Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2005-10-10 kl. 9.30

Plats: Stora konferensen (Ronneby)

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot (deltar efter § 96)

Håkan Behmer, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot (deltar fram till § 100)

Lars Lundberg, ledamot (deltar fram till § 97)

Ewy Olander, ledamot

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Stefan Johansson, ledamot

Företrädare för de studerande

Annica Hellman

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Sammanträdet öppnas § 92

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 93

Föredragningslistan fastställs med tillägg av namnbyte på program från TEK samt fastställande av mall för kurs- och utbildningsplaner.

Val av justerare § 94

Lars Lundberg väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Information om betyg på utbildningsprogram § 95

Håkan Behmer informerar om hur betyg sätts på juristprogrammet.

Information § 96

- Information från lärarförslagsnämnden.

Inrättande av nya program § 97

Bakgrund

Erik Lindström, Gunilla Albinsson och Kerstin Arnesson (MAM) samt Gunnar Råhlén (TEK) informerar om deras respektive sektioners förslag till inrättande av nya program och av ändringar av redan befintliga program.

Beslut

Nämnden beslutar om följande namnbyte:

Civilingenjörsprogrammet i datateknik byter namn till Civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvarusystem, med engelsk översättning Master of Science in Computer Science and Engineering. Namnbytet gäller från och med intaget ht 2006.

Nämnden beslutar att inrätta följande program:

Utbildningens namn: Ljud- och bildingenjör.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Sound and Image Engineering.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik med inriktning mot ljud och bildbehandling.

Antal poäng: 120.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs matematik kurs D samt fysik kurs B med lägst betyget godkänd.

Ansvarig sektion: TEK.

Utbildningens namn: Tele- och datakommunikation

Engelsk översättning av utbildningens namn: Tele and Data communications.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjörsexamen inom tele- och datakommunikation alt. Teknologie kandidat i elektroteknik med inriktning på tele- och datakommunikation.

Antal poäng: 120.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs matematik kurs D samt fysik kurs B med lägst betyget godkänd.

Ansvarig sektion: TEK.

Utbildningens namn: Medicinsk teknik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Medical engineering.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik med inriktning medicinsk teknik.

Antal poäng: 140.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs matematik kurs B med lägst betyget godkänd.

Ansvarig sektion: TEK.

Nämnden beslutar att följande program tas upp för beslut per capsulam innan nästkommande ordinarie möte: MAMs båda förslag samt de återstående förslagen från TEK.

Lars Lundberg lämnar sammanträdet.

Utseende av justeringsperson § 98

Då den av mötet utsedde justeringspersonen oplanerat måste lämna sammanträdet, utser nämnden Claes Jogréus till justeringsperson för protokollet.

Överföring av utbildningsansvaret för Informatik § 99

Bakgrund

Benny Lövström har haft dialog med berörda sektionschefer och kan konstatera att de är överens om att ämnesansvaret för Informatik ska föras över till TEK från och med årsskiftet 2006. Det har också framförts ståndpunkten att det borde införas ett sektionsövergripande råd för Informatik.

Beslut

Nämnden beslutar att ämnesansvaret för Informatik förs över till Informatik 2006-01-01. Nämnden utser vidare en arbetsgrupp för att delta i dialogen mellan sektionerna om eventuella omklassificeringar av kursers ämnestillhörighet, om kursers sektionstillhörighet samt om initiering ett sådant programråd. Arbetsgruppen består av Benny Lövström, Claes Jogréus samt en studeranderepresentant.

Fastställande av utbildningsplaner § 100

Bakgrund

Utbildningsplaner från TEK och TKS har inkommit för fastställande.

Beslut

Utbildningsplanen för Informationsteknologi avseende 2005 och 2006 fastställs enligt förslag.

Utbildningsplanen för Samhällsvetarprogrammet fastställs enligt förslag, men nämnden uppdrar åt planeringssekreteraren att ta reda på från vilket datum planen gäller – nämnden uppfattar att det är från HT 2005.

Utbildningsplanen för Civilekonomprogrammet fastställs enligt förslag.

Utbildningsplanen för Tillämpad IT-säkerhet bordläggs och nämnden delegerar till Benny Lövström att fastställa utbildningsplanen.

Claes Jogréus lämnar sammanträdet och Ewy Olander utses till justeringsperson för mötets resterande del.

Fastställande av mall för kurs- och utbildningsplaner § 101

Bordläggs till nästa möte.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Ewy Olander

justeras

Redigera
Share Dela