Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-03-18 i Blekingesalen, Annebo, Karlskrona

Närvarande

Claes Wohlin, professor (ordf)

Claes Jogréus, universitetslektor (frånvarande delar av § 6 samt, 8a, 8c,8f, 8g, 8h)

Eva Pettersson, adjunkt (frånvarande § 7,9, 8b, 8c, 8d, 8i, 8j, 10,11, 13,14,15,17,18,19,20)

Jörgen Andersson, adjunkt

Benny Lövström, universitetslektor

Helene Ivarsson, universitetslektor

Anders Nilsson, adjunkt (frånvarande § 1-4)

Ronny Heimer, student

Maria Larsson, student

Jenny Nordgren, student

Annika Annemark, bibliotekarie (adjungerad)
(frånvarande § 8j,10,11,13,14,15,17,17,19,20

Frånvarande:

Marie Aurell, adjunkt


 

§ 1 Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2 Den utsända föredragningslistan fastställdes utan  tillägg.

§ 3 Till justeringsperson för mötet valdes Ronny Heimer

Informations- och diskussionsärenden I:

§ 4 Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Kartläggning kandidatämnen (diskussionsunderlag i form av bilaga 1 utsänt med kallelsen till mötet.  Ytterligare information från IHS skickades ut via mail inför mötet.)

Diskussion fördes baserad på de utredningar som gjorts av IAM och IHS efter begäran från GUN efter föregående GUN-möte (se § 14, protokoll GUN 2002-02-07) avseende status för medieteknik, psykologi, pedagogik, sociologi samt svenska.

Enligt GUN uppfyller psykologi, pedagogik och sociologi de ämneskriterier för kandidatämne som nämnden har arbetat fram.

GUN rekommenderar dock starkt följande avseende medieteknik och svenska:

 • IAM bör försöka rekrytera en disputerad person inom ramen för de mer tekniska delarna av medieteknik.
 • IHS bör förstärka med ytterligare lärare inom svenska.

IAM och IHS skall rapportera till grundutbildningsnämnden senast 30 november, 2002 avseende vad som har gjorts för att stärka upp dessa ämnen.

GUN uttryckte en tveksamhet i anslutning till klassificeringen av medieteknik som enbart ett tekniskt ämne. Nämnden tyckte att delar av utbildningen mycket möjligt skulle kunna klassificeras inom det konstnärliga området. Claes Wohlin ges i uppdrag att inleda denna diskussion rörande klassificering med prorektor och rektor samt därefter eventuellt med IAM.

Claes Wohlin ska undersöka när och av vem beslutet att klassificera medieteknik såsom teknikämne fattades.

§ 6 Diskussion Examensordning (diskussionsunderlag i form av bilaga 2 utsänt med kallelsen till mötet)

Ordföranden kontaktar Högskoleverket för att undersöka om BTH lokalt har rätt att kräva mer än vad som anges som minimum i Högskoleförordningen avseende magisterexamen. Detta är av vikt eftersom BTH erbjuder magisterprogram på 180 poängs nivå och högskoleförordningen anger lägst 160 poäng för magisterexamen.

Beroende på Högskoleverkets respons kan det bli aktuellt att i examensordningen för magisterexamen med ämnesdjup förtydliga vilka utbildningar som kräver 180 poäng för examen och lista dessa ämnen.

Bilaga bör utformas i anslutning till text om Högskoleexamen för att vid eventuellt behov i framtiden kunna lista sådana inriktningar.

Anders Nilsson kontrollerar med Civilekonomernas riksförbund/IEM kraven för en ekonomie magister- respektive kandidatexamen avseende huvudämnena företagsekonomi och nationalekonomi och huruvida det som inte är huvudämne måste ingå med minst 20 poäng.

Claes Jogreus samt Eva Pettersson ges i uppdrag att tydligt definiera innebörden av vad matematik och tillämpad matematik på högskolenivå innebär och också specificera vilka kurser som ska anses som godkända inom ramen för denna definition.

Claes Wohlin kontaktar Högskoleverket angående information om krav för högskoleingenjörsexamen kontra teknologie kandidatexamen. GUN diskussion om skillnader mellan ingenjörsprogram och kandidatprogram och den eventuella vikten att tydliggöra skillnaden dem emellan.

Claes Wohlin kontaktar rektor i syfte att undersöka innebörden av att examensbevis ska utfärdas på så sätt som rektor beslutar.

Nämnden diskuterade om det är berörd institutionsstyrelse alternativt annan part utsedd av berörd institutionsstyrelse som ska fatta beslut om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller verksamhet som del av examen.

Anders Nilsson undersöker för IEM:s räkning huruvida juridik bör ändras till handelsrätt eller inte samt om det i så fall handlar om ett namn- eller ämnesbyte.

IHN får i uppdrag att snarast se över sina ämnen inom vårdområdet så att ämnena kan ingå i examensordningen.

Examensordningen uppdateras efter synpunkter diskuterade under mötet. Därefter sänds examensordningen på remiss till samtliga institutioner och studerandeavdelningen för att beslutas om på GUN:s möte i april. GUN beslutade att i examensordningen infoga ämneskriterierna som bilaga, vilket innebär att beslut om ämneskriterierna fattas i samband med examensordningen i april.

§ 7 Ansökan utvecklingsmedel "Applikationsutveckling för digitala medier" och CI-utbildning "Datateknik" (diskussionsunderlag i form av bilaga 3 och 4 utsänt i samband med kallelsen till mötet)

GUN efterfrågar mer information samt utbildningsplaner från programmen för att nämnden ska kunna fatta beslut om tilldelning av utvecklingsmedel (se § 9 detta protokoll för förtydligande).

§ 8 Korta informationspunkter

a) Ansökan om generell rätt för Magisterexamen med djup sändes 11/2 till Högskoleverket. Ett möte med Högskoleverket är inplanerat den 3/4 med prorektor Bengt Aspvall samt Claes Wohlin och Jenny Nordgren från GUN som representanter för BTH.

b) Kurs i informationssökning bordlades

c) Självvärdering av högskoleingenjörsutbildning (föredragande Benny Lövström). Nämnda självvärdering ska vara Högskoleverket tillhanda den 1 april. GUN önskar ta del av dokumentet före leverans. Lövström ansvarar för att det är GUN tillhanda senast 25 mars. Nämnden ska ha inkommit med eventuella synpunkter till Lövström senast 27 mars.

d) Utvärdering matematik (föredragande Claes Jogreus) - Jogreus informerade om resultatet av utvärderingen.

e) Margareta Ahlström, Informationsavdelningen har uttryckt intresse för deltagande på GUN:s möten. Nämnden ser mycket positivt på att intresse finns för nämndens arbete. Emellertid finner GUN det lämpligare att adjungera personer vid tillfällen när det finns särskild anledning. Vidare inkluderar GUN gärna personer inom högskolan på GUN:s sändlista (gun-ut@bth.se) som vill ta närmare del av nämndens arbete.

f) Inbjudan har inkommit till GUN att deltaga vid Validering av reell kompetens - hur ska högskolan arbeta, Stockholm, 11 april. Helene Ivarsson kommer närvara och återrapporterar vid GUN:s möte i april.

g) Inbjudan har också inkommit avseende IT och Pedagogik med titeln Lärande ITiden, Lund, 25-26 april. Claes Wohlin planerar att delta den 25 april. Intresseanmälningar lämnades av Helene Ivarsson samt Annika Annemark. Definitiv anmälan ska ske till Claes Wohlin senast 19 mars.

h) Ansökan om utvecklingsmedel för Nätuniversitetet har hittills endast inkommit till GUN från en institution. Information har tidigare gått ut via mail adresserat till samtliga prefekter samt via GUN:s protokoll från mötet i februari. Claes Wohlin sänder därför ut ytterligare ett mail där nämnden också sätter en deadline för inkomna ansökningar.

i) Status inkomna utbildningsplaner bordlades

j) Preparandkurs för nya program (bilaga 5) Ansökan inkommen från RISC om att få åta sig preparandkurser för de nya programmen i Ronneby: civilingenjörsutbildningen, industriell ekonomi och den datavetenskapliga utbildningen. Nämnden ställer sig positiv till att RISC åtar sig detta men rekommenderar RISC att ta kontakt med ansvarig institution avseende industriell ekonomi och den datavetenskapliga utbildningen angående ekonomisk ersättning för preparandkurser för dessa program.

Denna punkt resulterade även i en diskussion rörande ansvarigt organ för CI-programmet. GUN beslutar att det på sikt inte är lämpligt att GUN är ansvarigt organ, utan att CI-programmet skall ligga på en ansvarig institution innan programstart.  GUN avvaktar dock med beslut då det är troligt att Högskolestyrelsen kommer att delegera till grundutbildningsnämnden att utse programansvarig institution. Ordförande får i uppdrag att initiera diskussion med ITS och IPD avseende programansvar för CI-programmet och därmed också vilken av institutionerna som bör ha det ekonomiska ansvaret för RISC:s preparandkurs.

Beslutsärenden:

§ 9 Riktlinjer ansökan om utvecklingsmedel (material i form av bilaga 6 utsänt i samband med kallelsen)

Mötet diskuterade vikten av att ha tydliga bedömningskriterier för att rättvist kunna ta ställning till varje ansökan oberoende av dess utformning. Slutsatsen drogs i och med svårigheten för GUN att ta ställning till de redan inkomna ansökningarna (se § 7 dagens protokoll).

Frågor som ansågs viktiga att få svar på är bland annat:

 • Hur stor är omfattningen av nyutveckling på kursnivå?
 • Nya kurser inom ämnet alternativt nya gränsöverskridande kurser?

Claes Wohlin fick i uppdrag att utforma en mall. Mallen skall tydliggöra vilken information nämnden är i behov av för kunna göra en rättvis bedömning. Denna mall skickas därefter på remiss till GUN och kommuniceras via ordföranden till IPD samt IAM rörande ansökningarna från Applikationsutveckling för digitala medier samt CI-utbildning Datateknik.

GUN beslutar att godkänna dokumentet "Riktlinjer ansökan om utvecklingsmedel" (Doknr.: GUN-2002/08/1.0) under förutsättning att ordföranden uppdaterar nämnda dokument med en ytterligare punkt om strategisk vidareutveckling av program och definition av detsamma samt reviderar ansökningsdatum för 2002 från 30 april till 15 april.

§ 10 Riktlinjer ansökan om utvecklingsmedel för nätuniversitetskurser (material utsänt i form av bilaga 7 i samband med kallelsen)

GUN ämnar sätta samman en beredningsgrupp i syfte att behandla ansökningar till utvecklingsmedel för nätuniversitetskurser. Claes Wohlin tar kontakt med Lars Bourelius. Från GUN uttalades intresse från Jörgen Andersson, Helene Ivarsson samt Jenny Nordgren att också sitta med i nämnda grupp.

Nämnden önskade vissa uppdateringar av riktlinjerna innan de kan godkännas. Uppdateringarna avser not 1 där förtydligande bör ske så att det framgår att det inte är tillräckligt att använda internet som förmedling av dokument för att klassificeras såsom nätkurs. Vidare ska en tydligare definition göras av begreppen distanskurs samt nätkurs. Claes Wohlin kontaktar Lars Bourelius för synpunkter i denna fråga och dokumentet för övrigt. Det reviderade dokumentet skickas sedan på remiss till Helene Ivarsson och Jörgen Andersson. Därefter skickas det till institutionerna.

§ 11 Kriterier för biämne och huvudämne (kandidat- och magisternivå) (material utsänt i form av bilaga 8 i samband med kallelsen)

GUN beslutar att dokumentet ska ingå som bilaga till Examinationsordningen. Sålunda kan ej beslut tas avseende kriterierna utan fattas i samband med beslutet om Examinationsordningen (se § 6 dagens protokoll).

Informations- och diskussionsärenden II:

§ 12 Återrapportering från Civilingenjörsgruppen (föredragande Håkan Grahn) Diskussionsunderlag i form av bilaga 9 utsänt i samband med kallelsen)

CI-gruppen gav GUN i uppdrag att fundera över vissa frågor såsom:

-  Obligatorisk praktik eller inte? GUN anser inte sådan önskvärd, eftersom studenten dels själv är ansvarig för att finna praktikplats och dels eftersom praktik inte är poänggrundande.

-  Omfattning obligatoriska kurser (inklusive inriktningsobligatoriska)? GUN ansåg det önskvärt att omfattning obligatoriska kurser ligger runt 100-105 poäng exklusive examensarbetet. Vidare framkom synpunkter från en av nämndens ledamöter att de icke-tekniska ämnena utgör för liten del av det obligatoriska blocket.

- "övergångstermin" för befintliga studenter. Det har framförts önskemål om en övergångstermin för befintliga studenter innehållande primärt de nya obligatoriska kurser som är unika för civilingenjörsprogrammet. Ska en sådan termin genomföras måste flera av kurserna, som kommer att ligga i årskurs två på CI-programmet, utvecklas redan under hösten 2002. Nämndens ledamöter funderar angående denna fråga.

- Principer för övergångsregler mellan årskurser. GUN funderar angående denna fråga.

- Ska det vara samma betygsskala för alla kurser på utbildningen eller inte? Om samma, ska det vara "U, G, VG" eller "U, 3, 4, 5"?

Avseende utbildningens upplägg presenterades förslag att istället för 5p-moduler fokusera på 20p-block för att skapa en flexibilitet för studenten samt underlätta integration av olika moment. Vidare synpunkter på möjligheten att skapa samläsningsmöjligheter med andra program.

Studenter på tekniskt basår får redan i år företräde till CI-programmet under förutsättning att de har klarat sina 40 poäng och uppfyller övriga förkunskapskrav.

Vid nämndens möte i april måste beslut om utbildningsplan för CI-programmet fattas (minst för de två första åren), vilket innebär att en färdig utbildningsplan måste vara nämnden tillhanda senast i början av april.

§ 13 Status nya program (diskussionsunderlag i form av bilaga 10 och 11 utsänt i samband med kallelsen)

Mötet anser att utbildningsplaner för Industriell ekonomi, Applikationsutveckling och CI-programmet ska finnas tillgängligt via Internet senast 1 april. Nämnden ska fatta beslut om nämnda utbildningsplaner på GUN:s möte i april.

§ 14 Mall utbildningsplan (diskussionsunderlag i form av bilaga 12 utsänt i samband med kallelsen)

Syftet med denna mall är att före beslut fattas om den använda den som prototyp för utbildningsplanerna för de tre nya programmen (se § 13 dagens protokoll). På så sätt identifieras eventuella svagheter i densamma. Mötet hade dock följande kommentarer vilka Claes Wohlin inarbetar;

-          bör under Allmänt finnas krav på angivande av pedagogiska grundidéer

-          i Appendix B bör det finnas krav på formulering av tilltänkt målgrupp

-          byt termen prov mot examination

§ 15 Utveckling av CI-program

Intresse har uttalats till GUN från IMA och IEM att starta CI-program i maskinteknik samt industriell ekonomi med start tidigast ht-2003.

GUN beslutar vidarebefordra informationen till den Strategiska ledningsgruppen så att de på sitt nästkommande möte (25 april) kan behandla frågan. Syftet är att GUN efterfrågar BTH:s syn på vilken strategi som ska bedrivas för grundutbildningens inriktning. Efter riktlinjer, det vill säga om positiv respons från den Strategiska ledningsgruppen, anser GUN det oerhört viktigt att arbetsgrupper snarast tillsätts för att möjliggöra dessa programs eventuella inrättande. GUN rekommenderar också sådana arbetsgrupper att utreda vilka effekter inrättande av CI-program i dessa ämnen skulle få för redan befintliga program, samt hur de skiljer sig från närliggande kandidat- och magisterprogram. Vidare önskar GUN se en intern utvärderingsprocess av en sådan ansökan, dels inom GUN och dels med av GUN utsedda externa utvärderare.

§ 16 Studerandeenheten (föredragande Erik Hedberg)

Hedberg informerade bland annat om att stort internationellt intresse för BTH:s magisterprogram finns, vilket också föranleder frågan om hur värdera behörighet samt utformande av urvalsprocess.

GUN uttryckte en önskan till studerandeenheten att finnas med som remissinstans avseende dokumentet Antagningsordning.

Vidare fick Hedberg i uppdrag av GUN att bidra med information till dokumentet Examinationsordning.

Vid ordförandes möte med Hedberg angående utbildningskatalogen den 17 april uttalades önskemål från Claes Jogreus samt studeranderepresentanterna att också närvara vid detta möte.

§ 17 Kurser och kursplaner - ärendet bordlades

a)       inledande diskussion kursplaner (till exempel mall och examination)

b)       kursbeslut tagna per e-mail

c)       nya kurser inom IT-säkerhet (bilaga 13)

d)       inrättande av nya kurser (bilaga 14)

§ 18 Kort rapport från besök vid IFP, IHS, IHN, ITS, IMA, IPD och IMA - ärendet bordlades

§ 19 Till nästa möte (GUN beslutar att på grund av tung arbetsbörda ändra mötet i april från halvdag till heldag)

 • kurs i informationssökning
 • status inkomna utbildningsplaner
 • Kort rapport från besök vid IFP, IHS, IHN, ITS, IMA, IPD och IMA
 • Lärarförslagsnämnd
 • Återrapportering från Helene Ivarsson från Validering av reell kompetens - hur ska högskolan arbeta
 • Status utbildningsplaner de nya programmen
 • Kurser och kursplaner

o inledande diskussion kursplaner (till exempel mall och examination)

o kursbeslut tagna per e-mail

o nya kurser inom IT-säkerhet

o inrättande av nya kurser

§ 20 Övrigt

a) ALE-ärendet bordlades

b) Fortbildningskurser - Ericsson har uttalat intresse för fortbildningskurser på grundutbildningsnivå. Tanken är att BTH skall erbjuda 3 poängskurser till industriella deltagare. Dessa kurser skall samordnas med ordinarie 5 poängskurser, där de industriella deltagarna inte deltar i de praktiska momenten, då den träningen fås i deras dagliga arbete. Om detta faller väl ut vid de första kurserna kan expansion ske.

c) Tillgodoräknande möte 3 april, 13.30-16.00 i Ronneby - Claes Jogreus och Anders Nilsson närvarar på detta möte för GUN:s räkning

Vid protokollet

Madeleine Pettersson

Sekreterare

Justeras:

Claes Wohlin                                                                                            Ronny Heimer

Redigera
Share Dela