Protokoll fört vid sammanträde med Grundutbildningsnämnden

Tid: 2007-01-31, kl 0900-1200

Plats: Ankaret, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande

Benny Lövström, dekanus

Företrädare för verksamheten

Heléne Ivarsson

Annacarin Jendland

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Ewy Olander

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare

Annika Annemark, bibliotekschef, fr o m § 23

Eva Pihlblad, § 25

Jenny Welander, studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Jörgen Nordberg

Företrädare för de studerande

Niklas Svanberg

Föredragande:

Om inte annat anges har Benny Lövström varit föredragande.


§ 20 Sammanträdet öppnas

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna. Nämnden beslutade att adjungera Jenny Welander till mötet som representant för studerandeavdelningen.

§ 21 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med ändringen att punkt 4 på dagordningen ströks samt att efter punkt 5 lades en ny punkt, Lärarutbildning inom Akademi Sydost, till.

§ 22 Val av justerare

Ewy Olander valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 23 Information från ordförande

Ordförande informerade om:

- Arbetet med projektet att kvalitetssäkra ett lärosäte i Georgien.

- Diskussionerna kring en överföring av tekniska utbildningar från Högskolan i Kalmar till de andra lärosätena inom Akademi Sydost.

- Högskolan på Gotland, som visat intresse att delta i samarbetet inom Akademi Sydost. En arbetsgrupp har tillsatts för att se på möjligheter och eventuella vinster med att inkludera dem i Sydostsamarbetet.

- Läget i delprojektet om Teknik och IT-utbildningar inom Akademi Sydost.

§ 24 Lärarutbildning inom Akademi Sydost

Heléne Ivarsson informerade om arbetsgruppen kring en gemensam lärarutbildning inom Akademi Sydost och dess arbete med en halvtidsrapport. Det kommer den 28 februari hållas ett gemensamt möte i Ronneby för lärarutbildningsnämnderna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar, där även företrädare för Grundutbildningsnämnden deltar. På mötet skall förutom diskussion om halvtidsrapporten bland annat beslutas om utbildningsplan för Lärarutbildning för verksamhet i gymnasieskolans yrkesförberedande program. Grundutbildningsnämnden bör ta upp ärendet kring utbildningsplanen för programmet på nästa möte och delegera beslutet om fastställande.

§ 25 Bokslutet 2006

Eva Pihlblad föredrog 2006 års bokslut för Blekinge Tekniska Högskola. Bokslutet visar på ett överskott, till skillnad mot ett budgeterat underskott. Samtidigt går intäkterna i grundutbildningen över taket. Nämnden diskuterade vad detta får för långsiktiga konsekvenser för grundutbildningen och hur arbetet kvalitetssäkringen påverkas. Benny Lövström tar med sig diskussionen till kommande möten i lilla ledningsgruppen.

§ 27 Ansökan om rättighet att ge civilekonomexamen

Benny Lövström och Fredrik Andersson informerade om att på Högskoleverkets uppmaning har Blekinge Tekniska Högskola ingått med en intresseanmälan om att man kommer att ansöka om att få utfärda civilekonomexamen.

§ 28 Kursplanearbete på sektionerna

Grundutbildningsnämnden beslutade att göra följande förändringar och förtydliganden av sitt arbete med revideringar av kursplaner (i enlighet med GUN 061011, § 103).

1. Den ur GUN delegerade arbetsgruppen för kursplanearbete på varje sektion skall endast studera 5-10 kursplaner (beroende på sektionsvolym) per sektion. Dessa skall sedan tjäna som en modell för förändringen av övriga kursplaner på sektionen.

2. Tidtabellen för omarbetandet av kursplaner förändras enligt följande. Vid följande tidpunkter skall reviderade kursplaner vara beslutade på sektionerna:

- 15 mars alla kursplaner för programkurser på första årskursen höstterminen 2007 samt fristående kurser höstterminen 2007

- 15 maj alla kursplaner för övriga kurser som går höstterminen 2007

- 1 september alla kursplaner för programkurser på första årskursen vårterminen 2008 samt fristående kurser som börjar vårterminen 2008

- 1 november resterande kursplaner som inte behandlats ovan

3. Till varje nämndsmöte under året skall data ur kursdatabasen tas fram för att stämma av hur stor andel av kursplanerna som reviderats och om behov finns av ytterligare åtgärder.

§ 29 Arbetet med utbildningsplaner

Grundutbildningsnämnden diskuterade hur det fortsatta arbetet med revideringen av utbildningsplaner skall bedrivas. Nämnden beslutade att låta dekanus utse en arbetsgrupp som till kommande möten skall se över övergångsregler, bland annat med översättningslistor mellan kurser i nya och gamla systemet, samt göra utblickar till hur andra lärosäten löst frågan.

§ 30 Revidering av mall för kursplaner

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare (GUN 070118, § 13) beslutat om version 5 av mall för hur kursplaner skall utformas. Den beslutade mallen är inte överensstämmande med hur den lokala examensordningen för Blekinge Tekniska Högskola kommer att vara utformad.

Beslut

Nämnden beslutade att fastställa en version 6 av mall för kursplaner, med följande förändringar från version 5:

- All text under avdelning 13 skall strykas

- Under avdelning 11 skall följande text läggas till ”Om kursen klassificeras inom mer än ett huvudsakligt område skall detta anges under denna rubrik.”

Fredrik Andersson får i uppdrag att göra nödvändiga förändringar av den engelska översättningen av mallen samt kontakta Lotta Antman så att dessa förändringar förs in i PM för kursplaneförfattare.

§ 31 Fastställande av tidigare bordlagda utbildningsplaner

Bakgrund

Grundutbildningsnämnden har tidigare (GUN 070118, §§ 15-16) bordlagt ett antal utbildningsplaner. Ett antal av dessa har i reviderad form sänts in till nämnden för förnyad prövning

§ 31.1 Beslut, Undersköterskeprogrammet

Nämnden fastställde utbildningsplanen för Undersköterskeprogrammet, i enlighet med bilaga 4.1, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 31.2 Beslut, Civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvarusystem

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för Civilingenjörsprogrammet i datateknik och programvarusystem, med hänvisning till, bland annat, att planen behöver anpassas till mallen för utbildningsplaner

§ 31.3 Beslut, Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation

Nämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, i enlighet med bilaga 4.3, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 31.4 Beslut, Produktutveckling

Nämnden fastställde utbildningsplanen för utbildningsprogrammet Produktutveckling, i enlighet med bilaga 4.4, med smärre redaktionella ändringar och språkliga korrigeringar.

§ 32 Fastställande av nya utbildningsplaner

Bakgrund

Sektionen för teknik har inkommit med ett förslag på utbildningsplan för Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Planen har inte behandlats i Arbetsutskottet.

Beslut

Nämnden beslutade att bordlägga fastställandet av utbildningsplan för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi med hänvisning till, bland annat, att planen behöver anpassas till mallen för utbildningsplaner.

§ 33 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns

§ 34 Till nästa möte

Till kommande möte i Grundutbildningsnämnden skall bland annat följande frågor behandlas:

- Nya och bordlagda utbildningsplaner

- Kvalitetsarbetet på Blekinge Tekniska Högskola

- Utbildningsplan Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesförberedande program samt eventuell delegering av beslut

- Övergångsregler för utbildningsplaner

Redigera
Share Dela