Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Onsdag 24 september 2003 kl.14.00-17.50

Plats: ITS konferensrum, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot (frånvarande delar av § 138)

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot (frånvarande delar av § 138)

Eva Pettersson, ledamot

Frånvarande:

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Madeleine Söderberg, sekreterare

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

Anders Nilsson, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 135

Ordförande öppnar mötet.

Val av mötessekreterare

§ 136

Jörgen Andersson väljs till sekreterare för mötet.

Val av justerare

§ 137

Claes Jogréus väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Nya program 2004

§ 138

Ordförande informerar om att 17 förslag på nya program anmälts eller informerats om till nämnden. Beslut om inrättande av program fattas av Högskolestyrelsen efter rekommendation från Grundutbildningsnämnden.

Efter diskussion beslutas att vid dagens möte endast fastställa de uppgifter om programmen som ingår i Högskolestyrelsens beslut: utbildningens namn, engelsk översättning av utbildningens namn, antal poäng och ansvarig institution. Övriga punkter som tillträdeskrav etc fattar GUN beslut om vid senare tillfälle.

Grundutbildningsnämnden beslutar att föreslå Högskolestyrelsen att inrätta följande program. För de övriga fyra program som fanns med i kallelsen behöver ytterligare information inhämtas. Ordförande får även i uppdrag att på Högskolestyrelsens möte 2003-10-03 informera om alla övriga programidéer samt ta upp frågan om när ny möjlighet för inrättade ges.

MBA-program

· Utbildningens namn:
Breddmagisterprogram i företagsekonomi

· Engelsk översättning av utbildningens namn:
Master of Business Administration

· Ansvarig institution:
IEM

· Antal poäng:
40

Program i ledarskap

· Utbildningens namn:

Breddmagisterprogram i ledarskap

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Master’s programme in Leadership

· Ansvarig institution:

IEM

· Antal poäng:

40

E-government, breddmagister

· Utbildningens namn:

Breddmagisterprogram i e-government

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Master’s programme in e-Government

· Ansvarig institution:

IAM

· Antal poäng:

40

E-government, YH-program

· Utbildningens namn:
Yrkeshögskoleprogram i e-government

· Engelsk översättning av utbildningens namn:
e-Government

· Ansvarig institution:
IAM

· Antal poäng:
80

Produktutveckling, YH-program

· Utbildningens namn:

Yrkeshögskoleprogram i produktutveckling

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Product development

· Ansvarig institution:

IMA

· Antal poäng:

80

Tillämpad matematik, breddmagisterprogram

· Utbildningens namn:
Breddmagisterprogram i matematisk modellering och simulering

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Master’s Programme in Mathematical Modelling and Simulation

· Ansvarig institution:

IHN

· Antal poäng:

40

IT-stödd distansutbildning, breddmagisterprogram

· Utbildningens namn:
Breddad magisterutbildning med inriktning mot IT-stödd distansutbildning

· Engelsk översättning av utbildningens namn:
Master’s Programme in ICT-supported distance education

· Ansvarig institution:
IEM

· Antal poäng:
40

Strategiskt ledarskap för hållbarhet, breddmagisterprogram

· Utbildningens namn:
Breddmagisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet

· Engelsk översättning av utbildningens namn:
Master’s Programme in Strategic Leadership Towards Sustainability

· Ansvarig institution:
IMA

· Antal poäng:
40

Mötet avslutas

§ 139

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

_______________________________

Jörgen Andersson

Ledamot

Justeras

Benny Lövström

Claes Jogréus

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela