Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2006-10-25, kl. 0900-1230

Plats: Seminarierum ITS, Ronneby

Närvarande:

Ordförande Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland

Lars Lundberg, § 126.1 – 126.4

Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Företrädare för de studerande

Ella Forsberg

Niklas Svanberg

Föredragande:

Om inte annat anges har dekanus Benny Lövström varit föredragande.

§ 117 Sammanträdet öppnas

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Nämnden beslutade att adjungera Lotta Antman till mötet.

§ 118 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg under dagordningens punkt 13 av en övrig fråga om deltagande i NSHU-seminarium om breddad rekrytering.

§ 119 Val av justerare

Heléne Ivarsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 120 Information från ordförande

Dekanus informerade om att:

- Högskolestyrelserna inom Akademi Sydost har ett gemensamt seminarium i Kalmar den 30 oktober. Bland det man kommer att diskutera är en gemensam yrkeslärarutbildning och dispensansökan till regeringen för gemensamma organ i samarbetet mellan lärosätena, vilket kan komma att påverka även Grundutbildningsnämnden.

- Rektor har fattat beslut (R097/06) om finansiering av gemensamma aktiviteter, bland annat grundutbildningskurser, inom Akademi Sydost.

- Högskoleverket gör tillsynsbesök på Blekinge Tekniska Högskola den 9 november. De vill bland annat se på hanteringen av kurs- och utbildningsplaner, utvärderingar, tillgodoräknandehantering, tillgänglighet på information m m inom högskolan. Dekanus deltar i delar av besöket.

- Blekinge Tekniska Högskolas remissvar till regeringen angående förslag om studieavgifter för studenter utanför EES-området (BTH Dnr 16/894/06) ligger hos rektor för beslut. Svaret innehåller inget principiellt avståndstagande till införandet av avgifter, men poängterar att högskolorna bör ges i särskilt uppdrag att avgiftsfritt kunna ta emot studenter från biståndsberättigade länder. I svaret framhålls även den stora påverkan som avgifterna får för Blekinge Tekniska Högskola i och med relativt stora volymer av utbytesstudenter. Nämnden diskuterade frågan, men eftersom svaret skall vara inne den 26 oktober beslutade man att inte agera vidare.

- Jörgen Andersson avgår som ledamot i Grundutbildningsnämnden fr o m 1 januari. Fyllnadsval sker den 21 november.

§ 121 Hantering av kortare utbildningar, t ex Collegeår

Bakgrund

Frågan har väckts om kortare utbildningar inom ramen för Blekinge College och Yrkeshögskola (BCY), som inte leder till någon examen, skall inrättas och få utbildningsplaner fastställda av Grundutbildningsnämnden.

BCY har även inkommit med ett förslag till profilering av collegeår / collegetermin i syfte att tydligare koppla dessa till de olika sektionerna vid Blekinge Tekniska Högskola.

Beslut

Nämnden beslutade att:

- Utbildningar inom Blekinge College och Yrkeshögskola som berör sektioner inom Blekinge Tekniska Högskola skall inrättas samt få utbildningsplaner fastställda genom Grundutbildningsnämnden.

- Uttala sig positivt om föreslagen profilering av collegeår / collegetermin under förutsättning att profileringens inriktningar är förankrade och accepterade i de sektioner som ger kurserna.

§ 122 Yrkeslärarutbildning i Sydost

Heléne Ivarsson och Jörgen Andersson redovisade utredningen och förslaget till en gemensam yrkeslärarutbildning på 120 poäng, inom Akademi Sydost. Mellan 40 och 60 poäng på programmet erhålles genom validering, medan övriga läses genom distansutbildning. Utbildningen föreslås starta höstterminen 2007. Blekinge Tekniska Högskola får i förslaget huvudansvar för fyra inriktningar och blir delaktig i ytterligare två till tre stycken. Blekinge Tekniska Högskola saknar examensrätt varför examen utfärdas av antingen Växjö universitet eller Högskolan i Kalmar.

Nämnden diskuterade den nya utbildningen, och såg positivt på dess inrättande. Dock är det nödvändigt att Grundutbildningsnämnden på något sätt får sanktionera inrättandet och utformandet av programmet, trots att man formellt inte kan inrätta det. På samma sätt måste lokala rutiner för antagning och validering ordnas.

§ 123 Återrapportering School of Future Entertainment

I enlighet med per capsulam-beslut från 2006-07-04 återrapporterade Benny Lövström och Jörgen Andersson om implementeringen av programmet School of Future Entertainment (SOFE). SOFE har kommit igång som planerat. Rekryteringen av lärare till programmet har genomförts, om än under tidspress, och lokaler med utrustning till det utökade antalet studenter har ordnats. Dessa initiala problem har inte påverkat studenterna.

Nämnden diskuterade med anledning av detta ärende den principiella skillnaden mellan högskoleutbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar inför framtida inrättanden av program. Som viktiga skillnader framhölls de skilda regelverken samt forskningsanknytningen i utbildningen. För det aktuella programmet är nästa steg att studera kursplaner, prata med studenterna samt se på examinationsuppgifter. I diskussionen framkom även att det kan vara en god idé att Grundutbildningsnämnden i framtiden har en tätare kontakt med samtliga nyinrättade program, vilket kan ge lärdomar i båda riktningarna.

§ 124 Kursplanearbete på sektionerna

Återkoppling till § 103 på nämndens möte 11 oktober. Arbetet med att engagera Grundutbildningsnämnden närmare i kursplanearbetet på sektionerna avvaktar i väntan på att kursplanemallen fastställts, dekanus utformat instruktioner för arbetet samt att sektionscheferna informerats i ärendet.

Nämnden diskuterade i sammanhanget även frågan om resurstilldelning till uppgiften, vilken kan förväntas medföra en arbetsanhopning vid sidan av det vanliga arbetet i nämnden.

§ 125 Engelska som behörighetskrav

Bakgrund

På nämndens möte 11 oktober lyftes frågan om Grundutbildningsnämnden skall fatta ett beslut om generella krav på förkunskaper i engelska för utbildningar som har engelska som undervisningsspråk.

Dekanus redovisade en sammanställning på nuvarande kravnivåer. Nämnden diskuterade sedan ärendet, bland annat utifrån vilken reell skillnad det är på studenternas förkunskaper med Engelska A respektive Engelska B, samt om kraven är kopplade till urval vid inträde eller pedagogiskt upplägg på undervisningen.

Beslut

Nämnden beslutade att inte fastställa generella förkunskapskrav i engelska. Dock skall man fortsättningsvis vid inrättandet av alla program med engelska som undervisningsspråk explicit ange och motivera krav på förkunskaper i engelska.

§ 126 Fastställande av nya program

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden bordlade (GUN 061011, § 108) ett antal ansökningar om inrättande av nya program från och med höstterminen 2007. Åtta av programförslagen togs upp till förnyad behandling efter att nämnden behandlat frågan om förkunskapskrav i engelska.

§ 126 .1 Beslut

Nämnden beslutade att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: International Software Engineering.

Engelsk översättning av utbildningens namn: International Software Engineering.

Examen som programmet är avsett att leda till: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet programvaruteknik.

Antal högskolepoäng: 180.

Tillträdeskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även minst Godkänt i Matematik C och Engelska A.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 126.2 Beslut

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i artificiell intelligens för spel.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Game Artificial Intelligence Master of Science Programme.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet datavetenskap med inriktning mot artificiell intelligens i spel.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen med något av huvudområdena datavetenskap, programvaruteknik eller datateknik. Engelska B.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 126.3 Beslut

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation / internetsystem / signalbehandling / radiokommunikation.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunications / Internet Systems / Signal Processing / Radio Communications.

Examen som programmet är avsett att leda till:

- Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot telekommunikation.

- Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot internetsystem.

- Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot signalbehandling.

- Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik. Kandidatexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare skall examen innefatta data- / telekommunikation eller signalbehandling samt programmering. Engelska A.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 126.4 Beslut

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i datavetenskap.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Computer Science.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet datavetenskap.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen med något av huvudområdena datavetenskap, programvaruteknik eller datateknik. Engelska B.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 126.5 Beslut

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i intelligenta programvarusystem.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Intelligent Software Systems.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet datavetenskap.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen med något av huvudområdena datavetenskap, programvaruteknik, datateknik eller informationssystem. Kandidatexamen skall omfatta objektorienterad programmering och systemutveckling, algoritmer, diskret matematik, databaser, operativsystem samt datakommunikation. Engelska B.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 126.6 Beslut

Nämnden beslutade att, under förutsättning att erforderliga beslut om lokal examensordning fattas inom Blekinge Tekniska Högskola, inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:

Utbildningens namn: Masterprogram i IT-säkerhet.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science Programme in Security Engineering.

Examen som programmet är avsett att leda till: Teknologie masterexamen med huvudområdet datavetenskap.

Antal högskolepoäng: 120.

Tillträdeskrav: Kandidatexamen med något av huvudområdena datavetenskap, programvaruteknik datateknik eller informationssystem. Kandidatexamen skall omfatta programmering, algoritmer, datastrukturer, operativsystem samt datakommunikation. Engelska B.

Ansvarig sektion: TEK.

§ 126.7 Beslut

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik (bilaga 4.7), för att ytterligare utreda frågan om tillträdeskrav till programmet.

§ 126.8 Beslut

Nämnden beslutade att bordlägga ärendet om inrättande av TEK föreslaget Masterprogram i Software Engineering (bilaga 4.8), för att ytterligare utreda frågan om tillträdeskrav till programmet.

§ 127 Fullföljande av ansökningar om KY-program

Bakgrund

Från Idégruppen BTH/BCY har inkommit åtta förslag på KY-utbildningar med föreslagen start ht 2007, för utlåtande om de skall gå vidare med ansökningarna till KY-myndigheten eller ej. Grundutbildningsnämnden skall bedöma om förslagen är förankrade inom berörda sektioner, och har därför begärt in yttranden från sektionscheferna.

Beslut

Nämnden beslutade att tillstyrka att gå vidare med ansökan till KY-myndigheten för de föreslagna programmen (enligt bilaga 5.1 – 5.2) Omvårdnad med inriktning mot hemsjukvård; Vidareutbildning för undersköterskor inom geriatrik och demensvård; Omvårdnad vid utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionshinder; Projektkoordinator, inriktning arrangemang sport/arena/turism samt Mobila tjänster, Tele- / datakommunikationsteknik.

Nämnden tillstyrker inte att övriga föreslagna program går vidare till KY-myndigheten, om de inte innan ansökningstiden går ut tydligare kan kopplas till berörda sektioner.

§ 128 Fastställande av mallar för utbildningsplan och kursplan

Bakgrund

Under hösten har förslag till nya mallar för kurs- och utbildningsplaner framtagits som en följd av förändringarna i Högskoleförordningen. Mallarna har även behandlats inom bland annat Bolognagruppen. Till kursplanemallen har ett PM med instruktioner till kursplaneförfattare utformats.

I diskussionen fokuserade nämnden särskilt på hur progression, i meningen kursens fördjupning i förhållande för examensfordringarna för olika examina, skall uttryckas i mallen.

Beslut

Nämnden fastställde en mall för kursplaner i enlighet med bilaga 6.1, med smärre ändringar av redaktionell karaktär, samt att progression skall uttryckas genom användandet av beteckningarna A, B, C på grundnivå och D, E på avancerad nivå.

Nämnden fastställde även en mall för utbildningsplaner i enlighet med bilaga 6.3, med smärre ändringar av redaktionell karaktär samt att i avdelning 8 stryka första stycket, sista meningen och andra stycket, sista meningen.

§ 129 Övriga frågor

NHSU har den 29 november ett seminarium om breddad rekrytering till högskolan i Lund, till vilket Blekinge Tekniska Högskola har rätt att skicka sex representanter. Vilka ledamöter som deltar från Grundutbildningsnämnden skall fastställas senare, men företrädarna för de studerande uppmanades att utse en representant.

§ 130 Till nästa möte

Till nästa möte planeras följande ärenden:

- Ledamöter till NHSU-seminariet i Lund 29 november

- Inrättande av bordlagda program från nämndsmötena 11 och 25 oktober

Benny Lövström

Ordförande

Heléne Ivarsson

Justeras

Fredrik Andersson

Sekreterare

Redigera
Share Dela