Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Tisdagen 2004-12-14, kl. 9.00-12.00

Plats: Rosenbom, Karlskrona

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2004-11-23)

5. Dekanus delegationsbeslut

6. Information från dekanus

7. Slutrapport om utvecklingsmedel för nätkurser

8. Arbetet med Bolognaprocessen

9. Databas för utbildnings- och kursplaner

10. Gemensamt nämndmöte i Sydost

Beslutsärenden:

11. Fastställande av utbildningsplan för Magisterexamen med ämnesbredd med inriktning mot teamarbete i hemvård, 40/50 poäng

12. Utbildningsstrategi (underlag sänds senare)

13. Lärarförslagsnämndens nästa mandatperiod

14. Riktlinjer för klassificering i utbildningsområden (underlag sänds senare)

Avslutning:

15. Övrigt

16. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-post Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela