Kallelse gu-nämndssammanträde den 6 februari 2003

Tid: Torsdagen den 6 februari 2003, kl. 9.15-16.00

Plats: Ankaret, Förvaltningen, Karlskrona

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1

Sammanträdet öppnas

-

2

Fastställande av föredragningslista

-

3

Val av justeringsperson

-

4

Föregående mötes protokoll

Bilaga 1 (länk)

5

Dekanus delegationsbeslut

Bilaga 2.1 (länk)

Bilaga 2.2 (länk)

Bilaga 2.3 (länk)

Beslutsärenden:

6

Fastställande av utbildningsområde för kurser

Bilaga 3.1 – kursplan AIA011

Bilaga 3.2 – kursplan AIA012

7

Matematikkrav vid användningen av förledet teknologie (föredragande Eva Pettersson/Madeleine Söderberg)

a) Revidering av examensordningens bilaga E

b) Förslag till revidering av examensordningen kap 4

Bilaga 4 – förslag till ny examensordning. Ändringar införda i kap 4 (s 4-5), bilaga E (s 14-15) och bilaga H (s 17-18).

8

Delrapporter angående beviljade nätmedel

a) Delrapport från ITS (bilaga 5.1 och 5.2)

b) Övriga delrapporter

Bilaga 5.1 – Delrapport från ITS. Även med i kallelsen till förra mötet.

Bilaga 5.2 – Delrapport ITS Ingenjörsutbildning on-line

9

Utlysning av nätmedel 2003

Bilaga 6 – förslag till riktlinjer för ansökningar om nätmedel

10

Inrättande av programråd för civilingenjörsutbildningarna (föredragande Claes Jogréus)

Bilaga 7 – förslag till organisation och sammansättning av programråd.

11

Delegation till Lärarförslagsnämnden (föredragande Madeleine Söderberg)

Bilaga 8 – nytt förslag till delegation. Fakultetsnämnden föreslår en ändring i det tidigare förslaget.

Informations- och diskussionsärenden:

12

Rapport från hearingen om strategisk plan

-

13

Rapport angående studieadministrativa föreskrifter

Bilaga 9

14

Rapportering från Lärarförslagsnämnden (föredragande Heléne Ivarsson/Claes Jogréus)

Bilaga 10.1 – beslut om ändring i anställningsordningen. Se även dokumentet som bifogas beslutet.

15

Kort information:

a) Studieadministrativa system liknande idenet

b) Utredning angående YH-utbildningar vid BTH

c) Rapport från mötena om disciplinära åtgärder

d) Meddelande om vidaredelegation, IPD

Bilaga 11 – meddelande om vidaredelegation.

Avslutning:

-

16

Till nästa möte

-

17

Övrigt

-

Välkomna!

enligt uppdrag:

Benny Lövström Madeleine Söderberg

ordförande sekreterare

Redigera
Share Dela