Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2005-09-27 kl. 9.30

Plats: Sal 2211 (Gräsvik)

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Emma Delin, ledamot

Annica Hellman, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Håkan Behmer, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Sammanträdet öppnas § 79

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 80

Föredragningslistan fastställs med tillägg av fastställande metod för särskilt urval. Tomas Johansson anmäler ett ärende under övrigt: mallar för kurs- respektive utbildningsplaner i utbildningsdatabasen.

Val av justerare § 81

Claes Jogréus väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 82

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-08-29 godkänns och läggs till handlingarna med kommentaren att det är feldaterat.

Information § 83

- Informationsmöte om BTHs Bolognaprocess 29/9. Ett liknande möte för studenterna planeras. Det finns också en webb-sida om processen (BLO).

- Projektet den nya våren avrapporterar inom de närmsta veckorna.

- Information om artikel i Dagens Nyheter om OECD-rapport om utbildningspolitik (BLO).

- Information om seminarium i samband med det s.k. pedagogiska caféet på BTH (EOL, HIA).

Utvärderingar initierade av BTH § 84

Benny Lövström tar kontakt med HSV för att se vilka utbildningar och ämnen som ska utvärderas av dem. Om vissa utbildningar och ämnen på BTH inte ska utvärderas av HSV ska GUN ta eget initiativ till en ämnesutvärdering av dessa. Till nästa möte redovisar Benny Lövström diskussionerna med HSV och med företrädare för berörda sektioner.

Tillträdeskrav på magister-programmen § 85

Tomas Johansson tar upp två problem. För det första har de sökande fått olika information om tillträdeskraven beroende på om de tagit del av utbildningsplaner som legat på webben eller planer som har varit tillgängliga på andra sätt. Programansvariga har dessutom tolkat tillträdeskraven på ett annat sätt än de sökande - oenigheten kan ha berott på formuleringar i utbildningsplanerna. Tomas Johansson föreslår att GUN ser över utbildningsplanerna för magisterutbildningarna. Benny Lövström och Magnus Ekblad går igenom dessa utbildningsplaner.

Översättning av svenska betyg till ECTS § 86

Diskussion bordläggs.

Inrättande av nya program § 87

Kvalitetsgranskning av nya programförslag görs av GUN. GUN beslutar om inrättande. Lilla ledningsgruppen ansvarar för den strategiska diskussionen av igångsättande av program. Fredag 1/10 blir sista inlämningsdatum för förslag av inrättande av nya program. Benny Lövström flaggar för att det eventuellt kommer att krävas ett extra möte efter 10/10. Benny meddelar sektionscheferna och grundutbildningsansvariga. Årsprocessbeskrivningen för inrättande av nya program revideras.

Utbildningsansvar för informatik § 88

Bakgrund

Jan-Olof Gustavsson (TEK) har tillstyrkt flytten av ämnessansvar för informatik från TKS till TEK. Eva Öresjö (TKS) har ännu inte tillstyrkt flytten. Ärendet måste beslutas senast vid nästa möte. Tomas Johansson framhåller att överflyttande av kurser bör träda i kraft under närmast kommande årsskifte.

Beslut

Ärendet bordläggs till nästa möte. Ordförande kontaktar TKS.

Fastställande av utbildningsplaner § 89

Bakgrund

Utbildningsplaner Matematisk modellering, Samhällsvetarprogrammet samt Informationsekonomi ska fastställas.

Beslut

Nämnden fastställer utbildningsplan för Matematisk modellering.

Fastställandet av utbildningsplanerna för Samhällsvetarprogrammet och Informationsekonomi bordläggs till nästa möte, eftersom tillräcklig information för beslut ej föreligger.

Fastställande av metoder för särskilt urval § 90

Bakgrund

Metoder för särskilt urval för studenter som genomgått Collegeutbildningen vid BTH och därefter vill ansöka till högskolestudier, ska fastställas.

Beslut

Nämnden fastställer metoden. Denna metod ersätter nuvarande Metod 2, Särskilt urval till sjuksköterskeprogrammet.

Övrigt § 91

Tomas Johansson informerar om driftsättandet av utbildningsdatabasen. I detta arbete behövs nu mallar för kurs- och utbildningsplaner samt princip för hur gamla kursplaner som ej stämmer med mallen ska hanteras. Mötet diskuterade även huruvida alla planer ska fastställas på svenska eller om engelska kan vara originalspråk för vissa planer. En arbetsgrupp tillsattes bestående av Tomas Johansson, Helene Ivarsson, Jörgen Andersson och Annica Hellman, med uppgift att se över mallar och rutiner. Avrapportering vid nästa möte.

Till nästa möte § 91

- Rapport från Benny Lövström om hans kontakter med HSV och berörda sektioner avseende utvärderingar av vissa ämnen.

- Inrättande av nya program.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Claes Jogréus

justeras

Redigera
Share Dela