Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden 2002-11-07, Soft Center, Ronneby

Närvarande ledamöter:

Benny Lövström, universitetslektor (ordförande)

Claes Jogréus, universitetslektor

Eva Pettersson, universitetsadjunkt (frånvarande § 10-22)

Jörgen Andersson, universitetsadjunkt

Sara Eriksén, universitetslektor

Helene Ivarsson, universitetslektor (frånvarande § 19-22)

Anders Nilsson, universitetsadjunkt (frånvarande § 10-22)

Ronnie Heimer, student (frånvarande § 13-22)

Jenny Pettersson, student

Annika Annemark, bibliotekarie (adjungerad, frånvarande § 19-22)

Övriga:

Claes Wohlin, professor (adjungerad för § 5-7)

Christer Alvegård, pedagogisk utvecklare (föredragande § 9)

Bengt Aspvall, prorektor (föredragande § 8)

Maria Engelmark, chef för international office (föredragande § 10-11)

Björn Stille, universitetsadjunkt (föredragande § 14)

Madeleine Söderberg, sekreterare

Frånvarande:

Marie Aurell, universitetsadjunkt

Patrik Hermansson, student


§ 1       Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2       Presentation av ny ledamot

Sara Eriksén som valts till ny ledamot presenterades.

§ 3       Fastställande av föredragningslista

Den utsända föredragningslistan fastställdes med viss omordning och tillägg av punkterna Uppföljning av extern granskning av civilingenjörsprogrammen och Presentation av pedagogisk utvecklare.

§ 4       Val av justeringsperson

Till justeringsperson för mötet valdes Jenny Pettersson.

§ 5       Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 6       Val till Lärarförslagsnämnden

Helene Ivarsson och Claes Wohlin berättar om Lärarförslagsnämndens arbete. Nämnden beslutade enhälligt att välja Claes Jogréus som representant i Lärarförslagsnämnden. Benny Lövström valdes till suppleant för GUN:s representanter i Lärarförslagsnämnden.

§ 7       Ny examensordning

Nämnden beslutade att föreslå rektor att fastställa examensordningen enligt förslag som skickats ut med kallelsen med följande ändringar:

 • 8. Stycke två: Med tillägg att även betygsskala ska anges i examens- och kursbevis
 • 9. Sista stycket: Med tillägg av en hänvisning till Policy för tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning för ytterligare information.

Se bilaga 1.

Nämnden beslutade att fastställa samtliga bilagor (A-I) till examensordningen enligt förslag som skickats ut med kallelsen med följande ändringar:

 • Bilaga A: Med förtydligande att förteckningen gäller magisterexamen med ämnesdjup.
 • Bilaga B: Med en ändring av namnet för European Spatial Planning till Regional utvecklingsplanering.
 • Bilaga G: Med tillägg av civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi och Maskinteknik.
 • Bilaga I, Magisternivå (djup): Med tillägg angående biblioteksresurser i samband med magisterarbeten.
 • Bilaga I: Ytterligare ett stycke, Kriterier för magisternivå med ämnesbredd är under framtagande.

Se bilaga 1.

§ 8       Uppföljning av extern granskning av civilingenjörsprogrammen (föredragande Bengt Aspvall)

Bengt Aspvall berättade om bakgrunden till utvärderingen som ägde rum 31 oktober. Vid besöket gav utvärderingsgruppen muntligen ett positivt utlåtande med vissa rekommenderade förändringar, detta kommer skriftligen till BTH inom kort.

Grundutbildningsnämnden ansåg att planeringen av de tre civilingenjörsprogrammen ska göras i samråd och att samordning mellan utbildningarna skall ske. Närmare instruktioner ges när utvärderingsgruppens skriftliga utlåtande inkommit till BTH. Claes Jogréus fick i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på konstellation och ledamöter till ett programråd för civilingenjörsutbildningarna.

§ 9       Presentation av pedagogisk utvecklare

Christer Alvegård som nyligen anställts som pedagogisk utvecklare presenterade sig för nämnden. Vidare diskuterades behovet av samordning av olika typer av pedagogiska utvecklingsmedel.

§ 10     Policy för tillgodoräknande av utländska studier (föredragande Maria Engelmark)

Nämnden beslutade att anta policyn om tillgodoräknande av utländska studier enligt förslag som skickats ut med kallelsen med följande ändringar:

 • Annex I, tabellen: kolumnen som anger relativ betygsskala tas bort.
 • Annex I, fotnoten: Ändras till "När tvågradig bokstavsskala används skall ECTS-betygen …"

Se bilaga 2.

§ 11     ECTS (föredragande Maria Engelmark)

Nämnden beslutade att anta rekommendationen för användning av ECTS-betygsskalan enligt förslag som skickats ut med kallelsen med följande ändringar:

 • Tabellen ändras så att den överensstämmer med policyn om tillgodoräknande av utländska studier.
 • Stycke två, sista meningen, stryks.
 • Rekommendationen gäller från dagens datum.

Se bilaga 3.

§ 12     Tilldelning av utvecklingsmedel

Ansökningarna om utvecklingsmedel har beretts av en arbetsgrupp bestående av Anders Nilsson, Benny Lövström och Claes Jogréus. Grundutbildningsnämnden beslutade att tilldela medel enligt följande:

Nya beslutade program:

 • Civilingenjör datateknik: 60 kkr
 • Applikationsutveckling för digitala medier: GUN har intention att tilldela medel år 2003 för fortsatt programutveckling.
 • Industriell ekonomi: Ansökan ej inkommit, men GUN har ambitionen att tilldela medel år 2003 för fortsatt programutveckling. Denna ambition kommer dock att vägas mot möjligheten att samordna utvecklingsarbetet med dito för civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi.

Nya program där arbetsgrupper tidigare erhållit medel:

 • Civilingenjör maskinteknik
 • Civilingenjör industriell ekonomi
 • Litteratur, kommunikation och digitala medier

För dessa program 'reserveras' medel ur 2003 års utvecklingsmedel.

Nya arbetsgrupper:

 • Work, Products and Design, i samordning med föreslagen utveckling av MDA-programmet: 75 kkr
 • E-government: 75 kkr
 • Sustainable Mobile Services: 75 kkr

Medlen kan rekvireras efter rapport till GUN om arbetsgruppernas sammansättning. Arbetsgrupperna förväntas inkomma med ett beslutsunderlag för inrättande av nytt program senast till GU-nämndens möte juni 2003. Materialet tillställs GUN som beslutar huruvida rekommendation om inrättande ska inges till Högskolestyrelsen eller ej.

Strategisk vidareutveckling av program:

 • Informationsekonomi: 30 kkr
 • Elektroteknik: 30 kkr
 • Matematik och Datavetenskap: 30 kkr.
 • Sjuksköterskeprogrammet, pedagogisk förnyelse: 25 kkr (med villkor att senast 16 dec 2002 ha hållit ett BTH-övergripande seminarium om erfarenheterna av att använda PBL inom sjuksköterskeprogrammet)

Övrigt:

 • Kursutveckling Teknologi, Kultur, Samhälle (för civilingenjörsprogrammen): 25 kkr

Grundutbildningsnämnden kommer att begära in information om hur utvecklingen av ovanstående utvecklingsprojekt framskrider. Övriga ansökningar har ej kunnat beviljas medel.

§ 13     Tilldelning av nätmedel

Ansökningarna om utvecklingsmedel har beretts av en arbetsgrupp bestående av Helene Ivarsson, Jörgen Andersson, Lasse Bourelius och Jenny Pettersson. Grundutbildningsnämnden beslutade att tilldela medel enligt följande:

 • Biblioteket/IHS, nätbaserad kurs Bibliotekspedagogik 5p: 25 kkr.
 • IEM, nätbaserade kurser Grundkurser i företagsekonomi: 50 kkr.
  Särskilt krav: Komplettering och precisering till ansökan måste ske för att den ska kunna bedömas enligt riktlinjerna. Kompletteringen ska vara GUNs beredningsgrupp tillhanda senast 2002-11-29.
 • IAM, nätbaserade kurser IT i vardagen – användning och design 5p samt Participatory Design 5p: 75 kkr.
 • IMA, nätbaserad kurs Fortsättningskurs i kvalitetsteknik 5p: 50 kkr.
 • IFP, nätbaserad kurs AutoCAD, grundkurs 2p: 20kkr.
 • IPD, nätbaserad kurs Information Security Management 5p (fortsättningskurs): 50 kkr.
  Särskilt krav: I utvecklingen av kursen ska samverkan med Svenska Distans Högskolan (SDH)-parterna eftersträvas och ansökan ske hos SDH för erhållande av externa medel. En muntlig preliminär förfrågan hos SDH har bemötts positivt. Särskilda villkor för att vara SDH-kurs finns och ska beaktas.
 • ITS, anpassning av befintligt bilprojekt till delvis distansmetodik: 30 kkr.
 • ITS, nätbaserat program Ingenjörsutbildning online 120p: 150 kkr. Tilldelade medel avser att täcka initiala kostnader och extern finansiering bör sökas. Projektet uppmanas att återkomma med kompletterande ansökningar i en eventuell ytterligare ansökningsomgång.
 • IHN, nätbaserad kurs/bok Matematik. Envariabelanalys: 25 kkr.

Generellt för beviljade projekt gäller att samtliga ska inkomma med delrapport om hur medlen använts senast 2003-05-15 samt en slutredovisning 2003-10-01. Därutöver gäller särskilda krav enligt ovan.

I samband med tidigare ansökningsomgång beviljades ITS medel i två delposter, där delpost två tilldelades under förutsättning att en redovisning av projektet inkommer. Arbetsgruppen rapporterade att denna redovisning nu inkommit och godkänts.

Nämnden gav i uppdrag åt Benny Lövström och Claes Jogréus att utveckla riktlinjerna för ansökningar om utvecklingsmedel och nätmedel samt återrapportering för beviljade projekt.

§ 14     Applikationsprogrammet (föredragande Björn Stille)

Björn Stille redogjorde för planeringsarbetet för programmet Applikationsutveckling i digitala medier. Till nästa möte vill GUN ha in utbildningsplanen för programmet.

§ 15     Breddmagisterprogram i Medieteknik

Förslag på ett nytt utbildningsprogram Gestaltning i digitala medier har inkommit. Nämnden ansåg att ytterligare uppgifter måste begäras in innan GUN kan gå vidare med frågan.

§ 16     Fastställande av per capsulam-beslut angående nya utbildningsprogram

Nämnden fastställde per capsulam-beslut taget 2002-10-16. Se bilaga 4.

§ 17     Delegationsbeslut för kännedom: fastställande av utbildningsområde för nya kurser

Nämnden delgavs ordförandebeslut DG002/02.

§ 18     Fastställande av utbildningsområde för kurser

Från IEM har inkommit kursplaner med fler än ett utbildningsområde. Nämnden beslutade att fastställa utbildningsområde i enlighet med institutionens förslag, enligt följande:

FEC035       Introduction to network technology - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FEC031       Economics of networks - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FEC029       Business strategies in network industries - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FEC036       Real options and new technology - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FEC034       Internet and financial services - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FEC027       Business-to-exchange - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FEC025       Business-to-business - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FEC026       Business-to-consumer - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FEAXXX   Systematisk affärsutveckling för entreprenörer  samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

FECXXX    Connective and Communicative Management - samhällsvetenskap 50%, teknik 50%

XXXXXX  Företagsekonomi 20p - samhällsvetenskap 25%, teknik 75%

§ 19     Ingenjörsutbildning i medicinsk teknik

Bordlades till nästa möte.

§ 20     Fastställande av utbildningsplan

Bordlades till nästa möte

§ 21     Nästa möte

Nästa möte hålls 5 december.

§ 22     Övrigt

Inga övriga frågor

Vid protokollet:

Madeleine Söderberg

sekreterare

Justeras:

Benny Lövström                                                                                      Jenny Pettersson

Ordförande

Redigera
Share Dela