Kallelse Grundutbildningsnämnden

Tid: Onsdagen den 9 januari 2002, kl. 09.15-16.00

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, Förvaltningsbyggnaden Gräsvik, Karlskrona

Observera att det utsända materialet i första hand är avsett för information. De

viktigaste bilagorna till detta möte är bilagorna 1 och 2.

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

2. Adjungering av prorektor Bengt Aspvall till detta möte

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden:

5. Styrande dokument m.m. (dokument delas ut vid mötet)

6. Ersättning till institutionerna för deltagande i nämnden

7. Instruktion till GU-nämnden (Bilaga 1)

8. Delegation till institutionerna (Bilaga 2)

9. Examensordning vid BTH (Bilaga 3)

10. Nya program läsåret 2002-2003 (Bilaga 4)

11. Ansökan generell rätt för magisterexamen djup (föredragande: Bengt Aspvall)

12. Idéer nya program i framtiden från arbetsgrupp (Bilaga 5)

13. Slutrapport från arbetsgruppen för magisterprogram (Bilaga 6)

Beslutsärenden:

14. Lärarförslagsnämnd, se Bilaga 10 och även Bilaga 1

15. Utskott civilingenjörsprogrammet (Ansökan och beslut bilagda, Bilaga 7 och 8, samt

frågor om övergångar mellan program, Bilaga 9)

Avslutning:

16. Till nästa möte

17. Mötesdagar under våren

18. Övrigt

Redigera
Share Dela