Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2005-06-15

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson, ledamot

Annica Hellman, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Övriga

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Företrädare för de studerande

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Sammanträdet öppnas § 57

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 58

Föredragningslistan fastställs med tillägg av fastställande av utbildningsplan för kursplan för Östersjöområdet och Ryssland – konflikt och samarbete, 5 poäng.

Val av justerare § 59

Claes Jogréus väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 60

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-05-03 godkänns och läggs till handlingarna.

Information § 61

Ordförande informerar.

- Nollintag HT 2005

- Delrapporterna i Sydostprojektet är inlämnade

- Arbetet med BTHs strategi och profil

- Högskolepropositionen

- Utbildningsdepartementets utredning om nytt resurstilldelningssystem

Presentation av alumniprojektet § 62

Annicka Engblom presenterar alumniprojektet.

Rapport från kvalitetsgruppen § 63

Stefan Johansson redogör för kvalitetsgruppens arbete. Nämnden ställer sig positiv till gruppens arbete. Gruppen rapporterar vidare på nästa möte.

Rapport från lärarförslags-nämnden § 64

Claes Jogréus rapporterar från lärarförslagsnämnden.

Fastställande av utbildningsplaner § 65

Nämnden fastställer följande utbildningsplaner:

- Civilingenjörsprogram i Datateknik 180 poäng med redaktionella ändringar (i appendix och vad gäller formulering under ”Beslut och riktlinjer”).

- Crossmedia och upplevelsebaserat lärande 80 poäng med redaktionella ändringar (under rubriken ”Övergångregler mellan årskurser”).

- IT-säkerhet 120 poäng med redaktionella ändringar (rubrik ”9. Examination och betygssystem” ska ändras till ”9. Examen”) och med innehållsändringar vad gäller engelsk examensbeteckning.

- Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng.

Fastställande av ansökningar för KY-utbildningar § 66

Nämnden tillstyrker ansökningarna för alla tre KY-utbildningarna.

Fastställande av kursplan § 67

Nämnden fastställer kursplan för Östersjöområdet och Ryssland – konflikt och samarbete 5 poäng. Nämnden understryker betydelsen av att formalia och fastlagda processer i fortsättningen följs av berörd sektion (TKS) och enhet (EXR) i denna typ av samarbeten.

Mötestider HT 2005 § 68

Mötestider HT 2005:

- 29/8 (Ronneby)

- 27/9 (Karlskrona)

- 10/10 (Ronneby)

- 16/11 (Karlskrona)

- 14/12.(Karlskrona)

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Claes Jogréus

justeras

Redigera
Share Dela