Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-05-03, kl. 0900-1600

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Lars Lundberg, fr o m § 77 t o m § 89.4

Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Niklas Svanberg, t o m § 84

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Annika Annemark, bibliotekschef, t o m § 84

Tomas Johansson, chef studerandeavdelningen, t o m § 88

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Jörgen Nordberg

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 72 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna.

§ 73 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med kallelsen.

§ 74 Val av justerare

Heléne Ivarsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 75 Föregående mötes protokoll

Protokollen från Grundutbildningsnämndens möten 18 januari och 28 mars 2007 lades till handlingarna.

§ 76 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut DG 06/07 och DG 07/07 lades till handlingarna.

§ 77 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

 • Högskoleverket har en konferens om plagieringsfusk den 1 juni. Ingen från Grundutbildningsnämnden har möjlighet att delta men Fredrik Andersson gavs i uppdrag att delge Marie Aurell, som ledamot i disciplinnämnden, information om konferensen.
 • Anders Flodström utsetts till ny universitetskansler
 • Fredrik Andersson sammanställt ett schema över när i tiden olika delar av Blekinge Tekniska Högskola kommer att utvärderas av Högskoleverket 2008-2013
 • rapporten från utvärderingen av medieteknik ännu inte är klar
 • målsättningen är att presentera Akademi Sydost-gemensamma utbildnings- och forskningsstrategier till regeringen (senast 2007-12-13). Utarbetandet av strategierna ligger f.n. på rektors bord.
 • Grundutbildningsnämnden uppmanats att inkomma med synpunkter till arbetsgruppen kring Vision och strategi i Akademi Sydost. Eftersom ett flertal ledamöter redan deltar i detta arbete inom andra arbetsgrupper ansåg Nämnden efter diskussion att det inte var nödvändigt att författa ett särskilt dokument med deras synpunkter. Ordförande för vidare diskussionen från mötet, samt ett eventuellt samråd mellan de nämndsledamöter som är inblandade i processen, till visionsgruppen. Ledamöter som har synpunkter kring visionsfrågorna kan lämna dessa till ordförande.
 • enligt förhandsbesked från Högskoleverket kommer Blekinge Tekniska Högskolas begäran om att få anta 50 % resp 100 % av studenterna genom alternativt urval på vissa program att beviljas
 • Antagningsordningen fastställdes av Högskolestyrelsen den 27 april.

Tomas Johansson informerade om att:

 • söksiffrorna för vårens antagning uppvisar en mindre nedgång, vilket i stort ligger i linje med de nationella trenderna med fallande söktryck. I princip alla utbildningar, men speciellt vissa ingenjörsprogram, på Högskolan har svagare söktryck än tidigare år.
 • det kommit en utkast till rapport från Högskoleverkets tillsynsbesök, där man bland annat har synpunkter på hanteringen av kursutvärderingar samt att en del utbildnings- och kursplaner enbart finns på engelska. På Tomas Johanssons uppmaning skall Grundutbildningsnämnden på nästkommande möte behandla frågan om vilket språk som dessa planer skall författas på.
 • Riksrevisionen inkommit med en revisionspromemoria där man bland annat har synpunkter på registreringen av studenter och treveckorsuppföljningen.

Heléne Ivarsson informerade om att:

 • det inom Akademi Sydost gemensamma yrkeslärarprogrammet har fått fler sökande än förväntat
 • man inom ramen för utbildningen upprättat ett branschråd med bland annat företrädare för näringslivet och skolorna.

§ 78 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus och Heléne Ivarsson informerade om att inget nytt möte med lärarförslagsnämnden hållits sedan föregående Grundutbildningsnämndsmöte.

§ 79 Kursplanearbete på sektionerna

I enlighet med tidigare beslut (GUN 070227, § 43) föredrog Fredrik Andersson det aktuella läget för fastställandet av kursplaner på sektionerna med utgångspunkt i uppgifter från KursInfo.

I diskussionen kring detta konstaterade Nämnden bland annat att även om arbetet med planerna fortskridit jämfört med senaste mötet, finns det fortfarande flera avdelningar där arbetet släpar efter vilket man bör vara uppmärksam på.

§ 80 Status på utbildningsplanearbetet

Fredrik Andersson föredrog en genomgång av statusen i fastställandet av utbildningsplaner på Blekinge Tekniska Högskola. Nämnden konstaterade att även om läget i fastställandet ser bättre ut än vid senaste mötet måste ändå åtgärder vidtas för att man skall få alla utbildningsplaner fastställda i tid. Nämnden konstaterade även att, med tanke på förseningarna utifrån de tidigare tidschemat för fastställandet av utbildningsplaner, fastställandeprocessen hittills inte fungerat fullt tillfredställande.

§ 81 Inrättande av huvudområden

Benny Lövström har informerat Högskolestyrelsen om att de på sitt möte i juni bör inrätta de huvudsakliga områden som Blekinge Tekniska Högskola avser ge examen inom. Till nästkommande möte skall Grundutbildningsnämnden besluta om det förslag till inrättande av huvudsakliga områden som skall föreläggas styrelsen.

§ 82 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Stefan Johannson föredrog sitt arbete med en inventering av kvalitetsprocesser på Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet utgår från en modell som kartlägger kvalitetsprocesser i grundutbildning från rekrytering och antagning av studenter till examination och uppföljning. På kommande möten skall Grundutbildningsnämndens roll och funktion i detta beslutas samt kopplas till den övergripande plan för kvalitetsarbetet på Blekinge Tekniska Högskola som är under utarbetande.

I diskussionen återkopplade Nämnden till tidigare diskussioner (bland annat GUN 070227, § 45) om att införa ett digitalt kursvärderingssystem på Högskolan. Ambitionen är fortfarande att ett sådant utvärderingssystem skall vara klart till hösten.

§ 83 Åtgärdsplan med anledning av Högskoleverkets utvärdering av folkhälsovetenskap

Ewy Olander föredrog, i enlighet med vad Grundutbildningsnämnden tidigare begärt (GUN 070328, § 69), en på Sektionen för hälsa upprättad åtgärdsplan för att möta Högskoleverkets ifrågasättande om examensrätt på kandidatnivå för ämnet folkhälsovetenskap. Dessutom redogjordes för hur sektionen organiserat arbetet med att implementera åtgärdsplanen på kort och lång sikt.

§ 84 Högskoleverkets utvärdering av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna

Ewy Olander föredrog huvudskälen till varför Högskoleverket i april ifrågasatte examinationsrätten för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna på Blekinge Tekniska Högskola. Efter en diskussion i ärendet anmodade Grundutbildningsnämnden att Sektionen för hälsa till nästkommande möte skall inkomma med en åtgärdsplan för uppföljningen av de ifrågasatta examinationsrätterna.

§ 85 Betygssystem på Blekinge Tekniska Högskola

Benny Lövström initierade en diskussion om man skall införa en sjugradig betygskala som en av de möjliga betygsskalorna på Blekinge Tekniska Högskola samt hur skalan i så fall skall se ut, samt hur man lämpligen hanterar översättning av tvågradig skala till ”ECTS-betyg”. Grundutbildningsnämnden diskuterade frågan och kom fram till att Benny Lövström och Tomas Johansson skall utarbeta ett förslag på att införa en sjugradig betygsskala som en möjlig betygskala på Högskolan. Förslaget skall snarast läggas fram till rektor för beslut. Dessutom skall ett förslag gå ut på remiss inom BTH om att på cirka två års sikt fullt ut gå över till sjugradig betygsskala. Detta senare motiveras i Nämndens diskussioner av att studenten har rätt att få ut ett rättvist översatt sjugradigt betyg, ”ECTS-betyg”.

§ 86 Namnändring specialistsjuksköterskeutbildningar

Bakgrund

Företrädare för specialistsjuksköterskeutbildningarna har i samband med revideringen av utbildningsplanerna inkommit med en begäran om att få byta namn på programmen.

Motiveringen till detta är att namnen tydligare skall harmoniera med programmens innehåll samt överensstämma med Växjö universitet som utbildningarna ges tillsammans med.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att fastställa följande som namn för Blekinge Tekniska Högskolas specialistsjuksköterskeutbildningar:

- Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård (Programme for Specialist Nursing in Anaestesia Care)

- Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot intensivvård (Programme for Specialist Nursing in Intensive Care)

- Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska

(Programme for Specialist Nursing in Primary Health Care)

§ 87 Revidering av utbildningsplaner

Bakgrund

Till Grundutbildningsnämnden har två utbildningsplaner för program som startat höstterminen 2006 inkommit för revision.

Med anledning av detta diskuterade Nämnden hur äldre utbildningsplaner skall anpassas till den nya högskoleförordningen. På nästkommande möte skall Grundutbildningsnämnden besluta om en generell bilaga till alla nya utbildningsplaner för att anpassa dem till den nya förordningens krav.

§ 87.1 Beslut, School of Future Entertainment

Grundutbildningsnämnden beslutade att bordlägga revisionen av utbildningsplan för School of Future Entertainment, med hänvisning till, bland annat, att den måste kompletteras samt för årskurs 2 anpassas till den nya högskoleförordningen.

§ 87.2 Beslut, Interaktion och design

Grundutbildningsnämnden beslutade att fastställa reviderad utbildningsplan för programmet Interaktion och design för studenter antagna hösten 2006, i enlighet med bilaga 6.2 med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 88 Inrättande av civiligenjörsprogram i datateknik och elektroteknik

Bakgrund

Claes Jogréus och Benny Lövström föredrog en begäran från företrädare för civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvarusystem om att få byta namn och examensbeteckning på programmet. Motiveringen till detta är att namnet på programmet tydligare skall avspegla utbildningens uppläggning samt inriktningen på examen. Arbetsutskottet menade den 23 april att förändringarna i programstrukturen var så stora att det krävde ett inrättande av ett nytt civilingenjörsprogram.

Beslut

Grundutbildningsnämnden fann efter diskussion att de ändringar i uppläggningen av Civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvarusystem som föreslagits, inte i nuläget föranledde ett behov av ett beslut om namnändring eller nyinrättande av program.

§ 89 Fastställande av tidigare bordlagda utbildningsplaner

Bakgrund

Ett antal av Nämnden bordlagda utbildningsplaner har efter revideringar åter inkommit för fastställande. Arbetsutskottet har i möte den 23 april granskat dessa och tillstyrkt att sju av dem skall tas upp till beslut i Grundutbildningsnämnden.

§ 89.1 Beslut, civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvaruteknik

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplan för Civilingenjörsprogram i datateknik och programvarusystem i enlighet med bilaga 8.1, förutom konsekvensändringar i enlighet med Nämndens tidigare beslut under § 88 samt med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

Grundutbildningsnämnden beslutade att utbildningsprogrammet även, beroende på den studerandes val av inriktning, skall kunna leda till en civilingenjörsexamen i elektroteknik (engelsk benämning Master of Science in Engineering: Electrical Engineering).

§ 89.2 Beslut Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi i enlighet med bilaga 8.2, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 89.3 Beslut, Interaktion och design

Grundutbildningsnämnden delegerade till dekanus att fastställa utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Interaktion och design, efter att den reviderats avseende, bland annat, språkliga korrigeringar av kursbeskrivningarna.

§ 89.4 Beslut, Masterprogram i Software Engineering

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplan för Masterprogram i Software Engineering i enlighet med bilaga 8.4, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 89.5 Beslut, Master of Business Administration

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplan för utbildningsprogrammet Master of Business Administration i enlighet med bilaga 8.5, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 89.6 Beslut, Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplan för Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning i enlighet med bilaga 8.6, förutom vissa ändringar framför allt i Appendix A samt vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 89.7 Beslut, Fysisk planering

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplan för utbildningsprogrammet Fysisk planering i enlighet med bilaga 8.7, med vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

Grundutbildningsnämnden beslutade även att planen senast den 1 april 2008 skall revideras rörande kursbeskrivningar för kurser under årskurserna två och tre.

§ 90 Fastställande av nya utbildningsplaner

Bakgrund

Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad har inkommit med ett förslag på utbildningsplan för utbildningsprogrammet Litteratur, kultur och digitala medier för fastställande. Arbetsutskottet har inte haft möjlighet att granska utbildningsplanen innan mötet.

Beslut, Litteratur, kultur och digitala medier

Grundutbildningsnämnden beslutade att fastställa utbildningsplan för utbildningsprogrammet Litteratur, kultur och digitala medier i enlighet med bilaga 9.1, förutom att skrivningen om ”subject areas” tas bort och kurskoder läggs till samt vissa smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 91 Övriga frågor

Claes Jogréus informerade om att det inom Programorganet för Civilingenjörsutbildningar väckts ett förslag om att göra en av industriföreträdarna i organet till dess ordförande. Motivet till detta skulle bland annat vara att det vore ett sätt att engagera industrirepresentanterna mer i civilingenjörsutbildningarna, vilket också Högskoleverket sett som önskvärt i sin utvärdering. Grundutbildningsnämnden ställde sig efter diskussion positiv till förslaget och gav Claes Jogréus i uppdrag att undersöka saken inför nästkommande möte då Nämnden skall fatta beslut i frågan.

Claes Jogréus informerade om att Sektionen för teknik har examenshögtid den 5 juni. Examenshögtiden hålls av praktiska skäl i fortsättningen två gånger per år för att så många studenter som möjligt skall få chansen att delta.

§ 92 Till nästa möte

Till nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

 • Nya och bordlagda utbildningsplaner
 • Åtgärdsplan med anledning av Högskoleverkets utvärdering av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna
 • Kvalitetsarbetet på Blekinge Tekniska Högskola
 • Hanteringen av disciplinärenden
 • Språk i kurs- och utbildningsplaner
 • Förslag om inrättande av huvudområden
 • Bilaga till äldre utbildningsplaner
 • Ordförande i Programorganet för Civilingenjörsutbildningarna

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Heléne Ivarsson

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela