Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: 2006-01-23, kl. 9.00

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Föredragande:

BLO (Benny Lövström)

CJO (Claes Jogréus)

HIA (Heléne Ivarsson)

SJA (Stefan Johansson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 1.1-1.7)

5. Information

6. Information från LFN (HIA, CJO – bilaga 2)

7. Information från Bolognagruppen (BLO)

8. Rapport från arbetsgrupp om stärkt programansvar (SJA)

Beslutsärenden:

9. Fastställande av utbildningsplaner (BLO - bilaga 3.1-3.9)

10. Fastställande av programansvarig sektion för magisterprogram i e-government (BLO underlag sänds ev. ut senare)

11. Kontaktpersoner gentemot sektionerna (BLO)

Avslutning:

12. Övrigt

13. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela