Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Torsdag 2007-01-18, kl. 9.00-1500

Plats: Diamanten (före lunch) / Stora konferensen (efter lunch), Ronneby

Föredragande:

Benny Lövström (BLO) alla punkter utom där annat anges.

Claes Jogréus (CJO) punkt 8

Heléne Ivarsson (HIA) punkt 8 & 13

Fredrik Andersson (FAS) punkt 14

Jörgen Nordberg (JNO) punkt 15 & 16

Om föredragande inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden

4. Föregående mötes protokoll (bil. 1)

5. Minnesanteckningar från Arbetsutskottet (bil. 2)

6. Dekanus delegerade beslut (bil 3.1 – 3.4)

7. Information från ordförande

8. Information från lärarförslagsnämnden (bil. 4) [CJO, HIA]

9. Kursplanearbete på sektionerna

10. Högskoleverkets förslag till översättning av civilekonomexamen

11. Lärarutbildningsnämnder i Sydost

12. Övergångsregler mellan nya och gamla högskoleförordningen

Beslutsärenden

13. Inrättande av utbildningsprogram - Lärarutbildning för verksamhet inom gymnasieskolans yrkesförberedande program (bil. 5.1 – 5-2) [HIA, BLO]

14. Fastställande av tidigare bordlagda utbildningsplaner (bil. 6.1 – 6.4) [BLO, FAS]

- Undersköterskeprogrammet

- Civilingenjör i maskinteknik (bilaga skickas senare)

- Masterprogram i matematisk modellering och simulering (bilaga skickas senare)

- Masterprogram i Software Engineering (bilaga skickas senare)

15. Fastställande av nya utbildningsplaner (bil. 7) [BLO, JNO]

- Civilingenjör i datateknik och programvarusystem

16. Inrättande av program och fastställande av utbildningsplaner (bil. 8.1 – 8.2) [BLO, JNO]

- Produktutveckling

- Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation

17. Revidering av mall för utbildningsplaner (bil. 9, skickas senare)

18. Revidering av mall för kursplaner (bil. 10, skickas senare)

Avslutning

19. Övriga frågor

20. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Fredrik Andersson

enligt uppdrag

Nänligen anmäl eventuellt förhinder till Fredrik Andersson på e-postadress fredrik.andersson@bth.se

Redigera
Share Dela