Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Onsdagen 2005-06-15

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

BLO (Benny Lövström)

AEN (Annicka Engblom)

SJA (Stefan Johansson)

CJO (Claes Jogréus)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2005-05-03)

5. Information

6. Information om alumni-projektet (AEN)

7. Information från kvalitetsgruppen (SJA)

8. Återrapportering från Lärarförslagsnämnden (CJO)

Beslutsärenden:

9. Fastställande av utbildningsplaner – Civilingenjörsprogrammet datateknik, Crossmedia och upplevelseproduktion, IT-säkerhet samt Sjuksköterskeprogrammet (bilaga 2.1.-2.4)

10.Beslut om nya ansökningar gällande KY-utbildningar med start HT 2006 (BLO - bilaga 3)

11. Mötestider HT 2005 (MEK - bilaga 4)

Avslutning:

12. Övrigt

13. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Sammanställning av informationspunkter

- Nollintag på vissa utbildningsprogram ht2005

- Sydostsamarbetet

- BTHs strategi och profil

- Regeringens högskoleproposition (offentliggörs eventuellt 2005-06-14)

- Utbildningsdepartementets utredning om ett nytt resurstilldelningssystem

Redigera
Share Dela