Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Grundutbildningsnämnd

Tid: Torsdag 2004-10-19, kl. 9.00-16.00

Plats: Rum 3237, Karlskrona

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2004-09-22)

5. Information från dekanus

6. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

7. Diskussion av och information om arbetet med att framställa utbildningskataloger (Margareta Ahlström, informationsavdelningen)

8. Diskussion om sektionernas arbete med att fastställa kursplaner (bilaga 3)

9. Diskussion om arbetet med att formulera en utbildningsstrategi för BTH

10. Diskussion om BTHs arbete med den så kallade Bolognaprocessen

11. Förslag till förändring av examensordningen för att skilja på basårskurser och övriga kurser som kan ingå i examen (bilaga 4)

12. Utvärdering av ämnet Medieteknik

Beslutsärenden:

13. Fastställande av utbildningsområde av Förändring av organisationer, 5 poäng (bilaga 5)

14. Ansökan om att få inrätta ämnet Folkhälsovetenskap som huvudämne på kandidatnivå och magisternivå (bilaga 6)

15. Fastställande av uppdaterad Bilaga A i examensordningen (bilaga 7)

16. Fastställande av utbildningsplan MBA, 60 poäng (bilaga 8)

17. Fastställande av handläggning och beredning av utbildningsplaner under VT 2004

(bilaga 9)

Avslutning:

18. Övrigt

19. Till nästa möte

Välkomna!

Benny Lövström Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-post: Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera
Share Dela