Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Måndag 2007-06-11, kl. 9.00-1600

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

Benny Lövström (BLO)

Fredrik Andersson (FAS)

Annika Annemark (AAN)

Ylva Hellström (YHE)

Stefan Johansson (SJA)

Claes Jogréus (CJO)

Sven-Ove Nilsson (SON)

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil.1)

5. Dekanus delegerade beslut (bil. 2)

6. Information från ordförande

7. Kursplanearbete på sektionerna [FAS]

8. Status på utbildningsplanearbetet [FAS]

9. Inrättande av huvudområden (bil. 3)

10. Samråd med anledning av beslut om förändrade processer (bil.4)

11. Disciplinnämndens syn på plagiering [SON]

12. Bibliotekets webbguide om plagiering (bil.5) [AAN]

13. Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola [SJA]

14. Åtgärdsplan med anledning av Högskoleverkets utvärdering av sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna (bil. 6.1 – 6.2 ) [YHE]

Beslutsärenden

15. Språk i planer (bil.7)

16. Bilaga till utbildningsplaner (bil. 8)

17. Ordförande i Programorgan för civilingenjörsutbildningar [CJO] (bil. 9)

18. Revidering av utbildningsplaner (bil. 10.1 – 10.2)

19. Fastställande av nya utbildningsplaner (bil.11.1 – 11.7)

20. Hantering av kursplaner inom Akademi sydosts yrkeslärarprogram

21. Höstens mötestider (bil. 12)

Avslutning

22. Övriga frågor

23. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Vänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela