Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-11-02, kl. 0900-1600

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Jörgen Andersson

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland

Claes Jogréus, t o m § 141

Stefan Johansson

Lars Lundberg, t o m § 141

Ewy Olander

Företrädare för de studerande:

Niklas Svanberg, fr o m § 138

Övriga:

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, studerandeavdelningen

Margareta Ahlström, informationsavdelningen, §140 – 141.1 (delvis)

Peter Ekdahl, TKS, § 141.1 (delvis)

Frånvarande:

Företrädare för de studerande:

Martin Bagge

Ella Forsberg

Föredragande

Om inte annat anges har dekanus Benny Lövström varit föredragande.


§ 131 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 132 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg under dagordningens punkt 13 där tre ansökningar om inrättande av program från MAM tillades. Dessutom ändrades ärendeföljden så att punkt 7 på dagordningen samt tre beslut under punkt 13 behandlades efter punkt 10.

§ 133 Val av justerare

Annacarin Jendland valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 134 Föregående mötes protokoll

Protokollet från den 11 oktober lades ej till handlingarna på grund av paragrafnumreringen samt en felaktighet under § 102.

§ 135 Minnes-anteckningar från Arbetsutskottet

Minnesanteckningarna från Arbetsutskottets möte 26 oktober presenterades kort och lades till handlingarna.

§ 136 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

- Utvärderingen av medieteknikutbildningarna på Blekinge Tekniska Högskola är snart klar. Platsbesök planeras till februari 2007. Nämnden diskuterade formerna för bedömargruppens tillsättning och arbetsformer. Nämnden ansåg att man, som ett led i sitt kvalitetsansvar, borde ta en aktivare roll i att leta namn till bedömargruppen.

- Svar har angivits på remisser om för- och efterled till SUHF; områdesbehörigheter och meritkurser till Högskoleverket samt studieavgifter för studenter utanför EES-området till regeringen. Blekinge Tekniska Högskola avstår dock från att ge kommentarer på Högskoleverkets förslag på nytt kvalitetssäkringsprogram.

- Kvartalsrapporten och prognosen för helårsutfallet pekar på att Blekinge Tekniska Högskola kommer att gå över taket vad gäller helårsstudenter och helårsprestationer. På sikt innebär det att strategiska hänsyn måste tas i högre grad än vad nu görs angående dimensionering och programutbud inom grundutbildningen. Nämnden såg även en risk för utbildningskvaliteten om man inte får full kostnadstäckning för alla studenter.

- Tre personer från Grundutbildningsnämnden skall på NSHU:s seminarium om breddad rekrytering i Lund 29 november.

- NSHU delar ut 10 miljoner kronor för nätverkande för implementering av Bologna-processen inom en rad utbildningsområden. Det är viktigt att företrädare från Blekinge Tekniska Högskola deltar i de nätverk som berör dem.

- Arbetet med att rekrytera en ny rektor fortgår, bland annat med intervjuer av rektorskandidater.

§ 137 Kursplanearbete på sektionerna

Med anledning av tidigare beslut i nämnden om att återkoppla till sektionernas kursplanearbete, rapporterade dekanus att han skickat ut mallar för kurs- och utbildningsplaner till sektionerna, samt publicerat dem på högskolans hemsida. Översättning av mallar och instruktioner beräknas vara klar under vecka 45. Arbetet med återkoppling av kursplanerna kan således börja inom 14 dagar.

§ 138 Kvalitetsarbete på BTH

Rektor har sammankallat en grupp för att arbeta med kvalitetsfrågor inom Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet inom gruppen syftar till att ta fram ett kvalitetssystem för högskolan under innevarande läsår. Från Grundutbildningsnämnden deltar Benny Lövström och Stefan Johansson. Inom ramen för detta har Stefan Johansson fått i uppgift att studera hur kurs- och programvärderingar fungerar i praktiken.

Stefan Johansson föredrog även hur utredningen om programansvarsfrågan fortlöper.

§ 139 Programutbud 2007

Med anledning av att Högskoleverket har begärt in uppgifter om alla program som ges kommande läsår har dekanus fått i uppgift att sammanställa Blekinge Tekniska Högskolas programutbud läsåret 2007/2008, vilken förelåg som bilaga 4. I sin diskussion kring denna framhöll nämnden att det samlade programutbudet borde göras mer lättöverskådligt.

§ 140 Informationsavdelningens roll vid inrättandet av nya program

Bakgrund

Margareta Ahlström föredrog en skrivelse från informationsavdelningen. om generella rutiner och riktlinjer vid namnsättning av program, samt förslag på namnändring för programmet School of Future Entertainment. Nämnden diskuterade skrivelsen och instämde i att namnsättningen är en betydelsefull del av inrättandet av program.

Beslut

Mot bakgrund av detta beslutade nämnden att:

- ge dekanus och Fredrik Andersson i uppgift att ta fram riktlinjer och rutiner för framtagandet av program. I arbetet skall beaktas informationsavdelningens skrivelse om namnsättning samt plattformstillhörighet eller avsaknad av sådan.

- be informationsavdelningen ta fram riktlinjer för namnsättning av program.

- dekanus och Jörgen Andersson skall ha en dialog med programansvarig och företrädare för sektionen om namnet School of Future Entertainment i samband med att den fortsatta återkopplingen till utvecklingen av programmet.

§ 141 Fastställande av nya program

§ 141.1 Bakgrund

Grundutbildningsnämnden bordlade (GUN 061011, § 108) en ansökan från TKS om inrättande av tre nya program från och med höstterminen 2007. Efter samråd mellan sektionens företrädare och plattformsansvarig Kari Rönkkö tas förslagen upp till ny behandling. Peter Ekdahl föredrog de föreslagna programmens uppläggning och relation till övriga medieteknikprogram.

Beslut, Digital cyberproduktion och Digital visuell produktion

Nämnden beslutade att inte inrätta de föreslagna programmen Digital cyberproduktion och Digital visuell produktion.

Motivet är att man ser risker med kompetensförsörjningen till programmet i ett område där det är svårt med rekrytering av personal på senior nivå. Nämnden vill även avvakta den kommande utvärderingen av medieteknikutbildningen på Blekinge Tekniska Högskola, där personalförsörjningen är en viktig punkt. Inriktningarna som sådana ses som intressanta och kan stärkas inom ramen för existerande medieteknikprogram. Det kan tillsammans med resultatet från utvärderingen utgöra grunden för en kommande ansökan.

§ 141.2 Bakgrund

Claes Jogréus föredrog ett från TEK inkommet förslag om inrättande av Masterprogram i matematisk modellering och simulering. Förslaget har inte hunnit behandlas i AU.

Beslut, Masterprogram i matematisk modellering och simulering

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i matematisk modellering och simulering

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Mathematical Modelling and Simulation

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet matematik med inriktning mot matematisk modellering och simulering

Tillträdeskrav: Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller ekonomi. Examen skall innehålla minst 22 högskolepoäng i matematik, omfattande en- och flervariabelanalys, transformteori och linjär algebra, och minst 7 högskolepoäng i matematisk statistik. Engelska B.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 142 Inrättande av huvudämne på magisternivå i folkhälsovetenskap

På nämndens möte den 11 oktober beslutade nämnden att inte i nuläget inrätta folkhälsovetenskap som huvudämne på magisternivå. Sektionen för Hälsa har i samband med detta kommit in med förtydliganden på ett par punkter inför kommande ansökningar. Dessa förtydliganden bör även inges till Högskoleverket, innan de skriver utvärderingsrapporten.

I nämndens diskussion kring frågan kom bland annat fram att policyn kring kraven för att ge enstaka kurser på avancerad nivå är oklar. Nämnden anser att det i nuläget inte finns hinder för Sektionen för Hälsa att ge dylika kurser.

§ 143 Inrättande av ämnen inom Grundutbildningsnämnden

Inom Arbetsutskottet hade frågan lyfts om Grundutbildningsnämnden skall föreslå att rätten att inrätta ämnen delegeras till sig. Nämnden beslutade efter diskussion att inte i nuläget göra något i ärendet.

§ 144 Fastställande av nya program

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden bordlade (GUN 061011, § 108; GUN 061025, § 126) ett antal ansökningar om inrättande av nya program från och med höstterminen 2007. Nya förslag på program har efter det inkommit från TKS och MAM. Ansökningarna har, med undantag av ekonomprogrammen, behandlats av antingen Arbetsutskottet eller dekanus.

§ 144.1 Beslut, Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Mechanical Engineering with emphasis on Structural Mechanics.

Examen som programmet är av sett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet maskinteknik.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen med huvudområdet maskinteknik. Examen skall omfatta matematik (innefattande matrisalgebra, flervariabelanalys och transformteori), grundläggande strukturmekanik samt programmering. Engelska A.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 144.2 Beslut, Masterprogram i Software Engineering

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande samt delegera till dekanus att fastställa tillträdeskraven för programmet utöver Engelska B:

Utbildningens namn: Masterprogram i Software Engineering.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Software Engineering.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet programvaruteknik.

Antal högskolepoäng: 120.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 144.3 Beslut, Undersköterskeprogrammet

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Undersköterskeprogrammet.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Assistant Nurse Programme.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleexamen med inriktning mot vårdvetenskap.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ansvarig sektion: HAL.

§ 144.4 Beslut, Fysisk planering

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Fysisk planering.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Spatial Planning.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie kandidatexamen med huvudområdet fysisk planering.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Matematik C och Samhällskunskap A.

Ansvarig sektion: TKS.

§ 144.5 Beslut, Masterprogram i fysisk planering

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i fysisk planering.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Spatial Planning.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet fysisk planering.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen från arkitektutbildning.

Ansvarig sektion: TKS.

§ 144.6 Beslut, kandidatexamen i informatik

Nämnden beslutade att från TEK begära in underlag för att kunna inrätta en examensbeskrivning som beskriver hur en kandidatexamen i informatik skall vara konstruerad.

§ 144.7 Beslut, Magisterprogram i informatik

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande och delegera till dekanus att fastställa den engelska översättningen av programmets namn samt tillträdeskraven för programmet utöver Engelska B:

Utbildningens namn: Magisterprogram i informatik.

Examen som programmet är avsett att leda till: Filosofie magisterexamen med huvudområdet datavetenskap med inriktning mot informatik.

Antal högskolepoäng: 60.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 144.8 Beslut, Masterprogram i informatik

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande, samt delegera till dekanus att fastställa tillträdeskraven för programmet utöver Engelska B:

Utbildningens namn: Masterprogram i informatik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Informatics.

Examen som programmet är avsett att leda till: Filosofie masterexamen med huvudområdet datavetenskap med inriktning mot informatik.

Antal högskolepoäng: 120.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 144.9 Beslut, Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Ekonomprogrammet med inriktning mot informationsekonomi.

Examen som programmet är avsett att leda till: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi.

Antal högskolepoäng: 180.

Tilllträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även lägst Godkänt i Matematik C och Samhällskunskap A.

Ansvarig sektion: MAM.

§ 144.10 Beslut, ekonomprogram för distansstudier, tidigare programnamn Civilekonomprogrammet

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett ekonomprogram för distansstudier enligt följande samt delegera till dekanus att fastställa namnet på programmet:

Examen som programmet är avsett att leda till: Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även lägst Godkänt i Matematik C och Samhällskunskap A.

Ansvarig sektion: MAM.

§ 144.11 Beslut, Civilekonomprogrammet

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande. Programmet är avsett att leda till civilekonomexamen. GUN skall fatta kompletterande beslut om engelskt namn på programmet samt examensbeteckning när erforderliga beslut fattats på nationell nivå om examensordning för civilekonomutbildningen:

Utbildningens namn: Civilekonomprogrammet.

Antal högskolepoäng: 240.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även lägst Godkänt i Matematik C och Samhällskunskap A.

Ansvarig sektion: MAM.

§ 145 Förkunskapskrav International Software Engineering

Bakgrund

Sektionen för Teknik har inkommit med en begäran om att ändra tillträdeskraven för programmet International Software Engineering.

Beslut

Nämnden beslutade att fastställa följande som tillträdeskrav för programmet International Software Engineering:

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även lägst Godkänt i Matematik C och Engelska B.

§ 146 Övriga frågor

Tomas Johansson presenterade riktlinjer för formulering av förkunskapskrav till utbildningar inom BTH, för synpunkter från nämnden.

§ 147 Till nästa möte

Till kommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

- bordlagda och delegerade ärenden från höstens möten

- kursplanearbetet på sektionerna

- rutiner för inrättande av program

 

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Annacarin Jendland

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela