Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2005-05-29 kl. 9.30-12.00

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot (till § 69-72 samt § 77)

Håkan Behmer, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Stefan Johansson, ledamot

Lars Lundberg, ledamot (till § 69-72 samt § 77)

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Claes Jogréus, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Företrädare för de studerande

Samtliga tre studeranderepresentanter var frånvarande.

Sammanträdet öppnas § 69

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Nye ledamoten Håkan Behmer hälsas välkommen och presenterar sig för nämnden.

Fastställande av föredragningslista § 70

Föredragningslistan fastställs med tillägg av punkt 8.

Val av justerare § 71

Heléne Ivarsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 72

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-06-15 godkänns och läggs till handlingarna.

Information § 73

- Högskoleverkets utvärdering av Folkhälsovetenskap och övriga ämnen med hälsovetenskaplig relevans (BLO)

- Information om profilarbetet Ny vår (BLO)

- Sydostprojektet (BLO)

- Bolognagruppen (BLO)

- Överklagandefrågor kring antagning av magisterstudenter. Ett problem är att det föreligger skillnader i de utbildningsplaner som de sökande utgått ifrån och de som ligger till grund för antagning (BLO, TJO)

- Annika Annemark informerar om utredning om studenternas informationskompetens (AAN)

Information från LFN § 74

Heléne Ivarsson informerar om arbetet i LFN, bl.a. att LFN har tagit fram en processbeskrivning över anställningsförfarandet, från sektionens konstaterande av behov till tillsättning.

Inrättande av nya utbildningsprogram § 75

Styrelsen avser inte längre enligt styrelsebeslut att inrätta program. Den vill däremot föreläggas en sammanställning av utbildningsutbudet och programstrukturen en gång per år. Benny Lövström ska ta upp med rektor om hur processen kring inrättande av program fortsättningsvis ska se ut.

ECTS och svenska betyg § 76

Tomas Johansson ger bakgrund till ärendet och nämnden diskuterar hur svenska betyg från högskolestudier vid BTH ska kunna räknas om till ECTS-betyg. Frågan kommer att belysas i arbetet med Bologna-processen. Även frågan om betyg på program diskuterades. Nämnden vill att bilagan till examensordningen (”Diploma supplement”) förtydligas. Håkan Behmer informerar på nästa möte om hur betyg ges på juristprogrammet. Tomas Johansson informerar på nästa möte om vilka skyldigheter BTH har vad gäller omräkning av betyg.

Utbildningsansvaret för Informatik § 77

Bakgrund

Benny Lövström ger bakgrund till ärendet.

Beslut

Ärendet bordläggs på grund av att den skriftliga begäran som inkommit från TEK inte är tillstyrkt av chefen för TKS. Till nästa möte skall TKS ha vidtalats och frågan om vad ämnesansvaret innebär belysas.

Till nästa möte § 78

- Utvärdering av Medieteknik initierad av BTH

- Översyn av tillträdeskraven på magisterprogrammen

- Diskussion av Bolognaprocessen vid BTH

- Protokoll från LFN

- Kvalitetsgruppen rapporterar

- Ämnesansvar informatik

- Betygsättning: omräkning av betyg samt betyg på program

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Heléne Ivarsson

justeras

Redigera
Share Dela