Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Onsdag 2007-01-31, kl. 9.00-1200

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

Benny Lövström (BLO), alla punkter utom där annat anges

Claes Jogréus (CJO), punkt 11

Jörgen Nordberg (JNO), punkt 11 & 12

Eva Pihlblad (EPI), punkt 6

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)

5. Information från ordförande

6. Bokslutet 2006 [EPI]

7. Ansökan om rättighet att ge civilekonomexamen (bil. 2)

8. Kursplanearbete på sektionerna

9. Arbetet med utbildningsplaner

Beslutsärenden

10. Revidering av mall för kursplaner (bil. 3)

11. Fastställande av tidigare bordlagda utbildningsplaner (bil. 4.1 – 4.5) [BLO, JNO, CJO]

12. Fastställande av nya utbildningsplaner (bil. 5) [BLO, JNO]

Avslutning

13. Övriga frågor

14. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Nänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela