Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-10-11, kl. 0900-1630

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland

Claes Jogréus, t o m § 105

Stefan Johansson

Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Ella Forsberg

Niklas Svanberg

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, studerandeavdelningen

Henric Johnson, plattformsansvarig, § 105

Kari Rönkkö, plattformsansvarig, § 105

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Lundberg

§ 95 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ett speciellt välkomnande riktades till den nyvalda ledamoten Annacarin Jendland, TKS.

§ 96 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: under punkt 22 anmäldes följande övriga frågor:

- Skrivelse från informationsavdelningen angående medverkan vid namnsättning av program

- Återkoppling School of Future Entertainment

Dessutom ändrades ordningsföljden; så att efter punkt 10 följde pkt 17, 12, 13, 18, & 19. Därefter behandlades kvarvarande ärenden i kronologisk ordning.

§ 97 Val av justerare

Martin Bagge valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 98 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 99 Delegationsbeslut

Dekanus delegationsbeslut lades till handlingarna

§ 100 Information från ordförande

Benny Lövström informerade om att:

- Regeringen river upp reformen Gymnasieskola 2007, vilket bland annat gör det osäkert om hur det blir med förslaget om särskilda behörigheter till högre utbildning.

- Högskoleverket har varit på platsbesök på folkhälsovetenskap i september och skall besöka vårdvetenskap 12 oktober.

- Självvärderingen av medieteknikprogrammen, som initierats av Grundutbildningsnämnden på grund av att dessa program ej kom med i Högskoleverkets sexårscykel, snart är klar och externa granskare behöver utses inom kort.

- Anders Nilsson, MAM, är ansvarig för utarbetandet av ett remissvar till regeringen angående förslag om studieavgifter för studenter utanför EES-området (BTH Dnr 16/894/06). KTH och Chalmers är intresserade av att utbyta preliminära skrivningar.

- Högskolestyrelsen har möte den 12 oktober, där bland annat halvårsbokslut, antagningsläget och lokaliseringsfrågan finns på dagordningen.

- Rektor har tillsatt en referensgrupp till informationsavdelningen kring katalogarbetet och informationsarbete mot studenterna bestående av plattformscheferna samt dekanus för Grundutbildningsnämnden.

- TEK anordnar den 19 oktober examenshögtid för de studenter som tagit examen vid TEK under föregående år.

- Halvårsbokslutet för BTH prognostiserar ett underskott för helåret. Underskottet är dock lägre än beräknat.

- Prognosen för antalet helårsstudenter är enligt budget, men helårsprestationerna är relativt låga. Grundutbildningsnämnden diskuterade orsakerna bakom detta, samt dess ansvar att följa upp och åtgärda eventuella brister.

Tomas Johansson informerade om:

- Antagningsstatistik för höstterminen 2006

§ 101 Information från lärarförslags-nämnden

Heléne Ivarsson föredrog protokollet från Lärarförslagsnämndens möte den 28 augusti.

I samband med detta diskuterade nämnden om vilka möjligheter som finns att få högskolepedagogisk utbildning på engelska; i vilken grad man kan begära att sökanden har kunskaper i svenska vid en lärartillsättning; samt vilka principer som gäller för sakkunnigtillsättanden.

§ 102 Högskoleverkets förslag på nationellt kvalitetssäkringssystem

Dekanus redovisade grunderna i Högskoleverkets Förslag till nationellt kvalitetssäkringssystem för perioden 2007-2012 (HSV Dnr 649-3556-06). Nämnden diskuterade sedan hur förslaget kan komma att påverka Blekinge Tekniska Högskola. I diskussionen framkom att nämnden i grunden ser förslaget som positivt, bland annat tack vare bra kriterier på kvalitet och uppföljningsprocesser. Man konstaterade samtidigt att det innebär en utmaning för kvalitetsarbetet på BTH.

Nämnden informerades även om att rektor har kallat till en kvalitetsgrupp den 24 oktober där bland annat dekanus och Stefan Johansson ingår.

§ 103 Kursplanearbete på sektionerna inför Bologna

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden anser att implementeringen av Bologna-processen 2007 skapat ett behov av att den engagerar sig mer i fastställandet av kursplaner.

Beslut

Nämnden beslutar att:

- Inom Grundutbildningsnämnden inrätta fyra stycken sektionsspecifika arbetsgrupper (HAL Ivarsson, Lundberg, Svanberg; MAM Andersson, Bagge, Jogréus; TEK Forsberg, Jendland, Olander; TKS Bagge, Lövström, Johansson). Arbetsgruppernas uppgift är att undersöka hur kursplanearbetet på sektionerna fortskrider bland annat rörande hur de uppfyller kraven i delegationen från Grundutbildningsnämnden, implementerar Bolognareformerna samt hur de arbetar med kvalitetssäkring. Grupperna skall även lyfta upp goda och dåliga exempel på kursplaner på sin sektion. Dekanus skall utforma instruktioner för arbetsgrupperna.

- Alla förslag på kursplaner för ht2007 skall innan fastställande tillsändas sektionens kontaktperson inom Grundutbildningsnämnden. Om inget finns att anmärka återgår de till sektionerna för fastställande. I annat fall skall de behandlas av en beredningsgrupp bestående av dekanus, Lotta Antman, Tomas Johansson, kontaktpersonen för respektive sektion, en studeranderepresentant samt Fredrik Andersson. Beredningsgruppen skall informera sektionerna om vilka justeringar de anser behöver göras på kursplanen.

- Grundutbildningsnämnden kontinuerligt skall delge sektionerna goda exempel på kursplaner som ett stöd i deras kursplanearbete.

- Påbörja arbetet med ovanstående så fort kursplanemallarna fastställts av Grundutbildningsnämnden.

§ 104 Relationen mellan Grundutbildningsnämnden och plattformsansvariga

Dekanus informerade om bakgrunden till inrättandet av tvärplattformar i grundutbildningen på BTH. Plattformschefer Henric Johnson och Kari Rönkkö informerade därefter nämnden om inriktningarna på sina respektive plattformar.

Nämnden diskuterade sedan rutiner för hur man skall relatera nya program till plattformarna. I diskussionen framkom att plattformscheferna upplever det som oklart vilket mandat de har och vilken deras roll är gentemot Grundutbildningsnämnden och sektionerna. I avsaknad av formella beslut om arbetsrutiner ansåg nämnden det som önskvärt att de program som klart faller inom ramen för en plattform skall utformas i dialog med ansvarig plattformschef.

§ 105 Ny lokal antagningsordning

Dekanus och Tomas Johansson informerade nämnden om hur arbetet med framtagandet av en ny lokal examensordning på BTH fortgår. Det färdiga förslaget kommer att gå på remiss till grundutbildnings- och fakultetsnämnderna samt till sektionerna, innan det fastställs av rektor.

§ 106 Hanteringen av progression

Nämnden diskuterade hur BTH skall uppfylla den nya Högskoleförordningens krav på att kursplanerna skall relatera kursens progression i förhållande till examensmålen. Alternativen som diskuterades var tre eller två progressionsnivåer för kurser på grundnivå, och två progressionsnivåer på avancerad nivå. Dekanus tar med sig diskussionen till arbetet med examensordning och kursplanemallar.

§ 107 Inrättande av huvudämne på magisternivå i folkhälsovetenskap

Bakgrund

HAL har inkommit med en begäran om att folkhälsovetenskap skall inrättas som ett huvudämne på magisternivå.

Nämnden diskuterade ärendet och konstaterade att det finns få examinerade på kandidatnivå inom folkhälsovetenskap. Dessutom anser nämnden att man bör avvakta resultatet av Högskoleverkets nyligen genomförda utvärdering av folkhälsovetenskap på Blekinge Tekniska Högskola.

Beslut

Nämnden beslutar att inte i nuläget tillstyrka ansökan om inrättande av folkhälsovetenskap som huvudämne på magisternivå.

§ 108 Fastställande av nya program

Bakgrund

14 ansökningar om inrättande av nya program från och med höstterminen 2007 har inkommit till grundutbildningsnämnden (bilaga 10.0). De har behandlats i AU som utarbetat förslag till inrättande.

108.1 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av HAL föreslaget program till undersköterska (bilaga 10.1a), för att kunna ha en dialog med sektionen om bland annat programmets utformning och titel.

108.2 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget kandidatprogram i informatik (Bilaga 10.2a), för att kunna ha en dialog i AU med företrädare för sektionen om bland annat utbildningens upplägg och vilket huvudområde den skall omfatta.

108.3 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om av TEK föreslaget magisterprogram i informatik (bilaga 10.3), för att kunna ha en dialog i AU med företrädare för sektionen om bland annat utbildningens upplägg och vilket huvudområde den skall omfatta.

108.4 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om av TEK föreslaget program Internationell master i informatik (bilaga 10.4), för att kunna ha en dialog i AU med företrädare för sektionen om bland annat utbildningens upplägg, namn samt vilket huvudområde den skall omfatta.

108.5 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget program International Software Engineering (bilaga 10.5a), i avvaktan på behandling av frågan om engelska som behörighetskrav på kommande Grundutbildningsnämndsmöte.

108.6 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om av TEK föreslaget Masterprogram för artificiell intelligens i spel (bilaga 10.6a), i avvaktan på behandling av frågan om engelska som behörighetskrav på kommande Grundutbildningsnämndsmöte.

108.7 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation / Internetsystem / signalbehandling / radiokommunikation (bilaga 10.7a), i avvaktan på behandling av frågan om engelska som behörighetskrav på kommande Grundutbildningsnämnd.

108.8 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget Masterprogram i datavetenskap (bilaga 10.8a), i avvaktan på behandling av frågan om engelska som behörighetskrav på kommande Grundutbildningsnämnd.

108.9 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget Masterprogram i intelligenta programvarusystem (bilaga 10.9a), i avvaktan på behandling av frågan om engelska som behörighetskrav på kommande Grundutbildningsnämndsmöte.

108.10 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget Masterprogram i IT-säkerhet (bilaga 10.10a), i avvaktan på behandling av frågan om engelska som behörighetskrav på kommande Grundutbildningsnämndsmöte.

108.11 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget Masterprogram i maskinteknik med inriktning strukturmekanik (bilaga 10.11a), i avvaktan på behandling av frågan om engelska som behörighetskrav på kommande Grundutbildningsnämndsmöte.

108.12 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget Masterprogram i software engineering (bilaga 10.12a), i avvaktan på behandling av frågan om engelska som behörighetskrav på kommande Grundutbildningsnämndsmöte samt klargörande av hur tillträdeskraven på yrkeserfarenhet eller liknande skall definieras.

108.13 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TKS föreslaget program Digital cyberproduktion (bilaga 10.13a), för att kunna ha en dialog med sektionen angående namnet på programmet, samt att samråd om programmet mellan sektionen och plattformsansvarig Kari Rönkkö skall genomföras.

108.14 Beslut

Nämnden beslutar att bordlägga ärendet om inrättande av TKS föreslaget program Digital visuell produktion (bilaga 10.14a), för att samråd om programmet mellan sektionen och plattformsansvarig Kari Rönkkö skall genomföras.

§ 109 Hantering av kortare utbildningar t.ex. collegeår

Frågan bordlades.

§ 110 Remiss om särskilda behörigheter och examensbenämningar

Frågan lämnades utan åtgärd, men behandlades till stora delar under § 101.

§ 111 Prioritering av åtgärder för stärkande av programansvar

Frågan bordlades.

§ 112 Yrkeslärarutbildning i Sydost

Frågan bordlades.

§ 113 Fullföljande av ansökningar om KY-program

Frågan bordlades.

§ 114 Fastställande av mallar för utbildningsplan och kursplan

Frågan bordlades.

§ 115 Övriga frågor

Frågorna bordlades.

§ 116 Till nästa möte

Nämnden beslutar att kalla till ett extra möte med Grundutbildningsnämnden onsdagen 25 oktober.

Till nästa möte planeras följande ärenden:

- Bordlagda ärenden från dagens möten

- Kursplanearbetet på sektionerna

- Engelska som behörighetskrav på engelskspråkiga program

Benny Lövström, ordförande

Martin Bagge, justeras

Fredrik Andersson, sekreterare

Redigera
Share Dela