Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Onsdag 27 augusti 2003 kl.10 – torsdag 28 augusti 2003 kl. 12

Plats: Tjärö vandrarhem, Tjärö

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot

Anders Nilsson, ledamot (frånvarande §§ 126-134)

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef (frånvarande delar av § 126 samt §§ 127-134)

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (frånvarande § 125, delar av § 126 samt §§ 127-134)

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 120

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista

§ 121

Mötet hålls under två dagar för att nämnden ska få möjlighet att ha en längre diskussion om strategiska frågor. Sammanträdet kommer därför att brytas för informella diskussioner under eftermiddagen och återupptas nästa dag.

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med tillägg av ärendena Ordförande informerar, Information om ärenden till nästa möte och Arbetet med utbildningsstrategi för BTH.

Val av justerare

§ 122

Heléne Ivarsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 123

Protokoll från föregående ordinarie möte 2003-06-10 föreligger ej.

Nämnden sammanträdde per capsulam 2003-08-08 för att behandla Ändring av förkunskapskrav samt fastställande av utbildningsplaner för Elektroteknik 180/120. Protokollet anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförande informerar

§ 124

Benny Lövström informerar om vad som togs upp på senaste Ledningskonferensen. Ledningskonferensen är den grupp där, bland andra, rektorerna, dekanerna och prefekterna deltar.

Tomas Johansson informerar om den senaste antagningsstatistiken och webbverktyget som används för efteranmälningar.

Sammansättning av programorganet för civilingenjörsutbildningarna

§ 125

2003-02-06 inrättades ett programorgan för civilingenjörsutbildningarna (PCI) och sammansättningen fastställdes i en delegationsordning (GUN §31/2003). För att behålla kopplingen till nämnden är det viktigt att även GUN har en representant i PCI. Grundutbildningsnämnden beslutar att utöka PCI med en ledamot som utses av GUN. Vidare utser nämnden Claes Jogréus att vara GUNs representant i PCI.

Nya program 2004

§ 126

Grundutbildningsnämnden har bett institutionerna att skicka in förslag på nya program 2004. Frågan kommer även behandlas på kommande möte, se § 126 nedan. Fem förslag till nya program har inkommit.

Nämnden inleder med att diskutera övergripande frågor. Behörighetskraven till de tekniska programmen borde ses över. Flera andra högskolor har ändrat matematikkravet sedan förra året. Även kravet på kemi borde ses över.

GUN diskuterar möjligheten att även ha intag på vårterminen. Därigenom kan utbildningsutbudet bli mer flexibelt och möjligen kan man nå fler studenter. Nämnden skulle gärna se fler program med start på vårterminen.

MBA-program på distans

Anders Nilsson berättar om bakgrunden till förslaget. Ett par uppgifter saknas för att nämnden ska kunna fatta beslut om att rekommendera inrättande av programmet. Nämnden ser ändå positivt på idén och önskar få in kompletterande uppgifter till nästa möte.

Program i ledarskap

Uppgifter saknas för att nämnden ska kunna fatta beslut om att rekommendera inrättande av programmet i ledarskap. Nämnden ser ändå positivt på idén och önskar få in kompletterande uppgifter till nästa möte.

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta ett breddmagisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet enligt följande:

· Utbildningens namn:

Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Master’s Programme in Strategic Leadership Towards Sustainability

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i strategiskt ledarskap för hållbarhet

· Huvudsaklig studieort:

Karlskrona

· Ansvarig institution:

IMA

Vidare beslutar nämnden, under förutsättning att programmet inrättas ska följande gälla för programmet:

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

Ca 60

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng samt Engelska A, alternativt att högskoleutbildningen genomgåtts på engelska.

· Programmet skall starta första gången:

HT 2004

· Övrigt, angående ansökan och urval:

En bedömning kommer att göras av de sökandes personliga intresse och förmåga att tillägna sig programmet. Ansökan görs enligt särskilda anvisningar som utarbetas av institutionen.

Intelligent logistik

Ett förslag om breddmagisterprogram i intelligent logistik har inkommit. Nämnden är osäker på vilka förkunskaper det är meningen att studenterna ska ha. Nämnden ser ändå positivt på förslaget och vill gärna ha in kompletterande information till nästa möte.

E-government

Sara Eriksén berättar om bakgrunden till förslaget. En enkät har gått ut till ett antal kommuner för att undersöka hur behovet av utbildning inom området ser ut. Nämnden ser fram emot att få mer information om förslaget till nästa möte.

Datum för extra möte

§ 127

Grundutbildningsnämnden beslutar att ha ett extra möte speciellt för beslut om att rekommendera inrättande av nya program. Mötet kommer att hållas onsdag 24 september kl. 14 i Ronneby.

Information om ärenden till nästa möte

§ 128

Kort information lämnas om idéer till nya program som diskuterats på institutionerna. De allra flesta idéerna är breddmagisterprogram.

Arbetet med utbildningsstrategi för BTH

§ 129

Grundutbildningsnämnden har fått i uppdrag av rektor att utveckla en strategi för grundutbildningen, se rektorsbeslut R061/03. Frågeställningar som är aktuella att ta upp i en utbildningsstrategi har diskuterats i arbetsgrupper inom nämnden. Synpunkter på dessa frågeställningar kommer att begäras in från institutionerna.

Kursvärderingssystem

§ 130

En beskrivning av kursvärderingssystem, Dialog II, är ute på remiss hos institutionerna. Synpunkter som inkommer kommer att behandlas av en arbetsgrupp bestående av Patrik Hermansson och Benny Lövström.

Jörgen Andersson har väckt frågan om hur Grundutbildningsnämnden kan få bättre grepp om kvaliteten i kurserna som ges vid högskolan. Kanske ska nämnden ställa krav på rapportering från institutionerna om resultat av kursutvärderingar. Nämnden uppdrar åt Jörgen Andersson att ta fram ett förslag till hur rapporteringen bör fungera.

Kostnader och intäkter för programansvar

§ 131

Michael Mattson, prefekt på IPD, har påtalat ett problem med finansieringen av programansvar. Grundutbildningsnämnden anser att högskolan bör se över problemet och om centrala medel eventuellt ska reserveras för programansvar, oavsett var programansvaret ligger. Benny Lövström kommer att ta upp frågan med rektor.

Lärarförslagsnämnden

§ 132

Grundutbildningsnämnden och Fakultetsnämnden har fått i uppdrag av rektor att tillsammans ta fram instruktioner till lärarförslagsnämnden.

Heléne Ivarsson och Claes Jogréus som är GUNs representanter i Lärarförslagsnämnden berättar om pedagogisk meritering.

Kort information

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 133

Madeleine Söderberg informerar skriftligen om remissvar som avgivits under våren samt pågående remissarbete.

Dekanus delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut DG003/03, DG004/03, DG005/03 och DG006/03 anmäls och läggs till handlingarna.

Vidaredelegation från institutionsstyrelsen IEM

Nämnden informeras skriftligen att IEMs institutionsstyrelse vidaredelegerat uppgiften att hantera ämnesrelaterade utbildningsfrågor till ett utbildningsråd.

Kommentarer angående per capsulambeslut 2003-08-08

I samband med per capsulambeslut, GUN §119/2003, framkom några kommentarer. Dessa informeras skriftligen till nämnden.

Nästa möte

§ 134

Ett extrainsatt möte hålls 24 september, då Nya program 2004 kommer behandlas.

Nästa ordinarie möte hålls 1 oktober i Karlskrona. På agendan för det mötet finns bland annat Kursvärderingssystem, Utbildningsstrategi för BTH och Kriterier för utbildningsområde för kurser.

Vid protokollet

_______________________________

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

_______________________________

Benny Lövström

Sara Eriksén

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela