Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-09-25, kl. 0900-1530

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus

Lars Lundberg

Jörgen Nordberg

Ewy Olander, t o m § 147.2

Företrädare för de studerande

Rickard Lind

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Paul Carlsson, Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, fr o m § 145 t o m § 147.2

Anders Nelsson, Sektionen för teknik, § 147.10

Katarina Olsson, chef Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, fr o m § 145 t o m § 147.2

Mats Walter, Sektionen för teknik, § 147.4

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Stefan Johansson

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 135 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. Ordförande meddelade att fortsättningsvis kommer Lotta Antman ersätta Annika Annemark som Bibliotekets permanent adjungerade representant.

§ 136 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med kallelsen med förändringen att punkt 11 flyttades till efter punkt 15 och gjordes till beslutspunkt samt att punkt 16 ströks.

§ 137 Val av justerare

Rickard Lind valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 138 Föregående mötes protokoll

Protokollet från den 28 augusti lades inte till handlingarna på grund av felaktigt angiven föredragande i § 122.

§ 139 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut DG 13/07 och 14/07 lades till handlingarna.

§ 140 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

  • Annacarin Jendland har påbörjat en tjänst utanför Högskolan och därför lämnat ledamotskapet i Grundutbildningsnämnden.
  • Valprocessen till Grund- och Fakultetsnämnderna nu inletts.
  • Projektgruppen för vision och strategi i Sydost kommit med remiss på sitt visions- och strategidokument. Ledamöterna i Nämnden kan lämna synpunkter på dokumentet till dekanus per e-post.
  • En åtgärdsplan för uppföljning av påpekandena från Högskoleverkets tillsynsbesök på Blekinge Tekniska Högskola har upprättats. Dekanus och Fredrik Andersson har utarbetat den del som berör Grundutbildningsnämnden.
  • Skolverket har gjort en utlysning för medel för fortbildning för lärare inom grund- och gymnasieskola.
  • Sektionen för management återrapporterat åtgärder för att säkra kvaliteten för utbildningen inom huvudområdet ledarskap som Grundutbildningsnämnden tidigare begärt (GUN 070611, § 104). Det förs också diskussioner om att inte ge ett magisterprogram i ledarskap efter detta läsår, vilket gör att huvudområdet på sikt kan avvecklas.
  • Regeringens budgetproposition har presenterats. Nämnden diskuterade hur förslagen påverkar Blekinge Tekniska Högskola.

§ 141 Information från lärarförslagsnämnden.

Claes Jogréus informerade om lärarförslagsnämndens möte den 29 augusti. Nämnden diskuterade i samband med detta hur man skall hantera och följa upp kraven på komplettering av högskolepedagogik för de personer som blir provanställda. Nämnden diskuterade även frågan om anställning av adjunkter kontra lektorer, och lyfte fram den långsiktiga vikten av att ha hög kompetens hos lärarkåren. Claes Jogréus tar med dessa diskussioner till Lärarförslagsnämndens kommande möte.

§ 142 Uppföljning av kvalitetsarbete

Dekanus informerade om att av den lista på kvalitetsförbättringsåtgärder som upprättats på föregående möte har arbete inletts med bland annat ett informationsblad och upprättande av ett kalendarium.

Högskolan kommer att bli föremål för treårsuppföljning av Högskoleverkets utvärdering av sociologiämnet samt en utvärdering av pedagogik under det kommande läsåret.

Stefan Johansson deltar i Högskoleverkets kvalitetskonferens i Umeå 10-11 oktober. Fredrik Andersson presenterar Magnus Ekblads översyn av styrdokumenten på Högskolan på samma konferens. Konferensen NU2008 kommer att bli av i maj 2008 trots att den ansvariga myndigheten NSHU enligt budgetpropositionen skall läggas ned.

§ 143 Inrättande och revidering av huvudområden

Nämnden beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av dekanus, Tomas Johansson, Lotta Antman, Jörgen Nordberg och Fredrik Andersson. Arbetsgruppen skall senast till mötet den 19 november ha tagit fram ett förslag på kriterier för inrättande av huvudområden, vilka uppgifter som skall begäras in från sektionerna för inrättande av huvudområden samt hur huvudområden skall definieras.

§ 144 Gymnasieutredningen om tillträdeskrav

Fredrik Andersson informerade om den arbetande gymnasieutredningen. Nämnden diskuterade i samband med detta tillträdeskraven till högre utbildning.

§ 145 Åtgärder till följd av utvärderingen i medieteknk

Slutrapporten från utvärderingen i medieteknik presenterades av dekanus. Katarina Olsson och Paul Carlsson föredrog en preliminär utvecklingsplan för medieteknikutbildningarna i Karlshamn som till delar berör de frågor som utvärderingen tar upp. Nämnden menade att utvärderingen bör mynna i en åtgärdsplan kring hur sektionen, Grundutbildningsnämnden och Högskolan centralt bör agera med utgångspunkt i bedömargruppens rekommendationer. Katarina Olsson skall innan nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden anordna ett uppföljningsmöte kring utvärderingen där även plattformen Upplevelse och digital teknik skall medverka.

§ 146 Revidering av utbildningsområde för utbildningar i medieteknik och fysisk planering

Nämnden diskuterade en begäran från Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad om att klassificera om vissa kurser i medieteknik och fysisk planering till utbildningsområdet design. Grundutbildningsnämnden är i grunden positivt inställd till detta men vill i nuläget inte ta ställning till de konkreta förslagen i avvaktan på den uppföljning av medieteknikutbildningarna som stadgas i § 145 samt resursutredningens förslag.

§ 147 Inrättande av nya utbildningsprogram höstterminen 2008

Bakgrund

Åtta förslag om inrättande av nya utbildningsprogram inför höstterminen 2008 har inkommit till Grundutbildningsnämnden.

§ 147.1 Beslut, Digital visuell produktion

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TKS föreslaget utbildningsprogram Digital visuell produktion för att kunna ha en dialog med sektionen om bland annat programmets namn.

§ 147.2 Beslut, Magisterprogram i Game Design

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TKS föreslaget Magisterprogram i Game Design för att kunna ha en dialog med sektionen om bland annat programmets namn, huvudområde för examen och tillträdeskrav.

§ 147.3 Beslut, Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Civilingenjör i spel- och programvaruteknik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science in Game and Software Engineering.

Examen som programmet är av sett att leda till: Civilingenjörsexamen i spel- och programvaruteknik.

Antal högskolepoäng: 300.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik D, Fysik B och Kemi A med lägst betyget Godkänt.

Ansvarigt organ: Programorganet för civilingenjörsutbildningarna.

§ 147.4 Beslut, Marin teknik

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget utbildningsprogram Marin teknik för att kunna ha en dialog med sektionen om bland annat tillträdeskraven till programmet.

§ 147.5 Beslut, Dataingenjör med inriktning mot ljud och bildbehandling

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget utbildningsprogram Dataingenjör med inriktning mot ljud- och bildbehandling för att kunna ha en dialog med sektionen om bland annat översättning av programnamn, examen programmet är ämnat att leda till samt plattformstillhörighet.

§ 147.6 Beslut, Säkerhetsteknik

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget utbildningsprogram Säkerhetsingenjör för att kunna ha en dialog med sektionen om bland annat tillträdeskraven till programmet samt huvudområde för examen.

§ 147.7 Beslut, Telekommunikationsingenjör

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt nedan. Den engelska översättningen av programmets namn fastsälls i senare beslut:

Utbildningens namn: Telekommunikationsingenjör.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjör.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik D och Fysik B med lägst betyget Godkänt.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 147.8 Beslut, Telekommunikationsingenjör med bastermin

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt nedan. Den engelska översättningen av programmets namn fastsälls i senare beslut:

Utbildningens namn: Telekommunikationsingenjör med bastermin

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjör.

Antal högskolepoäng 180 + 30.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik B med lägst betyget Godkänt.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 147.9 Beslut, Telekommunikationstekniker

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget utbildningsprogram Telekommunikationstekniker för att kunna ha en dialog med sektionen om bland annat huvudområde för examen samt tillträdeskrav till utbildningen.

§ 147.10 Beslut, Internetbaserad data/elektroteknisk utbildning

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget utbildningsprogram Internetbaserad data/elektroteknisk utbildning för att kunna ha en dialog med sektionen om bland annat namnet på programmet och huvudområde för examen.

§ 148 Fastställande av utbildningsplan

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden inrättade 070828 utbildningsprogrammet Systemdesign. Eftersom programmet övertagits från Högskolan i Kalmar och inte har något intag höstterminen 2007 fick programmet uppskov med fastställande av utbildningsplan till innevarande möte.

Beslut

Grundutbildningsnämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Systemdesign med inriktning musik- och audioteknik eller intelligenta hus i enlighet med bilaga 9, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 149 Högskolepedagogik för doktorander

Bakgrund

Enligt Högskoleförordningen 6 kap. 33§ skall doktorander som undervisar inom utbildning på grund eller avancerad nivå ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning. Lotta Antman föredrog ett upplägg där de inledande tre högskolepoängen i Högskolepedagogik - introduktionskurs kan läsas separat.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att den doktorand som genomgått de tre inledande högskolepoängen i Högskolepedagogik - introduktionskurs på Blekinge Tekniska Högskola, eller motsvarande, uppfyller kraven på inledande högskolepedagogisk utbildning enligt Högskoleförordningen 6 kap. 33§.

§ 150 Uppdatering av kvalitetsförbättringsåtgärder

Grundutbildningsnämnden reviderade listan på prioriterade kvalitetsförbättringsåtgärder enligt följande:

- Operationalisera kvalitetsarbetet genom att implementera ett webbaserat kursvärderingsverktyg.

- Förtydliga nämndens arbetssätt – t ex i deadlines och i att förklara processerna i arbetet.

- Ta tillvara gjorda erfarenheter av kurs- och utbildningsplanearbetet i det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen.

§ 151 Övriga frågor

Jörgen Nordberg lyfte frågan om att stärka kvaliteten i utbildningen genom ett mer enhetligt schemaläggnings- och lokalbokningssystem. Nämnden diskuterade detta och kom fram till att det är en relevant kvalitetsfråga. Dekanus tar med sig frågan till kommande ledningsråd.

§ 152 Till nästa möte

Till nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

- Bordlagda program

- Det fortsatta kvalitetsarbetet

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Rickard Lind

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela