Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2005-05-04. kl. 9.00

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, ledamot

Företrädare för de studerande

Mikael Karlsson, ledamot

Sandra Walther, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Heléne Ivarsson, ledamot

Claes Jogréus, ledamot (fram till § 51)

Stefan Johansson, ledamot

Lars Lundberg, ledamot

Ewy Olander, ledamot

Övriga

Annika Annemark, bibliotekschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Håkan Behmer

Företrädare för de studerande

Emma Dehlin

Sammanträdet öppnas § 47

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 48

Föredragningslistan fastställs med tillägg: GUNs möjligheter att arbeta mot fuskande studenter, matematisk statistik samt uppföljning av workshop för programansvariga.

Val av justerare § 49

Heléne Ivarsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Information § 50

Benny Lövström informerar om

- Den nya myndigheten NSHU har fått i uppdrag att stödja införandet av ny examensordning.

- HSV-utvärderingar: ny tematisk utvärdering av stöd till studenter, rapport om teknikvetenskaplig forskarutbildning, treårsuppföljning av högskoleingenjörsutbildningar samt återföringsmöte efter utvärderingen av civilingenjörsutbildningar har hållits i april.

- Kommande remisser: behörighetsregler till högre utbildning (HSV) och införande av studieavgifter för vissa internationella studenter (regeringen).

- HSV ser över sin roll som utvärderande myndighet efter att de under en sexårsperiod utvärderad svensk högre utbildning.

- Antalet överklaganden ökar i Sverige.

- Information från GUNs kvalitetsgrupp anmäls. I samband med detta beslutar nämnden att utöka den gruppen med Jörgen Andersson samt att adjungera Lotta Antmann.

- GUN informeras om det heldagsseminarium som hållits med ett flertal av BTHs programansvariga.

Processöversyn, nämndens arbetssätt § 51

Magnus Ekblad redogjorde för förslag till inrättande av ett arbetsutskott. En av fördelarna med detta skulle vara att GUN fick ärenden som var bättre beredda. Nämnden beslutar att uppdra åt Magnus Ekblad att tillsammans med Benny Lövstöm presentera ett förslag till beslut vid nästa möte baserat på diskussionen.

Remissvar examensordningen § 52

Magnus Ekblad redogjorde för det remisssvar på förslagen till förändringar i examensordningen som BTH skrivit tillsammans med övriga lärosätena i akademi Sydost.

Bolognaarbetet § 53

Benny Lövström redogjorde för arbetet i BTHs Bolognagrupp.

Fastställande av mall för utbildningsplan § 54

Bordlades till nästa mote.

Fastställande av mötestider för HT 2006 § 55

Bordlades till nästa möte.

Fastställande av utbildningsplaner från TKS § 56

Bordlades till nästa möte.

Fastställande av utbildningsplaner från TEK § 57

Bordlades till nästa möte.

Övrigt § 58

Följande ärenden under övrigt bordlades:

- GUNs möjligheter att arbeta mot fuskande studenter och matematisk statistik.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

_______________________________

Benny Lövström

Ordförande

_______________________________

Hélene Ivarsson

justeras

Redigera
Share Dela