Kallelse till gu-nämndssammanträde 2003-06-10

Tid: tisdag 10 juni 2003 kl. 9.15-16.00

Plats: Ankaret, Karlskrona

Förslag till föredragningslista

Inledning:

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

4. Föregående mötes protokoll
Bilaga 1 – protokoll 2003-04-10
Bilaga 2 – protokoll 2003-05-08

Diskussions- och informationsärenden I:

5. Marknadsföring inför 2004
Föredragande Margareta Ahlström

6. Kriterier för utbildningsområde för kurser
Bilaga 3a – diskussionsunderlag
Bilaga 3b – SCBs kodbilaga

Beslutsärenden:

7. Fastställande av utbildningsområde för kurser (omprövning)
Bilaga 4a – följebrev IAM
Bilaga 4b – kursplaner arbetsvetenskap och LKDM
Bilaga 5a – följebrev IFP
Bilaga 5b – kursplaner IFP

8. Kursutvärderingssystem
Föredragande Jenny Pettersson
Bilaga 6

9. Tilldelning av nätmedel
Föredragande Heléne Ivarsson/Jörgen Andersson
Bilaga 7 – förslag till beslut
Bilaga 8 – ansökan

10. Återrapportering beviljade nätmedel
Bilaga 9 – slutrapport Bibliotekspedagogik
Bilaga 10 – information om magisterprogram nätbaserad undervisning

11. Programansvarig institution för högskoleingenjörsprogrammet i elektro/datateknik (ingenjörsutbildning on-line)

12. Delegeringar till ordförande
Bilaga 11 – förslag till beslut

13. Delegering av kursplaner IAM
Bilaga 12 - skrivelse

Diskussions- och informationsärenden II:

14. Utbildningsstrategi för BTH
Bilaga 13 – uppdrag från rektor

15. Adjungering till GUN

16. Kostnader och intäkter för programansvar
Bilaga 14 – skrivelse från Michael Mattsson

17. Lärarförslagsnämnden
Se även bilaga 13

18. Inställandet av kurser och program

19. Rapportering från programorganet för civilingenjörsutbildningarna
Föredragande Claes Jogréus
Bilaga 15 – minnesanteckningar

20. Basår för magisterprogram

21. B.Sc. med internationell rekrytering

22. Kort information
- MDA 2 – Bilaga 16
- Inkomna och avgivna skrivelser – Bilaga 17
- Dekanus delegationsbeslut – Bilaga 18

23. Mötestider hösten

Avslutning:

24. Till nästa möte

25. Övrigt

Välkommen!

Benny Lövström, ordförande

Madeleine Söderberg, enligt uppdrag

Redigera
Share Dela