Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-03-02 kl. 9.00

Plats: Ankaret (Gräsvik)

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Emma Delin, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare (§ 27)

Peter Ekdahl (§ 25)

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Håkan Behmer, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Företrädare för de studerande

Mikael Karlsson, ledamot

Sandra Walther, ledamot

Övriga

Tomas Johansson, chef för studerande avdelningen

Sammanträdet öppnas § 13

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 14

Föredragningslistan fastställs med tillägg av utbildningsplaner från MAM samt fastställande av kursplanemall.

Val av justerare § 15

Ewy Olander väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Information § 16

Benny Lövström informerar.

- Medel söks av BTH hos sparbanksstiftelsen Kronan för att etablera en verksamhetsnära forskningsbaserad modell för högskolepedagogisk utveckling.

- HSVs utvärderingar av Arbetsvetenskap (både grundutbildning och forskning) samt civilingenjörsutbildningen är klara. Nämnden diskuterar utvärderingen av civilingenjörsutbildningen och menar att en rad åtgärder bör genomföras fram till 2008 för att komma till rätta med HSVs kritiska kommentarer. Benny Lövström kommer att delta i PCIs arbete med att analysera utvärderingen och föreslå åtgärder.

- Jämlikhetskommittén på BTH ska återbildas (sex anställda och tre studenter). Benny Lövström ska undersöka om GUN kan utse en ledamot i jämlikhetskommittén.

- Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning bildad med Madeleine Rohlin som GD.

- Nationell satsning på lärarutbildning matematik/naturvetenskap/teknik.

- Högskolelagen säger nu att högskolor skall främja hållbar utveckling.

Information från LFN § 17

Heléne Ivarsson informerar om LFNs senaste möte.

Programutbud 2005-2006 § 18

Benny Lövström redogör för BTHs programutbud 2005-2006. Redogörelsen är även gjord för Högskolestyrelsen, vilken önskar en årlig sammanställning av utbudet och dess förändringar.

Utfärdande av samlingsbetyg § 19

Benny Lövström och Anna Tinnert redogör för utfärdande av s.k samlingsbetyg. Inte några UoH i Sverige verkar utfärda sådana betyg, och Högskoleverket klargör på internationell webbsida att samlingsbetyg ej ingår i det svenska systemet. Därför avser inte nämnden att fortsätta att diskutera detta.

Arbetsgruppen för förstärkt programansvar § 20

Stefan Johansson och Ewy Olander redogör för arbetet med förstärkt programansvar. Ett seminarium med programansvariga planeras i början av april för att arbeta med bl.a. följande:

- Programutvärdering,

- Programansvarsbeskrivningar (kandidatprogramansvariga har exempelvis mer gemensamt med varandra än med magisterutbildningar på samma sektioner). Tre grupper: kandidat, avancerad samt KY.

- Utbildningsplaner.

- Kursernas förhållande till programmet.

- Målgruppsanalys.

- Programwebbsidor.

- Internationalisering, genus, hållbar utveckling, jämställdhet, informationskompetens.

Arbetsgruppen får i uppdrag att arbeta vidare med detta seminarium.

Bolognagruppen § 21

Benny Lövström informerar om Bolognagruppens arbete. Tidplanen för gruppens arbete ska revideras och presenteras vid nästa möte.

Lärarutbildning i Sydost § 22

Heléne Ivarsson redogör för arbetsgruppen lärarutbildningar i sydost som bland annat syftar till att skapa en gemensam lärarutbildning samt att skapa en yrkeslärarutbildning som ska starta VT 2007. Samarbetet har resulterat i att HiK, Vxu samt BTH har fått projektstöd från KK-stiftelsen för ett gemensamt projekt ”Ung Kommunikation”.

Fastställande av utbildningsplan för Interaktion och design § 23

Bakgrund

Nämnder diskuterar förslag till fastställande av utbildningsplan för Interaktion och design.

Beslut

Nämnden fastställer utbildningsplan för Interaktion och design och uppdrar åt Ewy Olander att kontakta programansvarig för redaktionella ändringar.

Fastställande av utbildningsplan för Sjuksköterske-

programmet § 24

Bakgrund

Nämnden diskuterar förslag till fastställande av utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet.

Beslut

Nämnden fastställer utbildningsplanen för Sjuksköterskeprogrammet.

Fastställande av utbildningsplaner för Medieteknik, Digitala spel och Digital ljudproduktion § 25

Bakgrund

Peter Ekdahl ger bakgrund till förslaget till fastställande av utbildningsplanerna för Medieteknik, Digitala spel och Digital ljudproduktion. Nämnden diskuterar denna bakgrund och olika principer för upplägg av utbildningsprogram.

Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Fastställande av utbildningsplaner för Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation,

Samhällsvetar-

Programmet för organisation och samhällsförvaltning samt Civilekonom-programmet § 26

Bakgrund

Nämnden diskuterar förslag till fastställande av utbildningsplaner för Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation,

Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning samt Civilekonomprogrammet.

Beslut

Nämnden fastställer utbildningsplanerna för Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation,

Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning samt Civilekonomprogrammet och uppdrar åt Claes Jogréus att kontakta de programansvariga för redaktionella ändringar.

Fastställande av kursplanemall § 27

Bakgrund

Lotta Antman presenterar sig och sina uppgifter inom fältet högskolepedagogik. Därefter presenterar hon förslag till kursplanemall. Nämnden diskuterar förslaget.

Beslut

Nämnden bordlägger beslutet och beslutar att bjuda in Lotta Antman till ett utbildningstillfälle 14/3.

Ledamot från GUN i BCYs råd för idéutveckling § 28

Bakgrund

Benny Lövström redogör för förfrågan från BCY. Jörgen Andersson föreslås företräda GUN i BCYs råd för idéutveckling.

Beslut

Nämnden beslutar att utse Jörgen Andersson till BCYs råd.

Till nästa möte § 29

På nästa möte kommer nämnden bland annat att diskutera följande:

- Diskussion av ämnesklassificeringen av kurser på BTH.

- Bolognafrågor (bland annat arbetsordning för beslutsärenden).

- Årscykelagenda och arbetsplan.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Ewy Olander

justeras

Redigera
Share Dela