Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Tisdagen 2005-01-25, kl. 9.00-16.00

Plats: Rum Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

BLO (Benny Lövström): § 9, 12, 13, 16, 17

MEK (Magnus Ekblad): § 10, 14, 15, 18

MAD (Marie Aurell): § 8

EOL (Ewy Olander): §8

HIA (Helene Ivarsson): § 11

JAN (Jorgen Andersson): § 11

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammantradet oppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 - 2004-12-14)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

6. Information fran dekanus

7. Sophie Byggeth informerar om seminarium om utbildning for hållbar utveckling

8. Information från arbetsgruppen Bolognafrågor (MAD, EOL)

9. Gemensamt möte med Grundutbildningsnämnder (eller motsvarande) fran lärosäten i

Sydostsamarbetet (BLO)

10. Diskussion av riktlinjer för särskilt urval (MEK)

11. Slutrapport om utvecklingsmedel för nätkurser (HIA, JAN)

12. Tillgodoräknande av kurs fran utländskt lärosäte (BLO)

13. Nivåklassificering av kurser på breddmagisterprogram (BLO)

Beslutsärenden:

14. Fastställande av utbildningsplaner för program med början HT 2005 (bilaga 3 - MEK)

15. lnrättande av breddmagisterutbildning i Teamarbete i hemvård (bilaga 4 - MEK)

16. Fastställande av handläggning och beredning av utbildningsplaner under VT 2005 (BLO)

17. Utseende av ledamöter till Lärarförslagsnämnden (BLO)

18. Datum för vårens möten i Grundutbildningsnämnden (MEK)

Avslutning:

19. Övrigt

20. Till nästa möte

Valkomna!

Benny Lövström

Ordförande

Magnus Ekblad

enligt uppdrag

Var vanlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress

Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela