Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

Tid: 2008-03-13, kl. 9.00-10.30

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Claes Jogréus

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Madelene Andersson

Malin Jarlbring

Joacim Petersson

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Heléne Ivarsson

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg


§ 37 Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 38 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

§ 39 Val av justerare

Till justerare utsågs Malin Jarlbring.

§ 40 Fastställande av utbildningsplaner

Utbildningsplaner för följande utbildningsprogram fastställdes.

1. Sjuksköterskeprogram, 180 hp

2. Undersköterskeprogram, 120 hp

3. Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp

4. Magisterprogram i Matematisk modellering och simulering, 60 hp

5. Spelprogrammering, 180 hp

6. Informationsteknologi, 120 hp

7. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot intensivvård, 60 hp

8. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

9. Samhällsvetarprogrammet - för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp

10. Data- och systemvetenskap, 180/120 hp

11. Digital bildproduktion, 180 hp

12. Digital ljudproduktion, 180 hp

13. Medieteknik med inriktning mot interaktiva system, 180 hp

14. School of Future Entertainment, 120 hp

15. Digitala spel, 180 hp

16. Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling


Utbildningsplaner för följande program fastställdes med vissa redaktionella ändringar.[1]

17. Masterprogram i Matematisk modellering och simulering, 120 hp

18. Ekonomie Magister i företagsekonomi, 60 hp

19. Magisterprogram i speldesign, 60 hp

20. Masterprogram i fysisk planering, 120 hp

21. Fysisk planering, 180 hp

22. Magisterprogram i informatik, 60 hp

23. Masterprogram i informatik, 120 hp

24. Masterprogram i Programvarukvalitet (co-op), 120 hp

25. Magister i företagsekonomi, 60 hp

Utbildningsplaner för följande program fastställdes med kravet att de kompletteras med reviderade kursbeskrivningar senast den 19 maj 2008.

26. Civilingenjörsprogram i datateknik och programvarusystem, 180 p

27. Civilingenjörsprogram i datateknik och elektroteknik, 300 hp

28. Civilingenjörsprogram i datateknik och programvarusystem, 300 hp

29. Civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi, 180 p

30. Civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi, 300 hp

31. Dataingenjör med inriktning ljud och bildbehandling, 180 hp

§ 41 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 42 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Benny Lövström

Ordförande

Malin Jarlbring

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare


[1] Anmärkning: Utbildningsplanerna 18. Ekonomie Magister i företagsekonomi och 25. Magister i företagsekonomi fastställdes med redaktionella ändringar. I anslutning till detta identifierades ytterligare oklarheter vad gäller namnen på programmen. Där­för kommer dessa planer och förslag till namnändring för programmen att vara på agendan för GUN:s sammanträde den 5 maj 2008.

Redigera
Share Dela