Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-08-28, kl. 0900-1600

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Lars Lundberg, t o m § 132.15

Jörgen Nordberg, fr o m § 120

Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Rickard Lind

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef studerandeavdelningen, t o m § 132.13

Olle Lindeberg, Sektionen för teknik § 126

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 116 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. Speciellt välkomnades den nye studeranderepresentanten Rickard Lind.

§ 117 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med kallelsen med förändringen att två beslutspunkter lades till; 17a Inrättande av utbildningsprogram högskoleingenjör i elektroteknik till föredragningslistan samt 17.15 Fastställande av utbildningsplan för magisterprogram i informatik. Under punkten Övriga frågor beslutades att ta upp konkreta uppföljningsåtgärder i samband med det fortsatta kvalitetsarbetet.

§ 118 Val av justerare

Claes Jogréus valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 119 Föregående mötes protokoll

Protokollet från den 11 juni lades till handlingarna.

§ 120 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut DG 09/07, 10/07, 11/07 och 12/07 lades till handlingarna.

§ 121 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

  • Den nya rektorn Ursula Hass förmodligen kommer att förändra ledningsstrukturen på Blekinge Tekniska Högskola. Dekanus skall undersöka om rektor har möjlighet att besöka Nämnden på kommande möte.
  • Högskoleverket under kommande år skall genomföra en treårsuppföljning av utvärderingen av sociologi.
  • KK-stiftelsen har utlyst medel för att i samarbete med näringslivet utveckla masterprogram ämnade att stärka Sveriges konkurrenskraft. En samlad ansökan om medel för två masterprogram kommer att lämnas in från Blekinge Tekniska Högskola senast den 1 oktober. Rektor ansvarar för detta arbete.

§ 122 Information från lärarförslagsnämnden.

Dekanus, Claes Jogréus och Heléne Ivarsson informerade om lärarförslagsnämndens möte den 13 juni.

§ 123 Arbetet med kurs- och utbildningsplaner

Dekanus informerade om den åtgärdsplan som på rektors initiativ upprättats för att tillse att alla kurs- och utbildningsplaner blir fastställda innan terminsstart den 3 september. Arbetet med kursplanerna fortskrider väl på sektionerna. Samtliga kvarstående utbildningsplaner finns inne för beslut till dagens möte.

§ 124 Inrättande och revidering av huvudområden

Dekanus informerade om att, förutom att GUN själv beslutat om saken (GUN 070611 § 104), högskolestyrelsen i samband med inrättandet av huvudområden i juni önskade att Nämnden genomför en helhetsöversyn över principerna för inrättande av huvudområden.

§ 125 Ansökan om nya KY-utbildningar

Dekanus föredrog ett från Blekinge College och Yrkeshögskola inkommet förslag på nya KY-utbildningar. Grundutbildningsnämnden tillstyrkte att man till KY-myndigheten går in med ett förslag om att få inrätta utbildningar i enlighet bilaga 4. Dock påpekar Nämnden att man bör se över hur man använder begreppet undersköterska i utbildningarnas namn, inte minst med tanke på befintlig högskoleutbildning.

§ 126 Civilingenjör i spelprogrammering

Olle Lindeberg föredrog ett förslag om inrättande av ett civilingenjörsprogram i spelprogrammering. Programorganet för civilingenjörsutbildningar har uttalat sig positivt kring dess inrättande. I diskussionen lyftes bland annat att det finns ett behov av samordning mellan Högskolans olika spelutbildningar, att man bör undersöka efterfrågan på utbildningen samt tillse att programmet verkligen får den breda karaktären av en civilingenjörsutbildning. Nämnden uttalade sig positivt till att sektionen inkommer med ett förslag till inrättande av programmet till kommande möten.

Jörgen Nordberg informerade även om ett upprättat förslag till ett utbildningsprogram inom säkerhetsteknik som kommer att inkomma till nästkommande möte.

§ 127 Lokal examensordning

Dekanus och Tomas Johansson informerade om att remissvaren kring den lokala examensordningen nu har inkommit. Förslaget till lokal examensordning skall lämnas till rektor för beslut i början av september.

§ 128 Kvalitetssystem på Blekinge Tekniska Högskola

Dekanus informerade om att rektor nu beslutat om kvalitetssystem för Blekinge Tekniska Högskola och att Michael Mattsson har ansvar för att planera implementeringen av systemet. Grundutbildningsnämnden föreslog i samband med detta Stefan Johansson bör utses till ledamot i det Kvalitetsråd som skall upprättas.

§ 129 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Grundutbildningsnämnden diskuterade även det konkreta kvalitetsarbetet och poängterade att ett nytt digitalt kursvärderingssystem måste implementeras under hösten.

Nämnden beslutade också att, som ett led i det nya kvalitetssystemet, på varje möte diskutera och följa upp konkreta förbättringsåtgärder kring grundutbildningen.

§ 130 Utvärderingen av medieteknik

Dekanus informerade om att han ännu inte fått den slutgiltiga rapporten från utvärderingen av medieteknikprogrammen. Han har även, tillsammans med bland annat Fredrik Andersson och Stefan Johansson, deltagit i ett möte kring utvärderingens preliminära resultat den 28 juni. Grundutbildningsnämnden vill till nästkommande möte ha en uppföljning av hur sektionen tänker gå vidare med resultaten från utvärderingen av medieteknik.

§ 131 Revidering av äldre utbildningsplan

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden beslutade tidigare (GUN 060614, § 70) att endast fastställa det första året av utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Medicinsk teknik 140 poäng och att ny utbildningsplan skall inkomma för fastställande innan årskurs 2 på programmet startar.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att fastställa en reviderad utbildningsplan för utbildningsprogrammet Medicinsk teknik 140 poäng för studenter antagna hösten 2006, i enlighet med bilaga 6 med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar samt en översikt av kursbeskrivningarna i Appendix A.

§ 132 Fastställande av nya utbildningsplaner

Bakgrund

Ett antal utbildningsplaner har inkommit för fastställande av Grundutbildningsnämnden. Dessa utgör samtliga ännu ej fastställda utbildningsplaner inför höstterminen. Arbetsutskottet har inte berett planerna.

§ 132.1 Beslut, Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling i enlighet med bilaga 7.1, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar samt att kurskoder läggs till planen.

§ 132.2 Beslut, Civilingenjörsprogram i maskinteknik

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet IT-säkerhet i enlighet med bilaga 7.2, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar samt att kurskoder läggs till planen.

§ 132.3 Beslut, Utvecklingsingenjör i maskinteknik

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Utvecklingsingenjör i maskin i enlighet med bilaga 7.4, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar samt att kurskoder läggs till planen.

§ 132.4 Beslut, Högskoleingenjör med inriktning datateknik/elektroteknik

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik med hänvisning till, bland annat, att programöversikten måste förtydligas.

§ 132.5 Beslut, Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation / Internetsystem / signalbehandling / radiokommunikation

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommuikation / Internetsystem / signalbehandling / radiokommunikation med hänvisning till, bland annat, att programöversikten behöver förtydligas.

§ 132.6 Beslut, International Software Engineering

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för utbildningsprogrammet International Software Engineering med hänvisning till, bland annat, att målformuleringarna bör revideras.

§ 132.7 Beslut, Software Engineering 120 högskolepoäng

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Software Engineering 120 högskolepoäng med hänvisning till, bland annat, att målformuleringarna bör revideras.

§ 132.8 Beslut, Software Engineering 180 högskolepoäng

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Software Engineering 180 högskolepoäng med hänvisning till, bland annat, att målformuleringarna bör revideras.

§ 132.9 Beslut, Masterprogram i datavetenskap

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för Masterprogram i datavetenskap med hänvisning till, bland annat, att kursbeskrivningarna bör anpassas efter utbildningsplanens mall samt att målformuleringarna revideras.

§ 132.10 Beslut, Masterprogram i intelligenta programvarusystem

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för Masterprogram i intelligenta programvarusystem med hänvisning till, bland annat, att upplägget på utbildningen bör förtydligas.

§ 132.11 Beslut, Masterprogram i IT-säkerhet

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för Masterprogram i IT-säkerhet med hänvisning till, bland annat, att upplägget på utbildningen bör förtydligas.

§ 132.12 Beslut, School of Future Entertainment

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet School of Future Entertainment i enlighet med bilaga 7.12 med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar samt att kurskoder läggs till, kursnamnen översätts till svenska och målen ses över med utgångspunkten i mall för utbildningsplaner.

§ 132.13 Beslut, Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet i enlighet med bilaga 7.13 med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar samt att kurskoder läggs till.

§ 132.14 Beslut, Masterprogram i informatik

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för Masterprogram i informatik med hänvisning till, bland annat, att kurskoder och kursbeskrivningar för de i programmet ingående kurserna skall läggas till.

§ 132.15 Beslut, Magisterprogram i informatik

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga utbildningsplanen för Magisterprogram i informatik med hänvisning till, bland annat, att kurskoder och kursbeskrivningar för de i programmet ingående kurserna skall läggas till.

§ 132.16 Beslut, delegering av fastställande av utbildningsplaner

Grundutbildningsnämnden beslutade att delegera till ordförande att, efter att vid behov ha rådfrågat de personer som är lämpligast i respektive fall, fastställa de på mötet bordlagda utbildningsplanerna.

§ 132a Inrättande av program Systemdesign

Bakgrund

Som ett led i samarbetet inom Akademi sydost tar Blekinge Tekniska Högskola över utbildningar och personal inom elektroteknik från Högskolan i Kalmar. Som en följd av detta föreslås utbildningsprogrammet Systemdesign med inriktning mot musik- och audioteknik eller intelligenta hus inrättas av Grundutbildningsnämnden. Det avses inte göras några nyintag på detta program.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Systemdesign med inriktning musik- och audioteknik eller intelligenta hus.

Engelsk översättning av utbildningens namn: System Design with emphasis on Music and Audio Technology or Intelligent Houses.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjörsexamen och/eller Teknologie kandidatexamen i elektroteknik; alternativt Högskoleingenjörsexamen i datateknik.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier Matematik C.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 133 Övriga frågor

Grundutbildningsnämnden diskuterade i linje med det nya kvalitetssystemet, vilka konkreta förbättringsåtgärder man kan genomföra med utgångspunkt i det föregående läsårets Bologna-anpassningsarbete. Nämnden bedömde att i nuläget är följande punkter de viktigaste

  • Förtydligande av informationsvägar till främst sektionerna. Gäller både informationsspridning via utskick och på webbplatsen
  • Förtydligande av Nämndens arbetssätt, t ex tydlighet i deadlines och att förklara processerna
  • Att ta tillvara gjorda erfarenheter av kurs- och utbildningsplanearbetet genom att göra en att tänka på-lista för kommande revideringar av planer.

Höstens viktigaste frågor för Grundutbildningsnämndens arbete kom i diskussionen fram till att vara kvalitetsarbete, huvudområdesrevidering, fortsatt arbete med Bologna-anpassningen samt överlämning till nytillträdande Grundutbildningsnämnd.

§ 134 Till nästa möte

Till nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

- Uppföljning av kvalitetsförbättringsåtgärder

- Kvalitetsarbetet på Blekinge Tekniska Högskola

- Revidering av inrättande av huvudområden

- Åtgärder till följd av utvärderingen av medieteknik

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Claes Jogréus

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela