Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-10-23, kl. 0900-1600

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Claes Jogréus, fr o m § 161.3

Jörgen Nordberg

Stefan Johansson

Företrädare för de studerande

Rickard Lind

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare, fr o m § 159

Paul Davidsson, ordförande Lärarförslagsnämnden, fr o m § 159 t o m § 160

Tomas Johansson, chef Studerandeavdelningen

Eva Pihlblad, chef Ekonomiavdelningen, § 162

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Lars Lundberg

Ewy Olander

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 153 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna.

§ 154 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med kallelsen. Till beslutspunkterna under § 165 lades inrättande av utbildningsprogram i Data/Elektroteknik. Som övriga frågor anmäldes utseende av ledamöter till Idérådet och NSHU-projekt om pedagogisk utveckling.

§ 155 Val av justerare

Jörgen Nordberg valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 156 Föregående mötes protokoll

Tidigare bordlagt protokoll från den 28 augusti samt protokoll från den 25 september lades till handlingarna.

§ 157 Dekanus delegerade beslut

Dekanus delegerade beslut DG 15/07, 16/07 och 17/07 lades till handlingarna.

§ 158 Information från ordförande

Ordförande informerade om att:

- Examensordningen nu är fastställd av rektor

- Diskussion pågår inom Högskolan om hur beslutet om användande av sjugradig betygsskala skall tolkas och tillämpas.

§ 159 Information från lärarförslagsnämnden.

Heléne Ivarsson informerade om lärarförslagsnämndens möte den 4 oktober. I samband med detta diskuterade nämnden om hur man hanterar uppföljningen av den pedagogiska skickligheten för de lärare som provanställs med hänvisning just till osäkerhet i dokumentationen av den pedagogiska skickligheten. Nämnden menade att det rimliga är att sektionscheferna dokumenterar och delger detta till Lärarförslagsnämnden.

§ 160 Arbetsordning för fastställande av befattningsprofiler för professurer

Paul Davidsson föredrog diskussionerna i Lärarförslags- och Fakultetsnämnderna kring förändring av arbetsordningen för fastställande av befattningsprofil för professurer. Nämnden diskuterade frågan och kom fram till att en lämpligare arbetsordning vore att befattningsprofilerna för professurer fastställs av ordförande för Lärarförslagsnämnden i samråd med dekanerna för Grundutbildnings- och Fakultetsnämnderna. Paul Davidsson tar med dessa synpunkter till de vidare diskussionerna i ärendet.

§ 161 Uppföljning av kvalitetsarbete

§ 161.1

Stefan Johansson föredrog en utredning om hur man kan implementera ett kursvärderingssystem för Blekinge Tekniska Högskola, samt en jämförelse mellan ett antal alternativa system. Nämnden diskuterade vilka egenskaper som ett kursvärderingssystem måste ha och betonade att ett system måste komma på plats snarast möjligt. Stefan Johansson skall fortsätta arbetet, bland annat genom att kontakta Lars Bourelius och Leif Lagebrand, och återrapportera på nästkommande möte.

§ 161.2

Ordförande föredrog en lista på aktuella utvärderingar som Blekinge Tekniska Högskola är föremål för. Denna lista skall bli en återkommande punkt på Grundutbildningsnämndens möten. I samband med detta diskuterade nämnden rutiner för Högskoleverkets kommande utvärderingar och kom fram till att man som ett led i sitt kvalitetsansvar vill se självbeskrivningar och liknande dokument innan de sänds in. Det gäller från och med utvärderingen av pedagogik under vårterminen 2008.

§ 161.3

Fredrik Andersson och Stefan Johansson återrapporterade från Högskoleverkets kvalitetskonferens i Umeå 10-11 oktober. Nämnden diskuterade även deltagande i kommande kvalitetskonferenser.

§ 162 Ekonomiskt utfall och prognos för 2007 samt budgetarbetet för 2008

Eva Pihlblad presenterade det ekonomiska utfallet efter andra tertialet samt prognos för helårsresultatet. Hon presenterade även budgetarbetet inför det kommande året. I diskussionen kring detta berörde Nämnden bland annat frågan om interna tak för de olika sektionerna.

§ 163 Akademi sydost, aktuella frågor

Ordförande informerade om det aktuella läget i samarbetet inom Akademi sydost rörande lärarutbildning, gemensam vision och strategi samt organisatoriska samverkansformer.

§ 164 Arbetet med BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi

Ordförande presenterade ett frågeformulär från vicerektor Michael Mattsson som skall ligga till grund för utformandet av Blekinge Tekniska Högskolas Forsknings- och utbildningsstrategi. Utifrån diskussionen på mötet sammanställer ordförande svaret från Grundutbildningsnämnden.

§ 165 Tidigare bordlagda förslag till program

Bakgrund

Vid Grundutbildningsnämndens möte den 25 september bordlades sju förslag till inrättande av program från och med höstterminen 2008. Sex av förslagen har efter revideringar åter inkommit till Grundutbildnings¬nämnden för beslut om inrättande.

§ 165.1 Beslut, Digital bildproduktion

Nämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Digital bildproduktion.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Digital Visual Production.

Examen som programmet är avsett att leda till: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik B och Samhällskunskap A med lägst betyget Godkänd.

Ansvarig sektion: TKS.

§ 165.2 Beslut, Marin teknik

Nämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Marin teknik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Marine Technology.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjörsexamen i maskinteknik med inriktning mot marin teknik.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik D och Fysik B med lägst betyget Godkänd.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 165.3 Beslut, Dataingenjör med inriktning mot ljud- och bildbehandling

Nämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Dataingenjör med inriktning mot ljud- och bildbehandling.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Computer Engineering with emphasis on Sound and Image Processing.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleingenjörsexamen i elektroteknik med inriktning mot ljud- och bildbehandling. Alternativt Teknologie kandidatexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot ljud- och bildbehandling.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik D och Fysik B med lägst betyget Godkänd.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 165.4 Beslut, Magisterprogram i speldesign

Nämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande samt delegerade till dekanus att till nästa möte fastställa tillträdeskrav och examen som programmet är avsett att leda till:

Utbildningens namn: Magisterprogram i speldesign.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master Programme in Game Design.

Antal högskolepoäng: 60.

Ansvarig sektion: TKS.

§ 165.5 Beslut, Säkerhetsteknik

Nämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Säkerhetsteknik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Safety and Security Technology.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleexamen med inriktning mot säkerhetsteknik.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 165.6 Beslut, Datateknik/Elektroteknik

Nämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Datateknik/Elektroteknik.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Computer Engineering/Electrical Engineering.

Examen som programmet är avsett att leda till: Högskoleexamen med inriktning mot datateknik. Alternativt högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik.

Antal högskolepoäng; 120.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Matematik D och Fysik B med lägst betyget Godkänd.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 166 Förslag till inrättande av Masterprogram i programvarukvalitet

Bakgrund

Sektionen för teknik har inkommit med ett förslag till inrättande av ett Masterprogram i programvarukvalitet (co-op) till vilket man bland annat sökt stöd från KK-stiftelsen.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande samt delegera till dekanus att efter samråd med ansvariga på sektionen fastställa namn och tillträdeskrav.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet programvaruteknik.

Antal högskolepoäng: 120.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 167 Namnbyte av civilingenjörsprogram

Bakgrund

Programansvarig har inkommit med förslag om namnändring av Civilingenjörsprogrammen i datateknik och programvarusystem och i industriell ekonomi. Ändringen motiveras bland annat av att skapa en konsekvent namngivning av Blekinge Tekniska Högskolas civilingenjörsprogram samt att namnet tydligare skall återspegla utbildningens innehåll. Programorganet för civilingenjörsutbildningarna har diskuterat ärendet och står bakom förslaget.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutar om namnändringar på program enligt nedan

- Från Civilingenjörsprogram i datateknik och programvarusystem till Civilingenjör i datateknik och elektroteknik (Master of Science in Computer and Electrical Engineering).

- Från Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi till Civilingenjör i industriell ekonomi (Master of Science in Industrial Management and Engineering).

§ 168 Förändring av behörighetskrav Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling

Bakgrund

Företrädare för sektionen för Teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad har inkommit med en begäran om att ändra tillträdeskravet för Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling. Motivet är att få en samstämmighet mellan förkunskapskraven och huvudområdet för programmet.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att fastställa följande som tillträdeskrav till Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling.

- Antingen kandidatexamen inom tekniskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt område som är av relevans för europeisk planering och regional utveckling, samt Engelska B, eller

- Kandidatexamen, två års dokumenterad yrkeserfarenhet på minst halvtid av relevans för utbildningen, samt Engelska B. Med relevant yrkeserfarenhet menas yrke eller tjänst där utredning, analys, forskning eller utbildning inom övergripande planerings- utvecklings- eller regionala frågor, alternativt europafrågor, utgjort en betydande del av tjänsten.

§ 169 Tidsplan för revidering av utbildningsplaner inför ht 2008

Bakgrund

Inför höstterminen 2008 behöver Grundutbildningsnämnden bestämma tidsplan och rutiner för fastställande och revidering av utbildningsplaner.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att

- Samtliga program som skall ges under läsåret 2008/2009 skall inkomma till Grundutbildningsnämnden med en reviderad plan för fastställande.

- Nyinrättande program som skall ges höstterminen 2008 skall ha inkommit med en utbildningsplan till Nämnden senast den 10 januari 2008.

- Övriga program som skall ges höstterminen 2008 skall ha inkommit med en utbildningsplan till Nämnden senast den 8 februari 2008.

§ 170 Fastställande av utbildningsplaner som tidigare bara funnits på engelska

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare (GUN 070611, § 107) beslutat om att kurs- och utbildningsplaner endast kan fastställas på svenska och att planer som endast författats på engelska skall vara översatta senast den 1 november 2007. Nämnden behöver fastställa rutiner för fastställande av översatta utbildningsplaner.

Beslut

Grundutbildningsnämnden beslutade att delegera till dekanus att efter samråd med Arbetsutskottet fastställa utbildningsplaner för de program som inkommer med en svensk översättning av tidigare fastställd utbildningsplan och där det utöver språkbytet enbart skett mindre innehållsliga förändringar.

§ 171 Kvalitetsarbete inför kommande möten

Frågan ansågs behandlad under § 161

§ 172 Uppdatering av topp-5-listan med förbättringsåtgärder

Frågan ansågs behandlad under § 161

§ 173 Övriga frågor

De övriga frågorna bordlades för att tas upp på nästkommande möte.

§ 174 Till nästa möte

Till nästkommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

- Det fortsatta kvalitetsarbetet

- Inrättandet av huvudområden

- Ledamöter till Idérådet

- NSHU-projekt om pedagogisk utveckling

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Jörgen Nordberg

Justeras

_______________________________

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela