fattat. Framdeles kommer i enlighet med § 6a, dagens protokoll, dylika beslut fattas av respektive ansvarig institution.

d) Nya kurser inom IT-säkerhet (diskussionsunderlag i form av bilaga 2 utsänt med kallelsen)
GUN ställer sig positiv till utveckling av nya kurser inom ovanstående ämnesområde. Nämnden uppmanar emellertid IPD att skapa en dialog med andra berörda parter, såsom CES - Centrum för elektronisk säkerhet samt ITS, för att få till stånd en samordning och ett samarbete kring utvecklingen av området IT-säkerhet.

Avseende IPD:s hemställan om att GUN bör skapa en policy för grundutbildning inom informationssäkerhet och integritet vid BTH anser inte nämnden att utformandet av en dylik policy ska åligga GUN. GUN finner det snarare lämpligt att CES i samarbete med berörda institutioner skapar en sådan policy

e)       ITS – hantering av kursplaner och kursutvärderingar (diskussionsunderlag i form av bilaga 3 utsänt med kallelsen)
ITS har informerat nämnden att man delegerat hanteringen av institutionens kursplaner och kursutvärderingar från institutionsstyrelsen till ett utskott.

§ 7 Korta informationspunkter

a)       Återrapportering  från möte Högskoleverket avseende Ansökan generell rätt för Magisterexamen med djup (föredragande Claes Wohlin och Jenny Nordgen)
Claes Wohlin återgav intryck från ovan nämnda möte. Högskoleverket avser lämna besked i början av juni  avseende vilka lärosäten som ges dessa rättigheter.

b)       Kurs i informationssökning
Ordförande fick i uppdrag att kontakta Annika Annemark och biblioteket i frågan. GUN ser gärna att biblioteket i samarbete med linjeföreningarna diskuterar kursens upplägg.

c)       Återrapportering från Validering av reell kompetens (föredragande Helene Ivarsson)
Helene Ivarsson presenterade sina synpunkter från seminariet där kunskapssyn och frågan om vad kunskap är stod i centrum. Seminariet diskuterade hur studenters reella kompetens skulle kunna tillgodoräknas och lyckade erfarenheter i ämnet från Norge presenterades.

d)       Status inkomna utbildningsplaner (föredragande Madeleine Pettersson)
Översikt delades ut över inkomna utbildningsplaner för 2001/2002 samt 2002/2003. Vid nämndens möte i maj ska beslut tas rörande kommande läsårs utbildningsplaner.

e)       Återrapportering från Tillgodoräknande möte (föredragande Claes Jogreus)
Claes Jogreus kommer att skicka information till GUN:s ledamöter om de regler som diskuterades under ovan nämnda möte.

§ 8 Programansvarigt organ CI Datateknik

Högskolestyrelsen kommer med stor säkerhet att vid nästa styrelsemöte fatta beslut om att GUN har rätt att utse programansvarigt organ för CI Datateknik. Claes Wohlin kommer därför att kontakta IPD samt ITS för att fortsätta diskussionen om vem som bör vara programansvarig. Förutom alternativet att en institution tar på sig ansvaret finns möjligheten att istället skapa ett separat organ där ansvaret delas mellan berörda institutioner. Oavsett typ av lösning är det också viktigt att bestämma den organisatoriska kopplingen mellan GUN och det programansvariga organet samt förtydliga att det ekonomiska ansvaret inte kommer att åligga GUN.

§ 9 Ansökan magisterrättigheter i matematik (diskussionsunderlag i form av bilaga 4 utsänt  med kallelsen)

Claes Jogreus presenterade IHN:s planer att ansöka om magisterrättigheter för matematik. Ansökan avser inte inrättande av ett magisterprogram utan inrättande av matematik såsom magisterämne. I dagsläget finns redan möjligheten att vid BTH läsa ämnet matematik upp till magisternivå. Studenten utexamineras dock inte från BTH utan från Växjö universitet.

Förutom IHN:s interna utvärdering av ämnet matematik har också Högskoleverket gjort en sådan. GUN önskar därför ta del av dessa utvärderingar, vilket Claes Jogreus fick i uppgift att sända till ledamöterna. Nämnden avser därefter att låta en extern bedömargrupp granska IHN:s ansökan om att inrätta matematik som magisterämne.

Beslutsärenden:

§ 10 Ansökningar utvecklingsmedel (material i form av bilaga 5-21 utsänt med kallelsen)

Nämnden diskuterade vilka principer som bör gälla vid utdelning av utvecklingsmedel. Med utgångspunkt i den stora mängden ansökningar som inkom till nämnden samt att ytterligare ett ansökningsdatum finns under innevarande år ansåg nämnden det viktigt att fastställa riktlinjer för vad som bör finansieras, i vilken fas medel ska utbetalas, hur fördelningen av utbetalningar ska se ut mellan årets två ansökningsdatum med mera.

Sålunda beslutade GUN att tillsätta en beredningsgrupp bestående av Claes Wohlin, Anders Nilsson samt Benny Lövström. Anders Nilsson är sammankallande. Beredningsgruppen fick i uppgift att sätta samman ett förslag till utdelning vilket ska kommuniceras till nämndens ledamöter snarast tillsammans med en beskrivning av vilka riktlinjer beredningsgruppen utgått från. Beslut fattas därefter via elektronisk omröstning. Nämnden fann det önskvärt att beredningsgruppens förslag innebär en utdelning av minimum 3/5 men maximum 2/3 av årets pott för utvecklingsmedel.

Informations- och diskussionsärenden II:

§ 11 Utbildningsplaner för CI Datateknik, Industriell ekonomi och Applikationsutveckling (diskussionsunderlag i form av bilaga 22-24 utsänt med kallelsen)

Beslut avseende ovanstående utbildningsplaner samt övriga till nämnden inkomna utbildningsplaner för läsåret 2002/2003 kommer att behandlas vid nämndens möte i maj.

§ 12 Lärarförslagsnämnd

Ett första lärarförslagsmöte har ägt rum och ett antal sakkunniga har knutits till nämnden. Ett beslut angående ett lektorat i vårdvetenskap också taget. Nästa möte är planerat till juni.

§ 13 Jämställdhetsplan för Blekinge Tekniska Högskola (diskussionsunderlag i form av bilaga 25 utsänt med kallelsen)

Nämndens ledamöter erhöll den fastställda jämställdhetsplanen för information.

§ 14 Till nästa möte

- tidpunkten för GUN:s möte i maj ändras till 10.15-17.00. Plats blir Gräsvik, Karlskrona.

- huvudpunkterna på nästa möte blir beslut utbildningsplaner, ansökningar nätmedel och examensordningen

§ 15 Övrigt

a)       Specialistsjuksköterskeutbildningar (föredragande Sten Isovaara) (diskussionsunderlag i form av bilaga 26 utsänt med kallelsen)
Sten Isovaara presenterade IHN:s olika specialistsjuksköterskeutbildningar. Förutom redan befintliga sådana har institutionen för avsikt att starta även specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot dels intensivvård och dels inom vård av äldre.

GUN gav Eva Pettersson och Claes Jogreus i uppdrag att kommunicera nämndens tankegångar och tidigare diskussioner angående examensordningen inom institutionen för att säkerställa att examensordningen och utbildningarna är synkroniserade från början samt att sedan återrapportera i ärendet till nämnden. Vidare bör IHN jämföra sina examensregler med gällande vid andra lärosäten för att samma praxis skall användas.

b)       Beredningsgrupp ansökningar nätmedel
Av beredningsgruppens medlemmar (Lars Bourelius, Jörgen Andersson, Helene Ivarsson och Jenny Nordgren) utsågs Helene Ivarsson till ansvarig för att kalla till möte. Sista ansökningsdatum för ansökningar nätmedel är 30 april.

c)       Högskoleingenjör - utvärdering

Den 16-17 maj väntas representanter från Högskoleverket till BTH på besök i samband med utvärderingen av högskoleingenjörsutbildningarna.

Vid protokollet

Madeleine Pettersson

Sekreterare

Justeras:

Claes Wohlin

Helene Ivarsson

Redigera
Share Dela