Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2008-05-05, kl. 9.00-14.30

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Marie Aurell [MAU]

Heléne Ivarsson [HIA]

Martin Jacobsson [MJB]

Claes Jogréus [CJO]

Michael Mattsson [MMA]

Riita Mettälä [RME]

Om inte annat anges, är ordföranden föredragande. Om någon eller några av angivna före­dragande inte kan delta, bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planerings­sekreteraren kan överta föredragningen.


Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Protokoll från sammanträden den 13 mars (Obs! not) och den 3 april (bil 1, 2)

5. Information från ordförande

6. Information från lärarförslagsnämnden [HIA, CJO] (bil. 3)

7. Information från grupp som arbetar med översyn av tentamensfrågor [RME]

8. Utbildningsutbud och studenttillströmning vid BTH

9. Information om pågående strategiska projekt vid BTH [MMA]

10. Remiss angående betygsskala på lärosätena i sydost [MJB] (bil. 4)

11. Remissvar på gång (bil. 5)

12. Information från seminarium rörande utredningen om yrkeshögskolan [MAU]

13. Examensordningen (bil. 6)

13.1 Examensbeskrivningar (bil. 7)

13.2 Matematikkrav i samband med förledet teknologie

14. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

14.1. Pågående utvärderingar (bil.8)

14.2. Kursutvärderingssystemet

15. Information från PCI (bil. 9)

16. Status i arbetet med utbildningsplanerna (bil. 10)

Beslutsärenden:

17. Fastställande av bilagor till examensordningen vid BTH

17.1 Förteckning över huvudområden inom vilka BTH utfärdar examina (bil. 11)

18. Byte av namn på magisterprogram inom företagsekonomi (bil. 12)

19. Revidering av utbildningsplaner

 1. Informationsteknologi, 80 poäng (bil. 13)
 2. Informationsteknologi, 80 poäng (bil. 14)
 3. Informationsteknologi, 120 hp (bil. 15)
 4. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (bil. 16)
 5. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (bil. 17)
 6. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (bil. 18)
 7. Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi, 180 hp (bil. 19)

20. Fastställande av utbildningsplaner

 1. Magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp (bil. 20)
 2. MBA-programmet, 60 hp (bil. 21)
 3. International Software Engineering, 180 hp (bil. 22)
 4. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekom­munikation/internetsystem/signalbehandling/radiokommunikation, 120 hp (bil. 23)
 5. IT-säkerhet, 180 hp (bil. 24)
 6. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, "Ingenjör Online", 180 hp (bil. 25)
 7. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp (bil. 26)
 8. Litteratur, kultur och digitala medier, 180 hp (bil. 27)
 9. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp (bil. 28)
 10. Software Engineering, 120 hp (bil. 29)
 11. Software Engineering, 180 hp (bil. 30)
 12. Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi, 180 hp (bil. 31)
 13. Civilingenjörsprogram i spel- och programvaruteknik, 300 hp (bil. 32)
 14. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp (bil. 33)

Avslutning:

21. Övriga frågor

22. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Martin Jacobsson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson på e-postadress martin.jacobsson@bth.se

Redigera
Share Dela