Protokoll fört vid sammanträde med grundutbildningsnämnden

Tid: Tisdag 21 oktober 2003 kl.8.20-12.50

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Ronnie Heimer, ledamot

Patrik Hermansson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Sara Eriksén, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot (frånvarande delar av §157 samt §§158-161)

Claes Jogréus, ledamot (frånvarande delar av §157 samt §§158-161)

Anders Nilsson, ledamot (frånvarande §§154-156, delar av §157 samt §§158-161)

Eva Pettersson, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef (frånvarande delar av §157 samt §§158-161)

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Övriga

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell, ledamot

 

Sammanträdet öppnas

§ 154

Ordförande öppnar mötet.

Fastställande av föredragningslista

§ 155

Benny Lövström anmäler att nämnden behöver ta upp frågan om sektionstillhörighet för utbildningsprogram efter omorganisationen.

Sara Eriksén anmäler ett ärende som gäller inrättande av ämnet informatik.

Benny Lövström informerar om att sedan kallelsen skickades ut har ytterligare ett förslag om nytt program inkommit. Förslaget om program i Spelprogrammering tas upp i samband med övriga program under punkten Nya program 2004.

Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med tillägg av ärendena Sektionstillhörighet för utbildningsprogram efter omorganisationen och Inrättande av ämnet informatik.

Val av justerare

§ 156

Ronnie Heimer väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Nya program 2004

§ 157

Nämnden har fått in sammanlagt 19 förslag på nya program. Beslut om inrättande av program fattas av Högskolestyrelsen efter rekommendation från Grundutbildningsnämnden. Högskolestyrelsen inrättade åtta av dessa program vid sitt senaste möte, dock utan att fastställa programnamn eller andra punkter.

Nämnden beslutar om rekommendation om namn, med mera, för de åtta program som redan är inrättade; MBA-program, Ledarskap, två program i e-government, Produktutveckling, Matematisk modellering och simulering, Pedagogik för IT-stödd distansutbildning och Strategiskt ledarskap för hållbarhet.

Resterande elva programförslag diskuteras. Grundutbildningsnämnden beslutar att föreslå inrättande av ytterligare åtta program; Digitala spel, Ubiquitous Computing, Medicinsk teknik, två program i IT-säkerhet, Intelligenta programvarusystem, Civilingenjör programvaruteknik och Spelprogrammering. Två reservationer anmäls, se nedan samt bilaga 1.

För de tre programförslagen Intelligent logistik, Media, upplevelse, kultur, lärande, samt Affärsinriktat utvecklingsarbete beslutar nämnden att inte rekommendera inrättande i nuläget.

MBA-program

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):
Master of Business Administration

· Engelsk översättning av utbildningens namn:
Master of Business Administration

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i företagsekonomi

· Huvudsaklig studieort:

Programmet ges huvudsakligen på distans

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

90

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng, två års arbetslivserfarenhet efter grundexamen samt Engelska B

· Ansvarig institution:

IEM

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Ledarskap, breddmagister

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Ledarskap

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Leadership

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i ledarskap

· Huvudsaklig studieort:

Karlskrona

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

60

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng

· Ansvarig institution:

IEM

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

E-government, breddmagister

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

e-government

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

e-Government

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i e-government

· Huvudsaklig studieort:

Programmet ges huvudsakligen på distans

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

60

· Tillträdeskrav:

Kandidatexamen eller annan högskoleexamen om 120 poäng samt Engelska B.

· Ansvarig institution:

IAM

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

· Övrigt, angående ansökan och urval:

Om antal sökande överstiger antal platser på utbild­­ningen ges förtur för sökande med flerårig yrkeslivs­erfaren­het inom offentliga sektorn. Anvisningar för ansökan utarbetas av institutionen.

E-government, YH-program

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

e-government

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

e-Government

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Yrkeshögskoleexamen i e-government

· Huvudsaklig studieort:

Programmet ges huvudsakligen på distans

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Antal poäng:

80

· Antal platser:

60

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Engelska A

· Ansvarig institution:

IAM

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

· Övrigt, angående ansökan och urval:

Om antal sökande överstiger antal platser på utbild­­ningen ges förtur för sökande med flerårig yrkeslivs­erfaren­het inom offentliga sektorn. Anvisningar för ansökan utarbetas av institutionen.

Produktutveckling, YH-program

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Produktutveckling

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Product development

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Yrkeshögskoleexamen i produktutveckling

· Huvudsaklig studieort:

Programmet ges huvudsakligen på distans

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Antal poäng:

80

· Antal platser:

30

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet

· Ansvarig institution:

IMA

· När programmet skall starta första gången:

VT 2004

Matematisk modellering och simulering, breddmagisterprogram

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Matematisk modellering och simulering

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Mathematical Modelling and Simulation

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i matematisk modellering och simulering

· Huvudsaklig studieort:

Karlskrona

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

Ingen platsbegränsning

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng. Minst 15 poäng matematik samt minst 5 poäng matematisk statistik.

· Ansvarig institution:

IHN

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Pedagogik för IT-stödd distansutbildning, breddmagisterprogram

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Pedagogik för IT-stödd distansutbildning

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Pedagogy for IT-supported distance education

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i IT-stödd distansutbildning

· Huvudsaklig studieort:

Programmet ges huvudsakligen på distans

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

20

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng

· Ansvarig institution:

IEM

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Strategiskt ledarskap för hållbarhet, breddmagisterprogram

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att fastställa följande:

· Utbildningens namn:

Strategiskt ledarskap för hållbarhet

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Strategic Leadership Towards Sustainability

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i strategiskt ledarskap för hållbarhet

· Huvudsaklig studieort:

Karlskrona

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande för programmet:

· Ansvarig institution:

IMA

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

Ca 60

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng samt Engelska A, alternativt att högskoleutbildningen genomgåtts på engelska.

· Programmet skall starta första gången:

HT 2004

· Övrigt, angående ansökan och urval:

En bedömning kommer att göras av de sökandes förmåga att tillägna sig programmet. Ansökan görs enligt särskilda anvisningar som utarbetas av institutionen.

Anders Nilsson anländer till mötet.

Intelligent logistik

Förslaget diskuteras. Nämnden beslutar att inte rekommendera inrättande i nuläget.

Media, upplevelse, kultur, lärande

Förslaget diskuteras. Nämnden beslutar att inte rekommendera inrättande i nuläget.

Digitala spel, kandidat

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet samt fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Digitala spel

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Digital Games

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie kandidatexamen med huvudämnet medieteknik eller Teknologie kandidatexamen med huvudämnet medieteknik (beroende på inriktning)

· Huvudsaklig studieort:

Karlshamn

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

120

· Antal platser:

30

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet, Matematik B, samt Samhällskunskap A.

· Ansvarig institution:

IAM

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Anders Nilsson lämnar mötet.

Ronnie Heimer anmäler att han reserverar sig mot beslutet. Se bilaga 1.

Ubiquitous Computing, breddmagister

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet samt fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Ubiquitous Computing

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Ubiquitous Computing

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Magisterexamen i Ubiquitous Computing

· Huvudsaklig studieort:

Ronneby

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

60

· Antal platser:

60

· Tillträdeskrav:

Högskoleexamen om minst 120 poäng. Minst 5 poäng programmering

· Ansvarig institution:

IAM

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Medicinsk teknik, högskoleingenjör

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet samt fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Medicinsk teknik

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Medical Engineering

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik inriktning medicinsk teknik

· Huvudsaklig studieort:

Karlskrona

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

120

· Antal platser:

Ingen platsbegränsning

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs D och Fysik kurs B

· Ansvarig institution:

ITS

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Heléne Ivarsson lämnar mötet.

Affärsinriktat utvecklingsarbete (klinisk magister)

Förslaget diskuteras. Nämnden beslutar att inte rekommendera inrättande i nuläget.

IT-säkerhet, kandidat

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet samt fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

IT-säkerhet

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Security Engineering

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie kandidatexamen med huvudämnet datavetenskap

· Huvudsaklig studieort:

Ronneby

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

120

· Antal platser:

60

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs C

· Ansvarig institution:

IPD

· När programmet skall starta första gången:

HT2004

Annika Annemark lämnar mötet.

IT-säkerhet, djupmagister

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet samt fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

IT-säkerhet

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Security Engineering

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie magisterexamen med huvudämnet datavetenskap

· Huvudsaklig studieort:

Ronneby

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

40

· Antal platser:

32

· Tillträdeskrav:

110 poäng avklarade kurser varav minst 50 poäng inom ämnet datavetenskap

· Ansvarig institution:

IPD

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Intelligenta programvarusystem, djupmagister

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet samt fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Intelligenta programvarusystem

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Intelligent Software Systems

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie magisterexamen med huvudämnet datavetenskap

· Huvudsaklig studieort:

Ronneby

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

60

· Antal platser:

30

· Tillträdeskrav:

110 poäng avklarade kurser varav minst 50 poäng inom ämnet datavetenskap

· Ansvarig institution:

IPD

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Ronnie Heimer anmäler att han reserverar sig mot beslutet. Se bilaga 1.

Programvaruteknik, civilingenjör

Vid de tidigare inrättandena av civilingenjörsprogrammen i datateknik, maskinteknik och industriell ekonomi genomfördes externa kvalitetsutvärderingar. Det föreslagna civilingenjörsprogrammet i programvaruteknik liknar till stor del civilingenjörsprogrammet i datateknik. Därför anser nämnden att en extern granskning inte behöver göras.

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet samt fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Civilingenjör programvaruteknik

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Master of Science in Software Engineering

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Civilingenjörsexamen i programvaruteknik

· Huvudsaklig studieort:

Ronneby

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

180

· Antal platser:

60

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs D, Fysik kurs B och Kemi kurs A

· Ansvarig institution:

PCI

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Claes Jogréus lämnar mötet.

Spelprogrammering

Grundutbildningsnämnden beslutar att rekommendera Högskolestyrelsen att inrätta programmet samt fastställa följande:

· Utbildningens namn (svenska):

Spelprogrammering

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Game Programming

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie kandidatexamen med huvudämnet datavetenskap eller teknologie kandidat examen med huvudämnet datavetenskap (beroende på val av kurser)

· Huvudsaklig studieort:

Ronneby

Grundutbildningsnämnden beslutar att fastställa följande (under förutsättning att Högskolestyrelsen inrättar programmet):

· Antal poäng:

120

· Antal platser:

45

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs C

· Ansvarig institution:

IPD

· När programmet skall starta första gången:

HT 2004

Programändringar 2004

§ 158

Grundutbildningsnämnden har fått in tre förslag om vissa ändringar av program.

Namnbyte Internetsystem

Anders Nelsson, ITS, har lämnat in förslag om ändring av programnamnet för Internetsystem.

För närvarande gäller följande:

· Utbildningens nuvarande namn (svenska):

Internetsystem

· Nuvarande examensbenämning:

Teknologie kandidatexamen med huvudämnet elektroteknik inriktning internetsystem

Grundutbildningsnämnden beslutar att föreslå Högskolestyrelsen att fastställa följande ändringar, i enlighet med förslaget:

· Nytt namn för utbildningen (svenska):

Nätverksingenjör

· Engelsk översättning av utbildningens nya namn:

Computer Network Engineering

Nämnden beslutar att ändra namnet på inriktningen i examen enligt följande, under förutsättning att Högskolestyrelsen beslutar om namnändringen:

· Ny examensbenämning:

Teknologie kandidatexamen med huvudämnet elektroteknik inriktning datanätverk

Vidare uppdrar Grundutbildningsnämnden åt ITS att omarbeta utbildningsplanen så att studenter som antas till programmet med det nya namnet även ska ha möjlighet att få en högskoleingenjörsexamen.

Ändring MDA-programmet

Berthel Sutter, IAM, har lämnat in förslag om ändring av ett antal punkter för MDA-programmet.

För närvarande gäller följande:

· Utbildningens nuvarande namn (svenska):

Människor Datateknik Arbetsliv

· Examen som nuvarande programmet är avsett att leda till:

Filosofie kandidatexamen med huvudämnet datavetenskap eller filosofie kandidatexamen med huvudämnet arbetsvetenskap (studenten får välja)

· Antal platser:

Ingen platsbegränsning

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet samt Matematik kurs C och Samhällskunskap kurs A

Grundutbildningsnämnden beslutar att föreslå Högskolestyrelsen att fastställa följande ändringar, i enlighet med förslaget:

· Utbildningens namn (svenska):

Människor Design Arbete

· Engelsk översättning av utbildningens namn:

Work Practice and Technology

· Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie kandidatexamen med huvudämnet arbetsvetenskap

Vidare beslutar nämnden att följande ska gälla:

· Antal platser:

32

· Tillträdeskrav:

Grundläggande behörighet

· Ändringen gäller från antagningen:

HT 2004

Ändring av examensbenämning för programvaruteknik

Förslag har inkommit om ändring av förled till examen och tillträdeskrav för kandidatprogrammet i programvaruteknik. Förslaget diskuteras. Vissa tveksamheter finns varför frågan bordlägges till nästa möte. Eva Pettersson får i uppdrag att kontakta den programansvarige.

Sektionstillhörighet för utbildningsprogram efter omorganisationen

§ 159

Efter 2004-01-01 ska institutionerna inte finnas kvar, istället bildas nya sektioner. Kurser och utbildningsprogram tillhör idag en institution som ansvarar för genomförandet. Efter omorganisationen ska kurserna och programmen istället ordnas under sektionerna. Grundutbildningsnämnden beslutar i nuläget om institutionstillhörighet på delegation från Högskolestyrelsen.

Grundutbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Benny Lövström att tillsammans med Claes Jogréus se över hur kurser och program ska placeras i de nya sektionerna.

Inrättande av ämnet informatik

§160

Ärendet bordläggs till nästa möte.

Mötet avslutas

§ 161

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

_______________________________

Madeleine Söderberg

Sekreterare

Justeras

_______________________________ _______________________________

Benny Lövström

Ronnie Heimer

Ordförande

Justerare

Bilaga 1 - reservationer

bil1_Reservationer.pdf

Redigera
Share Dela