Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-05-16 i Konferensrum 3247, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Claes Wohlin, professor (ordf)

Claes Jogréus, universitetslektor (frånvarande § 14)

Eva Pettersson, adjunkt (frånvarande delar av § 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Jörgen Andersson, adjunkt (frånvarande delar av § 9)

Benny Lövström, universitetslektor (frånvarande § 7 b, 7c, delar av§ 9)

Helene Ivarsson, universitetslektor

Anders Nilsson, adjunkt

Ronny Heimer, student (frånvarande § 14)

Maria Larsson, student (frånvarande § 1,2,3,4,5,6,7,8, delar av § 9, 10, 11, 12, 13, 14 )

Jenny Nordgren, student (frånvarande § 1,2,3,4,5,6,7,8, delar av § 9, 10, 11, 12, 13, 14 )

Frånvarande:

Annika Annemark, bibliotekarie (adjungerad)

Marie Aurell, adjunkt


§ 1                        Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2                        Den utsända föredragningslistan fastställdes med följande tillägg under punkten Övrigt:

a) Nätmedel och utvecklingsmedel

b) Marknadsföring

c) Delegationsordningen

d) Kurs i astronomi

§ 3                        Till justeringsperson för mötet valdes Claes Jogreus

Informations- och diskussionsärenden I:

§ 4                        Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5                        Kurser och kursplaner

a) Definitioner och mallar för förkunskapskrav (material i form av bilaga 1 utsänt med kallelsen)
GUN diskuterade det dokument som Erik Hedberg, chef Studerandeavdelningen, skapat innehållande definitioner och mallar för formulering av förkunskapskrav gällande fristående kurser. Målsättningen med dokumentet är att åstadkomma ett gemensamt ordbruk och skapa tydlighet avseende förkunskapskrav. Nämnden ansåg att ett tillägg bör ske till punkt 4 i dokumentet i form av länk till Högskoleverkets hemsida där information om standardbehörigheter återfinns. Hedberg föreslås att uppdatera dokumentet med ovan nämnda kommentar. Därefter kommer GUN att skicka dokumentet på remiss till samtliga institutioner. Eventuella remisskommentarer ombeds att skickas direkt till Hedberg.

Claes Jogreus ska undersöka huruvida det existerar en central kursmall och därefter sända den till Madeleine Pettersson för distribution till nämndens övriga ledamöter. Varje ledamot ska även kontrollera om något sådant dokument existerar på respektive institution.

b) Checklista för kursstart (föredragande Jenny Nordgren) (material i form av bilaga 2 utsänt med kallelsen)

Ärendet bordlades.

c) Utsedda examinatorer sommarkurser IPD

Nämnden delgavs att informationen inkommit till GUN.

d) Kursplaner för kännedom

Nämnden informerades om inkomna kursplaner till GUN. Madeleine Pettersson fick i uppgift att sammanställa till nämnden inkomna kursplaner gällande läsåret 2001/2002 och därefter distribuera till samtliga ledamöter. I översikten ska också anges till vilket ämne kursen hör.

§ 6 Matematikutvärdering

Externa utvärderare har kontaktats och accepterat att genomföra en utvärdering av magisterrättigheter inom ämnet matematik.

§ 7 Korta informations- och diskussionspunkter
a) Fortbildningsbehov inom GU (material i form av bilaga 3 utsänt med kallelsen)
GUN ser det som väsentligt att högskoleledningen uppmuntrar fortbildning och kompetensutveckling inom grundutbildningen.Nämnden avser att initiera en dialog med ledningen i ämnet. Claes Wohlin kontaktar därför rektor och bjuder in honom till ett framtida GUN-möte där förhoppningsvis möjligheten finns att förutom fortbildning även diskutera GUNs roll och arbetsområden i stort.

b) Matematik C kontra Matematik B (material i form av bilaga 4 utsänt med kallelsen)
Diskussion fördes kring förväntade förändringar av matematikkrav på gymnasienivå och dess konsekvenser för högskolans utbildningar. Claes Jogreus och Eva Pettersson ombads därför att utreda hur BTHs matematikkrav ser ut idag, vilka program som blir berörda av förändrade krav samt utarbeta förslag till lämpliga åtgärder.

c) Plussning av betyg

Plussning av betyg regleras inte i högskoleförordningen utan på lokal nivå. Enligt ett tidigare rektorsbeslut ska plussning inte vara tillåtet vid BTH. Eftersom ett rektorsbeslut redan föreligger och inga nya skäl för varför plussning bör kunna ske framkommit anser nämnden att det inte finns något skäl att diskutera en förändring av beslutet med rektor.

Beslutsärenden:

§ 8 Programansvarigt Organ och inriktningar CI Datateknik  (föredragande Håkan Grahn, bokad 13.00-13.30)

Håkan Grahn presenterade status för CI Datateknik. Spåret datorsystemteknik ligger kvar inom inrktningen mot telekommunikation. Vidare beslutade nämnden att flytta över programansvaret och det ekonomiska ansvaret för CI Datateknik från GUN till ett gemensamt organ direkt underställt GUN bestående av representanter från ITS, IPD, IHN samt studeranderepresentant.

En utvärdering ska äga rum efter ett år för att avgöra om organet ska ges fortsatt förtroende. Tillsättandet av nämnda organ resulterar i att en delegationsordning blir nödvändig där ansvarsfördelningen organet och GUN emellan tydligt framgår.  Håkan Grahn fick därför i uppdrag att utforma ett utkast till en sådan delegationsordning samt ge förslag till organets sammansättning. Utkastet ska vara nämnden tillhanda senast måndagen den 27 maj.

§ 9 Utbildningsplaner

Nämnden beslutade att fastställa inkomna utbildningsplaner enligt tre kategorier. Kategori ett innebär att planen är godkänd i sin helhet utan revideringar. Kategori två avser att planen är godkänd efter diverse uppdateringar. Planen återkommuniceras till GUN senast 2002-06-06 för avstämning och för att säkerställa att nämnden har den senaste versionen. Den tredje kategorien avser icke godkända utbildningsplaner med återrapporteringskrav till nämnden senast 2002-06-13. Per Capsolum-beslut kommer att fattas snarast därefter. Nämndens kommentarer på utbildningsplanerna kommer att skickas till respektive institutions prefekt och GU-ansvarig (i de fall en sådan finns).

GUN vill betona vikten av att utlovade kurser i respektive utbildningsplan är förankrade vid samtliga berörda institutioner och att respektive prefekt/institutionsstyrelse givit sitt samtycke till dem. Ordförande får i uppdrag av nämnden att begära in försäkringar från respektive institution att kurser inom programmen är godkända av berörda institutioner. Ingen plan är godkänd utan denna försäkran.

Vidare har nämnden förståelse för att beslutade utbildningsplaner kan behöva ändras på grund av omständigheter såsom exempelvis förändrat söktryck. GUNs fastställande av utbildningsplan innebär ett beslut av programmens innehåll och ska inte förväxlas med ett programs inrättande eller ett beslut att programmet skall ges.

Eftersom nämnden erhöll utbildningsplanen för CI Datateknik först under mötet kommer ett per Capsolum-beslut att fattas i efterhand. Eventuella synpunkter på utbildningsplanen ska vara ordföranden tillhanda senast den 27 maj.

IHN ska senast 27 maj sända reviderad utbildningsplan innehållande både Elektrotekniskt basår, Elektrotekniskt basår företrädesvis för kvinnor och Tekniskt basår. Per Capsolum-beslut fattas därefter.

Utbildningsplan för Dataingenjörsprogrammet fastställdes inte då samordning med andra program kan bli nödvändig på grund av lågt söktryck.

Besluten av utbildningsplanerna för Specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre samt Specialistsjuksköterskeutbildning inom hälso- och sjukvård med inriktning mot internmedicinsk vård gäller under förutsättning att Högskolestyrelsen fattar beslut om inrättande av programmen.

Nämnden ämnar snarast sända den mall som utformats för utbildningsplaner på remiss till samtliga institutioner. Efter remissrunda kommer förhoppningsvis nämnda mall att finnas tillgängligt via ett webbaserat system där samtliga utbildningsplaner ska publiceras.

Vid besluten av utbildningsplanerna framkom önskemål att adjungera Anett Fridolfsson, Studerandeavdelningen, till ett framtida möte för att klargöra vilka engelska översättningar som gäller för olika examensbenämningar och inriktningar.

§ 10 Ansökningar nätmedel (material i form av beslutsunderlag utsänt via mail före mötet)

Nämnden beslutade att godkänna liggande förslag med förtydligande av att vissa ansökningar måste inkomma med kompletteringar i form av avsiktsförklaringar för att erhålla beslutade medel samt att utbetalning till ITS sker i två omgångar. Se beslut GUN-2002/11/1.0.
Se även kommentar under § 14 a i dagens protokoll.

§ 11 Ansökningar utvecklingsmedel ((material i form av beslutsunderlag utsänt via mail före mötet)

Nämnden beslutade i linje med liggande förslag. Se beslut GUN-2002/10/1.0.
Se även kommentar under § 14 a i dagens protokoll.

Informations- och diskussionsärenden II:

§ 12 Examensordning (material i form av bilaga 5 utsänt med kallelsen)

Ärendet bordlades. Kommentarer på dokumentet skall skickas via email till ordföranden.

§ 13 Till nästa möte
- Checklista för kursstart

- Examensordningen

- Marknadsföring

§ 14 Övrigt

a)       Nätmedel och utvecklingsmedel
Nämnden ansåg att det var svårt att fatta beslut avseende de ansökningar till nät- och utvecklingsmedel som inkom till nämnden. En följd av detta blev att nämnden vill markera att man ser det som olyckligt att det dels existerar en pott vardera för nätmedel respektive utvecklingsmedel och dels den obalans som finns potterna emellan. Detta resulterade i att det var svårt att värdera olika ansökningar och att tilldela  medel på ett sätt som upplevdes som rättvist. Nämnden anser det dock posititvt att rektor beslutat tillskjuta ytterligare 1 miljon kronor för utvecklingsmedel. Dessa medel hanteras dock inte av nämnden.

Vidare framkom även synpunkter att det vore önskvärt att sammanställa information om medel som finns att söka, speciellt sådana medel som är relevanta för grundutbildningen. Claes Wohlin fick i uppdrag att kontakta rektor för att undersöka vilka medel som är sökbara internt och även för att en lista över medel som relaterar till grundutbildningen upprättas. Därefter har GUN för avsikt att skapa en förteckning över beviljade medel från nämnden.

b) Marknadsföring
Ärendet bordlades eftersom ledamoten bakom ärendet inte var närvarande.

c) Delegationsordningen
Synpunkter har inkommit till nämnden angående otydligheter i Delegationsordningen (GUN-2002/01/3.0). Anders Nilsson fick i uppdrag att uppdatera dokumentet snarast för att förtydliga delegationsordningen.

d) Kurs i astronomi
Eftersom nämnden inte är ansvarig för inrättande av kurser (se Delegationsordningen, GUN-2002/01/3.0) ser GUN heller inget hinder för inrättande av en dylik kurs.

Vid protokollet

Madeleine Pettersson

Sekreterare

Justeras:

Claes Wohlin

Claes Jogreus

Redigera
Share Dela