Kallelse till gu-nämndssammanträde 2003-08-27

Tid: 27-28 augusti 2003

Plats: Tjärö Turiststation, Tjärö

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll
Bilaga protokoll 2003-06-10 kompletteras
Bilaga 1 - protokoll 2003-08-08 per capsulam

Beslutsärenden:

5. Sammansättning av programorganet för civilingenjörsutbildningarna

6. Nya program 2004
Bilaga 2.1 – sammanställning
Bilaga 2.2 – MBA-program
Bilaga 2.3 – magisterprogram i ledarskap
Bilaga 2.4 – Strategiskt ledarskap för hållbarhet
Bilaga 2.5 – Kriterier för urval till programmet Strategiskt ledarskap…
Bilaga 2.6 – Intelligent logistik
Bilaga 2.7 – E-government

Diskussions- och informationsärenden:

7. Kursutvärderingssystem
Bilaga 3 – Dialog II senaste versionen

8. Kostnader och intäkter för programansvar
Bilaga 4 – skrivelse från Michael Mattsson (fanns även med i kallelsen till juni-mötet)

9. Lärarförslagsnämnden

10. Basår för magisterprogram

11. Arbetet med utbildningsstrategi för BTH

12. Kort information
- Inkomna och avgivna skrivelser – Bilaga 5
- Dekanus delegationsbeslut – Bilagor 6.1-6.4
- Vidaredelegation från inst styrelsen IEM – Bilaga 7
- Kommentarer ang per capsulam beslut – Bilaga 8

Avslutning:

13. Datum för extra möte angående nya program 2004
(förslag 23 eller 24 september)

14. Till nästa möte

15. Övrigt

Under onsdag eftermiddag kommer vi att bryta för strategidiskussionen. Information om båttider m m kommer separat.

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela